-
Årsrapport 2021

Forskning og faglig aktivitet

For å styrke BIs internasjonale omdømme, vår faglige innflytelse og rekruttering av faglige medarbeidere har BI en målsetting om å ha flere fagområder rangert blant de beste i Europa.

<< Tilbake til forsiden                             Neste kapittel: Studier og studenter >>

Vår faglige virksomhet er organisert i ni institutter (les mer på bi.no/forskning). For alle registrerte forskningsprosjekter som BI enten er institusjonell eier av eller deltar som partner i, se oversikt i den nasjonale forskningsdatabasen Cristin.

BI har i den senere tid prioritert å rekruttere flere vitenskapelig ansatte gjennom innstegsstillinger (tenure tracks) for å øke kapasitet for fremragende forskning og undervisning. Andelen vitenskapelig ansatte med internasjonal bakgrunn, som både har stort forskningspotensiale og kan vise til solide resultater, er også prioritert økt.

I 2021 har BI fortsatt arbeidet med å videreutvikle våre ni forskningssentre, BI Research Centres, som alle representerer spydspisser innen forskning. Disse skal levere høy forskningskvalitet, publiseringer i tidsskrifter vi anser som de mest prestisjefylte innen sine fagområder, og ha løpende og høy grad av eksternfinansiert forskningsaktivitet og -kapasitet. Sentrene skal ha både et nasjonalt og internasjonalt fokus, i samarbeid med akademiske partnere, næringsliv og samfunn.

I 2018 gjennomførte BI en ekstern evaluering av sin forskning, BI Research Assessment (BIRA), som innebar en helhetlig og grundig gjennomgang av BIs forskningsinstitutter. En ny BIRA startet opp i 2021 og endelig rapport fra den eksterne komiteen vil foreligge våren 2022. Denne gangen vil også BIs ni forskningssentre være del av evalueringen.

I året som gikk har vi også satset videre på økt forskningskvalitet gjennom rekruttering, topp-publiseringer (ABS4*), eksternfinansiert forskning, administrativ infrastruktur og insentivordninger for forskning. BI ønsker i tillegg å kartlegge hvordan vår forskning påvirker verden rundt oss. Vi vil i økende grad oppfordre forskerne til å initiere prosjekter som belyser viktige og relevante problemstillinger i samfunns- og næringsliv.

Rapportering på bærekraft og påvirkningskraft

BIs bidrag til det store spørsmålet om bærekraft skal være forskningsdrevet. For å få innsikt i effekten av forskning ved Handelshøyskolen BI innførte vi i 2020 en årlig rapportering på samfunnsbetydningen av forskningen. Den første rapporten forelå sommeren 2020 og hadde fokus på bærekraft i forskningen. Den andre rapporten kom sommeren 2021, med fokus på påvirkningskraften i forskningen.

Styrker forskningsmiljøet innen datavitenskap

Vår forskningsstrategi har eksplisitte mål og virkemidler, blant annet å fortsette med rekruttering av fremragende internasjonale akademikere for å ytterligere bygge kapasitet for forskning og undervisning. Et annet mål er videreutvikling av fagmiljø som i sin helhet dekker den kapasitet og kompetanse som trengs for å møte ambisjonene knyttet til forskning og undervisning.

For å styrke forskningskapasiteten innen anvendt statistikk og informatikk (data science), og for å opprettholde fokus på fremragende læring, har BI etablert et nytt institutt for datavitenskap og analyse, samt inngått et tett forskningssamarbeid med Simula, gjennom opprettelsen av forskningssenteret Simula@BI.

Samarbeidet med andre fremragende forskningsmiljøer skal styrkes generelt, men på dette området spesielt. Samarbeidet skal både gi mer kvalitet og dybde i forskningsporteføljen og styrke kapasiteten for programutvikling og undervisning. Målet er å opparbeide et renommé for forskningsbasert undervisning i forretningsanalyse.

Eksternfinansiert forskning

I året som gikk hadde BI eksternfinansierte forskningsprosjekter med en samlet omsetningsverdi på i overkant av 35,3 millioner kroner, mot nesten 30 millioner i 2020. Dette er en positiv økning, ettersom pandemien har ført til en forskyvning av mange forskningsaktiviteter. BIs økte fokus på området, med særlig vekt på Forskningsrådets og EUs programmer, har gitt positive resultater.

Antallet søknader har holdt det samme høye nivået som året før, og andelen søknader med BI som prosjekteier fortsetter å øke noe (66% mot 63% i 2020).

Som forskningspartner inngikk BI samarbeid med REQ Capital, Equality Check AS, Great Consulting AS og AVO Consulting, og fikk tilslag fra Forskningsrådet for forskning på bedre investeringsbeslutninger.

BI fikk også tilslag fra Forskningsrådets program Unge forskertalenter, for prosjektet Funding frictions after the global financial crisis, som skal se på hvordan friksjoner påvirker finansiering for land, banker, pensjonsplaner og forsikringsselskaper.

BI har også investert i administrativ infrastruktur ved å styrke Forskningsadministrativ avdeling (FA) med både ressurser og kompetanse. FA er BIs sentraladministrasjon for forskningsstøtte, bestående av tre hovedansvarsområder, henholdsvis eksternfinansiert forskningsstøtte, håndtering av forskningsdata og BIs doktorgradsprogram.

Publiseringer og publiseringspoeng

BI anser de foreløpige resultatene knyttet til våre fagliges vitenskapelige produksjon i 2021 som gode. Vi har hatt som mål å både øke den internasjonale vitenskapelige publiseringen og andelen artikler i topprangerte vitenskapelige tidsskrifter.

Andelen publiseringspoeng knyttet til vitenskapelige tidsskriftartikler øker kraftig i 2021*. Andelen publiseringspoeng knyttet til nivå 2-publiseringer viser også en god utvikling. Antall topp-publiseringer (ABS4* og ABS4) øker også kraftig i forhold til foregående år.

*Samtlige publiseringstall for 2021 er foreløpige tall (per februar 2022). Endelige tall offentliggjøres i april.

Gaveprofessorat

BI mottar økonomisk støtte fra selskaper og andre givere gjennom finansiering av gaveprofessorater. I 2020 startet gaveprofessoratet finansiert av Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse opp. Denne gavestillingen innehas av professor Randi Lunnan. I tillegg har BI ytterligere to gaveprofessorat; Professor Ragnhild Kvålshaugen, finansiert av den norske BAE-næringen (Bygg-, Anlegg og Eiendomsnæringen) og professor Per Ingvar Olsen, finansiert av Tine og Nortura.

Executive in Residence

I 2019 ansatte BI sin første Executive in Residence, et tiltak for å koble personer med relevant erfaring fra arbeidslivet tettere opp mot fagmiljøer og studenter ved BI. I 2021 inkluderer disse:

 • Berit Svendsen, leder i Vipps Internasjonal – Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Jostein Tvedt, sjefsstrateg i Danske Bank – Institutt for strategi og entreprenørskap
 • Tom Remlov, tidligere operadirektør og teatersjef – Institutt for ledelse og organisasjon
 • Sindre Støer, leder i Verdipapirforetakenes Forbund – Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Odd-Harald Berg Wasenden, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche – Institutt for rettsvitenskap og styring

BIs doktorgradsprogram

Vårt doktorgradsprogram skal være en drivkraft i utvikling av vår faglige stab og vi prioriterer økt gjennomstrømning på studiet. Det har også vært fokus på inntakskvalitet og jevn oppfølging av PhD-kandidater i løpet av studietiden de siste årene. Det ble i 2021 gjennomført 11 disputaser, en økning fra året før.

BI har en antakelse om at kvaliteten på PhD-utdanning gjenspeiles i kvaliteten på hvor de uteksaminerte kandidatene får jobb, og i 2021 ble flere av våre kandidater rekruttert av prestisjefylte arbeidsgivere. Gode eksempler fra 2021 er Gilbert Kofi Adarkwah til HEC Montréal, Njål Andersen og Marius Andersson til NTNU, Christopher Sabel til University of Münster og Emanuela Stagno til University of Sussex.

Disputaser fra BIs doktorgradsprogram i 2021:

 • Namhee Matheson – Theory and Evidence on the Effect of Disagreement on Asset Prices
 • Even Soltvedt Hvinden – Crude Games: Essays on strategic competition in oil markets
 • Magnus Våge Knutsen – Essays on reputation
 • Julia Zhulanova – Macroeconomic Dynamics, Commodity Prices and Expectations
 • Njål Andersen – No article is an island entire of itself. Extending bibliometric science mapping in the field of management with social network analysis.
 • Christopher Albert Sabel – Spinouts, Sharks, and Genealogy: Established Firms as Resource Acquisition Channel for Startups
 • Emanuela Stagno– Some Consequences of Vulnerability in Consumers' Life
 • Ilka Verena Ohlmer– The Social Side of Employee Pay. Exploring social-psychological outcomes and the explanatory mechanisms of employee pay standing from the social-effects perspective on pay.
 • Gilbert Kofi Adarkwah – Institutions, Policy Risk, and Firms Behavior. Foreign Investments in High-Risk Countries.
 • Marius Andersson– Texts and texturing in and around organizations: A discursive perspective on temporal work, future constructions, and managers’ latitude of action.
 • Espen Christopher Skretting– Firms, Oil and Stocks

<< Tilbake til forsiden                             Neste kapittel: Studier og studenter >>