-
Årsrapport 2023

Bærekraft

BIs bærekraftarbeid reflekteres i vår undervisning, forskningsprosjekter og drift av organisasjonen.

<< Tilbake til forsiden                              Neste kapittel: Styrets beretning >>
 

BI bidrar til bærekraftig utvikling og samfunnsansvar ved å jobbe i tråd med FNs bærekraftsmål (SDG) og FNs prinsipper for ansvarlig lederutdanning (PRME). Målet er å integrere disse i vår forskning, undervisning, drift og samarbeid med interessenter.  

Av FNs bærekraftsmål har vi særlig fokus på SDG 4 (God utdanning), SDG 5 (Likestilling mellom kjønnene), SDG 13 (Stoppe klimaendringene) og SDG 17 (Samarbeid for å nå målene). 

Gjennom BIs forskning og undervisning skal vi bidra med kunnskap og forståelse for hvordan organisasjoner og næringsliv kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. I 2023 hadde BI: 

  • 7 valgfag for bachelorstudenter og 3 valgfag for masterstudenter på heltid med bærekraftfokus
  • 18 Executivekurs- og programmer, samt nesten samtlige kurs på Executive Master of Management in Energy, hadde eksplisitt bærekraftfokus. 

I tråd med vårt mål om fremragende drift av Handelshøyskolen BI, utvikler vi våre campuser for å støtte ambisjonen om å følge internasjonale klima- og miljømål. 

  • Hvert år utarbeider BI klimaregnskap for våre campuser for å kartlegge egne utslipp. Les om vårt klimaregnskap for 2023 her. 
  • BIs overordnede bærekraftsmål er å redusere egne utslipp med 50 % innen 2030. Per 2023 har utslippene blitt redusert med 15,4 % siden 2017.
  • BIs fire største utslippskilder er fra reiser, pendling, mat og drikke, og energi. Disse utgjorde 94 % av BIs utslipp i 2023, en økning på 4 % fra 2022.
  • Utslippene knyttet til reiser, både for studenter og ansatte, økte med 67 % sammenliknet med 2022. I 2022 var det fortsatt reiserestriksjoner på internasjonale reiser grunnet pandemien.  
  • Gjenvinningsgraden på materialer for alle campusene var i 2023 51 %, mot 48 % i 2022.
  • Sorteringsgraden på alle fire campusene, det vil si andel avfall som blir sortert utenom restavfall, var på 56 % i 2023 mot 62 % i 2022.  

<< Tilbake til forsiden                              Neste kapittel: Styrets beretning >>