-
Bærekraftstrategi

Avfalls- og ombruksinstruks

Campus Bergen

Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig. 

  1. Avfallsreduksjon – Forebygge avfall ved å kjøpe mindre, kaste mindre og spise opp maten
  2. Ombruk – Bruke ting om igjen
  3. Materialgjenvinning – Lage nye produkter av brukte ressurser.
  4. Energiutnytting – Lage strøm og varme. Avfallsforbrenning bidrar også til å destruere miljøgifter.
  5. Deponering – Legge på avfallsdeponi 

Det beste du kan gjøre for miljøet, er å kjøpe færre ting. Skal du kjøpe noe nytt, velg gjerne brukte gjenstander, slik at levetiden forlenges. Når tingene dine en gang blir avfall, sorter det slik at vi kan lage nye produkter av gamle ting. 

Avfallspyramiden.jpg

Avfallsreduksjon 

I henhold til avfallspyramiden er det viktigste tiltaket avfallsreduksjon.  På BI foretas det en behovsvurdering forut for innkjøp, se procurement policy/principles. «An assessment must always be made of the real need and whether it can be solved without increased consumption.”  

Ombruk 

Det neste tiltaket er å bruke ting om igjen. BI tenker kontinuerlig gjenbruk ved å trekke om/relakkere møbler og gjenbruke møbler og bygningsmaterialer. Ved innkjøp av inventar vektlegges kvalitet så vel som pris, og dette gjør det mulig å forlenge levetiden og tenke ombruk. Et eksempel er at man i 2020 fikk relakkert 480 Arne Jacobsen-stoler på campus Oslo. Denne tankegangen er forankret i ansatte som håndterer inventar generelt på BI.  

Når man ikke lenger kan nyttiggjøre seg av noe, men at det fortsatt kan ha en restlevetid, blir dette gitt bort. Et eksempel på dette er at man i 2021 flyttet 39 paller med kontormøbler (stoler, bord, skap og skjermvegger), med en vekt tilsvarende 1,3 tonn, fra BI campus Oslo til BI campus Bergen i forbindelse med oppgradering av BI campus Bergen.

For spørsmål om ombruk på BI, kontakt Miljøfyrtårnansvarlig greta.koch@bi.no 

Materialgjenvinning 

Det neste tiltaket er at avfallet går inn i et sirkulært løp og gjenbrukes i nye materialer. BI har som mål å oppnå 65 % materialgjenvinning. materialgjenvinningsgrad.  Avfall som blir materialgjenvunnet gir inntekter, mens øvrig avfall fører til kostnader.