-
Kurs for bedrifter og virksomheter | BI

- Maritim sektor trenger nye forretningsmodeller

Norge er "the place to be" om man ser etter innovasjon og teknologiske fremskritt i maritim sektor. Likevel vil sektoren trenge nye forretningsmodeller om de skal navigere trygt gjennom utfordringer som møter bransjen.

Nye samarbeidsformer

– Maritim sektor i Norge har gode forutsetninger for å lykkes i de store og gjennomgripende endringene den står overfor, basert på dens størrelse, bredde og tradisjoner. Det som er nytt og krevende, er måten sektoren må løse utfordringene som ofte kalles "grand challenges", forteller Randi Lunnan, Professor og innehaver av Tom Wilhelmsens gaveprofessorat ved BIs institutt for strategi og entreprenørskap. 

Grand Challenges er utfordringer som ikke har enkle løsninger, eksempler er klimaendringer, global ulikhet og fattigdom. Disse må løses i samarbeid av land, bedrifter og enkeltpersoner. Ofte krever løsningene holdningsendringer, og store investeringer i infrastruktur og logistikk. 

– På Center for Ocean Business på BI jobber vi med problemstillinger knyttet til forretningsmodeller i det grønne skiftet. Vi ser at utvikling av nye løsninger krever nye samarbeidsformer, forretningsmodeller og kontraktsformer. 

Ofte er det ikke de teknologiske løsningene som gir størst utfordringer, men endringsprosessene de medfører, sier Randi.

– Sektoren har ambisjoner om å bli en nullutslipps bransje innen 2050. Det høres kanskje lenge ut, men det er ikke det. Maritim sektor har mye å lære av andre bransjer som har gått gjennom lignende omstillinger. Konteksten er kanskje annerledes, men teorier rundt eksperimentering og pilotering for nye forretningsmodeller vil være like, forklarer Yngve Fjell, Business Development Manager ved Handelshøyskolen BI. 

Kompetansebehov og BI som strategisk partner

Sammen med kolleger på Handelshøyskolen BI bruker Randi og Yngve sin kompetanse for å utvikle kurs og programmer for næringslivet. De er enige i at fokus på å løfte kompetanse vil være viktig for bedrifter og institusjoner fremover

– HR funksjoner i bedrifter sjekker hele tiden: Har vi den rette kompetansen? Hvis de oppdager at man ikke har den rette kompetansen, sendes kanskje folk på kurs. Men når du står i en strategisk utfordring der det trengs et skikkelig løft, er det avgjørende å tenke større. Det er viktig at man diskuterer og lærer sammen. Her kan BI som strategisk partner ha mye å tilby, forteller Yngve. 

– Vi får også høre at det ikke er teknologien som er vanskelig, men å få den til  å fungere og å få med alle, Endringer er ressurskrevende, og må kunne forsvares i en internasjonal konkurransesituasjon, legger Randi til.

BIs programmer for næringslivet utvikles i nært samarbeid med bedriftene og er tett koblet til utfordringene bransjen møter.  

– Vi har tre pilarer vi designer disse programmene etter: Forskningsbasert,  læringsorientert og at det er relevant for næringen. Vi bruker gode pedagogiske virkemidler og er opptatt av at programmene treffer det som deltakerne er opptatt av. Dette sikrer vi ved tett dialog med oppdragsgiverne, relevante case og gode gjesteforelesere, forteller Yngve.

Maritim sektor


Råd for maritim sektor:

I en hektisk arbeidshverdag hvor det kan være utfordrende å identifisere behovet for kompetanseløft, fremhever Randi og Yngve noen nøkkelråd:

  • Samarbeid og relasjonsbygging: Bransjen må utnytte eksisterende relasjoner og bygge nye på tvers av sektoren.
  • Langsiktig utvikling av bærekraftige forretningsmodeller:  Utfordringer sektoren står overfor krever nye verdiforslag og måter å skape og kapre verdi på.
  • Endringsledelse: For å iverksette reelle endringer, må bransjen fokusere på endringsledelse, inkludert å møte behovet for mangfold og tiltrekke seg nye talenter.

– Samarbeid på tvers av fag og deling av erfaringer er viktig. Det er da de gode løsningene kommer, avslutter Randi.