-
Kurs masternivå

Ledelse av tjenesteutvikling

Dette masterprogrammet i ledelse av tjenesteutvikling skal utvikle kompetente og reflekterte ledere som i tett samarbeid med andre kan bidra til å løse sentrale utfordringer i helsesektoren.

Om programmet

Det å utvikle helsetjenester der pasientenes og brukernes opplevelser er i fokus kan være krevende. Spesielt i en sektor der helseprofesjonens vurderinger ofte har vært dominerende, og samarbeid innad i og på tvers av organisasjoner av ulike årsaker har vært utfordrende. Programmet tematiserer viktigheten av å tenke helhetlig og systemisk når man kontinuerlig skal arbeide med tjenesteutvikling, og hvordan ledere kan bidra i prosjekter, team og endringsprosesser.

Ledere vil bli introdusert til hvordan de gjennom å kombinere teorier, metoder og verktøy innen ledelse og tjenesteutvikling kan bidra til utvikling av seg selv som ledere, organisasjonen de leder og helse- og omsorgssektoren.

Etter endt program har deltagerne tilnærmet seg kunnskap om og erfaringer med hvordan man kan lede kontinuerlig arbeid med tjenesteutvikling, samt tilegne seg nødvendige ferdigheter for å kunne gjennomføre hele tjenesteutviklingsprosjekter i samarbeid med ulike yrkesgrupper, brukere, pårørende og andre organisasjoner.

Hvem passer programmet for?

Målgruppen er ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til kommunalsjef/kommunaldirektør/virksomhetsleder eller fylkestannlegenivået.

Dette er for eksempel ledere av hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, psykisk helse- og rustjenester, miljøarbeidertjenester, habilitering- og rehabiliteringstjenester, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, legetjenester og tannhelsetjenester.

Ledergrupper fra samme kommune vil ha stort utbytte av å gjennomføre utdanningen samtidig.

Det er kun anledning til å ta enten Ledelse av tjenesteutvikling eller Helseledelse | BI. Målgruppen er den samme for begge masterprogrammene og Helsedirektoratet dekker deltakelse på kun ett program. Målsettingen med disse programmene er å gi den bredden av lederkompetanse som helsesektoren trenger for å imøtekomme forskrifter og dagens krav om behov for tjenesteutvikling.

"Framtidens helseutfordringer må møtes med kunnskap og innovasjon. Vi må endre tankesettene og handlingene våre. Ledelse av tjenesteutvikling har gitt oss kunnskap og verktøy til å initiere, lede og gjennomføre innovasjonsprosesser."

Birgit Pedersen, avdelingsleder Larvik Helsehus, Avd. Fysio-, ergoterapi og Hjelpemidler, Larvik kommune & Susann Henriksen, avdelingsleder Funksjonshemmede, Larvik kommune

"Som leder innenfor helse opplever jeg stadig endringer. Ved å gå Ledelse av tjenesteutvikling har jeg mulighet til å kombinere full jobb med skole. Her får jeg mulighet og tid til å reflektere over egen ledelse, samt gode verktøy jeg kan bruke for å få ansatte med på laget. Studiet er lagt opp slik at jeg får mye erfaringsutvekslinger og kunnskap fra de andre lederne på studiet."

Kristina Olsen, avdelingsleder Tunveien 7 og Dagsenteret, Ås kommune

Hva lærer du?

Deltagerne skal tilegne seg kunnskap om forskningsfronten innen ledelse av tjenesteutvikling. Til forskjell fra mer tradisjonelle programmer har dette programmet som ambisjon å sette i gang prosesser som innebærer kontinuerlig utvikling av både det individuelle og kollektive lederskapet i den daglige virksomheten gjennom programmets forløp, og gjøre disse prosessene til kjernen i programmet.

Programmets læringsmål

Programmet har definerte læringsmål knyttet til kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Kort oppsummert er sentrale aspekter av det du vil lære følgende:

  • Du vil utvikle kunnskap om strategier for å tilrettelegge for utviklings- og innovasjonsarbeid samt om ledelse av prosjekter, endring og team, og få forståelse av hvordan utvikle samhandlingskvalitet og tenke helhetlig rundt utvikling av både organisasjoner og systemer.
  • Gjennom ledelsesutvikling trenes du i å gjenkjenne ledelsesfaglige utfordringer og anvende nyere forskningsbaserte perspektiver, modeller og verktøy innenfor tjenestedesign og tjenesteutvikling til å identifisere, utvikle og utnytte ditt handlingsrom for å kunne gjennomføre utviklingsarbeid i egen virksomhet.
  • Du vil gjennom praktisk erfaring utvikle kommunikasjonsferdigheter i prosessen med tjenesteutvikling og får evnen til å bruke ulike relevante former for visualisering og prototyping.
  • Du vil utvikle kompetanse i å belyse helseutfordringer, prioritere helsetiltak og pilotere innovasjons- og utviklingsprosjekter som inkluderer å utvikle en konstruktiv kritisk reflekterende tankegang om egnetheten av ulike faglige tilnærminger samt reflektere over hvorvidt egne ledelsesferdigheter, team og organisasjon tilrettelegger for kontinuerlig utvikling, endring og innovasjon

En komplett oversikt over læringsmål vil du få i en kursbeskrivelse når du tatt opp i programmet.

Emneoversikt

Undervisningen vil gis av forskere som representerer den internasjonale forskningsfronten innenfor disse temaene. Flere av foreleserne har mange års erfaring med undervisning og veiledning innenfor primærhelsetjenesten så vel som fra spesialisthelsetjenesten. I tillegg er programmet et samarbeid med fageksperter som har erfaring med ledelse av tjenestedesign i helsesektoren.

Programmet består av seks tematisk organiserte moduler, der tematiseringen av helse- og omsorgssektorens utfordringer binder temaene sammen på tvers av modulene.

Samling 1: Innovasjon, tjenesteutvikling og lederskap

Samling 2: Prioritering, behovsrettet tjenesteutvikling og teaming

Samling 3: Kreativitet, løsningsforslag og beslutningsverktøy  

Samling 4: Dypdykk i deg som leder

Samling 5: Praktisk utøvelse av lederskap

Samling 6: Helhetlig og systemisk arbeid med tjenesteutvikling

Om gjennomføringen

På samtlige samlinger er det en kombinasjon av forelesninger med diskusjoner i plenum, gruppe- og prosessarbeid. Dette er vesentlig for utviklingen av evnen til refleksjon og for å kunne prestere godt både på mappeevalueringene så vel som prosjektoppgaven. Det skapes også relasjoner på tvers av kommuner, fylker og yrkesprofesjoner som er viktige i dette studiet.

Det er en forventning om at alle som går på programmet er tilstede og bidrar aktivt på samlinger.

Kursansvarlige

Bilde av Nina Veflen
Bilde av Nina Veflen

Nina Veflen

Nina Veflen er professor ved institutt for innovasjon og markedsføring. Her underviser og forsker hun på tjenesteinnovasjon og multisensorisk markedsføring. Hun er en aktiv forsker med mer enn 40 fagfellevurderte artikler og en ivrig underviser med erfaring fra både bachelor, master, PhD og lederutdanning.

Bilde av Bjørn Erik Mørk
Bilde av Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten. 

Klasseansvarlig

Bilde av Kari Jorunn Kværner
Bilde av Kari Jorunn Kværner

Kari Jorunn Kværner

Kari J. Kværner er utdannet øre-nese-hals lege og har doktorgrad innenfor genetisk epidemiologi. Hun er i dag senterdirektør for forsknings- og innovasjonssenteret C3 Senter for fremtidig helse ved Oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI.

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Stine G. Skare: stine.g.skare@bi.no
Tlf: +47 41 57 77 76


Erlend Sørensen: erlend.sorensen@bi.no
Tlf: +47 90 70 75 75 

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 21.08 - 24.08
2. samling: 16.10 - 18.10
3. samling: 20.11 - 22.11
4. samling: 08.01 - 10.01 2024 Ekstern - Nye datoer
5. samling: 04.03 - 06.03 
6. samling: 03.04 - 05.04

Vi tar forbehold ved endringer i timeplanen.