-
Kurs masternivå

Lederkurs for allmennleger

Formålet med kurset er å gi deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i utøvelsen av din lederrolle på fastlegekontoret og i teamet ditt. Dette kurset er godkjent av Legeforeningen og skal styrke deg som allmennlege i tider med store utfordringer og nye oppgaver.

OM KURSET

Helsetjenesten står i dag fremfor en økning i antall brukere med komplekse og sammensatte behov samtidig som det pågår en kompleks medisinskfaglig og teknologisk utvikling. Lederkurset for allmennleger skal bidra til at du som lege kan legge til rette for kontinuerlig forbedringsarbeid på en måte som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene. Kurset skal styrke din evne til å se muligheter for god samhandling og utnyttelse av ressurser mellom tjenestene i kommunen og mellom tjenestenivåer.

Kurset vil styrke din kompetanse som leder, og er tilpasset din hverdag som allmennlege. Lederutfordringene kommer normalt med erfaring og tid, og for å lykkes best mulig trenger man kunnskap, metoder og innspill. Fokuset kommer til å rettes mot det konkrete daglige teamsamspillet mellom deg som leder og dine medarbeidere. Kurset gir deg verktøyer til hvordan du kan stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Introduksjonskurs til ledelse for allmennleger er et sentralt tiltak i handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024, som har som formål  å utvikle en teamorganisert tjeneste, styrke og endre kompetansen, styrke ledelse og bedre tilgjengeligheten til data. Les mer her.

Når man har gjennomført dette introduksjonskurset og ønsker ytterligere styrking av lederkompetansen, er det naturlig at man går videre på Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.

Kurset er godkjent av Legeforeningen med tilsammen 60 kurspoeng for videre- og etterutdanning, og studieavgiften dekkes av Helsedirektoratet.

KURSETS SAMLINGER

Lederkurs for allmennleger består av ti temaer fordelt på syv moduler. Modul 1 gjennomføres over to dager med fysisk samling ved campus Oslo, mens de resterende seks samlingene gjennomføres digitalt:

 • Modul 1: Ledelse og organisasjon
 • Modul 2: Organisasjonskulturer og læring
 • Modul 3: Kommunikasjon
 • Modul 4: Kontinuerlig forbedring på fastlegekontoret
 • Modul 5: Teknologi og nye måter å jobbe på
 • Modul 6: Motivasjon og tillit
 • Modul 7: Perspektiver og samhandling

KUNNSKAPSMÅL

 • Ha tilegnet seg bred kunnskap om hva lederskap handler om og kunne sette dette i sammenheng med egen praksis.
 • Ha tilegnet seg inngående kunnskap om av hvordan ledere opplever inter- og intra rollekonflikter, og hvordan ledelse påvirkes av situasjoner og kontekst.
 • Ha tilegnet seg kunnskap fra et bredt spekter av områder fra ledelsesforskningen, blant disse hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, og hvordan man håndterer endring og konflikter.
 • Ha tilegnet seg god innsikt i hvordan systematisk kvalitetsarbeid og nye måter å jobbe på kan bidra til økt pasientsikkerhet.
Anne Swanberg
Anne Swanberg

FAGANSVARLIG

Anne Swanberg er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon og Associate Dean for BIs satsing på digitale kortkurs. Anne er utdannet siviløkonom fra BI, har en master i livslang læring ved University of Calgary og sin Phd om individuelle forskjeller i læring fra BI.

Anne har lang erfaring som leder i ulike roller innen innovasjon i utdanning både nasjonalt og internasjonalt.  Hun underviser i ulike lederkurs ved BI Executive.

Bjørn Erik Mørk
Bjørn Erik Mørk

PROGRAMDIREKTØR

Bjørn Erik Mørk er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo og er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Ved BI er han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten. .

Sammen med Vegard Kolbjørnsrud leder han også det nye topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre leder han sammen med Thomas Hoholm Senter for helseledelse. I sin forskning er Bjørn Erik opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, innovasjon og endring av praksis, læring, bruk av ny teknologi og organisering. Hans doktorgrad er fra medisinsk fakultet UiO. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor

Praktisk informasjon

Kontakt en av oss for spørsmål

Erlend Sørensen: erlend.sorensen@bi.no
+47 907 07 575

Beate Halvorsen: beate.halvorsen@bi.no
+47 934 18 441

Timeplan

Gjennomføring høst 2022:

Klasse 1

1. samling: 1. september og 2. september (fysisk på BI Nydalen)
2. samling: 16. september (digital)
3. samling: 28. september (digital)
4. samling: 12. oktober (digital)
5. samling: 26. oktober (digital)
6. samling: 11. november (digital)
7. samling: 25. november (digital)

Klasse 2

1. samling: 8. september og 9. september (fysisk på BI Nydalen)
2. samling: 23. september (digital)
3. samling: 4. oktober (digital)
4. samling: 18. oktober (digital)
5. samling: 1. november (digital)
6. samling: 15. november (digital)
7. samling: 22. november (digital)

Søk nå