-
Kurs masternivå

Lederkurs for allmennleger

Dette kurset gir deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i utøvelsen av din lederrolle på fastlegekontoret og i teamet ditt. Kurset er godkjent av Legeforeningen.

Helsetjenesten står i dag fremfor en økning i antall brukere med komplekse og sammensatte behov. Samtidig pågår det en medisinskfaglig og teknologisk utvikling i høyt tempo. Lederkurs for allmennleger skal bidra til at du som fastlege - og leder - kan legge til rette for kontinuerlig forbedringsarbeid på en måte som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene.

OM KURSET

Kurset vil styrke din lederkompetanse og er tilpasset din hverdag som fastlege. Målet er at du skal bli bedre kjent med deg selv som leder, styrke samspillet med dine medarbeidere og bli mer bevisst hvilke verktøy som kan hjelpe deg i din ledergjerning. 

Kurset omfatter syv samlinger der første samling gjennomføres på campus over 1,5 dag samt seks korte digitale samlinger. Alle samlingene gjennomføres som aktive undervisningsøkter med fokus på deg som leder på fastlegekontoret. Vi ser blant annet på:

 • Ulike lederstiler og -lederroller: Hvilken «hatt» skal du ha på når? 
 • Mine ansatte og kollegaer: Hvordan få det beste ut av dem i hverdagen og i endringsprosesser?
 • Ny teknologi og ledelse: Hva er viktig når ny teknolog skal implementeres og anvendes på fastlegekontoret?


Du får jobbe med litteratur, artikler, videoer, podcaster og gruppeøvelser som bidrar til å belyse ulike sider ved det å lede fastlegekontoret.  

Kurset er godkjent av Legeforeningen og gir 30 emnekurspoeng og 30 valgfrie poeng innen allmennmedisin, samt 40 timer for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin. Studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet.

Lederkurs for allmennleger er et sentralt tiltak i handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Les mer her.

Når man har gjennomført dette introduksjonskurset og ønsker ytterligere styrking av lederkompetansen, er det naturlig at man går videre på Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.

KURSETS SAMLINGER

Lederkurs for allmennleger består av ti temaer fordelt på syv moduler. Modul 1 gjennomføres over to dager med fysisk samling ved campus Oslo, mens de resterende seks samlingene gjennomføres digitalt:

 • Modul 1: Ledelse og organisasjon
 • Modul 2: Organisasjonskulturer og læring
 • Modul 3: Kommunikasjon
 • Modul 4: Kontinuerlig forbedring på fastlegekontoret
 • Modul 5: Teknologi og nye måter å jobbe på
 • Modul 6: Motivasjon og tillit
 • Modul 7: Perspektiver og samhandling

"I løpet av kurset ble jeg mer bevisst min egen atferd som leder. Jeg fikk økt kunnskap om hva det vil si å være leder, hvordan det er annerledes enn å være en sjef eller en administrator, og hvor nyttig det er å sette av tid og ressurser til ledelsesoppgaver. Jeg er mer forberedt på å håndtere ansattes motstand til endring på en klart bedre måte. I etterkant av kurset har jeg brukt det jeg lærte til å skape en bedre og mer oversiktlig hverdag for meg selv, samtidig som jeg er blitt flinkere til å planlegge og følge opp ansatte."

Nadeem Asjid

Fastlege ved MediCo Legesenter, Nordre Follo kommune

KUNNSKAPSMÅL

 • Ha tilegnet seg bred kunnskap om hva lederskap handler om og kunne sette dette i sammenheng med egen praksis.
 • Ha tilegnet seg inngående kunnskap om av hvordan ledere opplever inter- og intra rollekonflikter, og hvordan ledelse påvirkes av situasjoner og kontekst.
 • Ha tilegnet seg kunnskap fra et bredt spekter av områder fra ledelsesforskningen, blant disse hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, og hvordan man håndterer endring og konflikter.
 • Ha tilegnet seg god innsikt i hvordan systematisk kvalitetsarbeid og nye måter å jobbe på kan bidra til økt pasientsikkerhet.
Anne Swanberg
Anne Swanberg

FAGANSVARLIG

Anne Swanberg er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon og Associate Dean for BIs satsing på digitale kortkurs. Anne er utdannet siviløkonom fra BI, har en master i livslang læring ved University of Calgary og sin Phd om individuelle forskjeller i læring fra BI.

Anne har lang erfaring som leder i ulike roller innen innovasjon i utdanning både nasjonalt og internasjonalt.  Hun underviser i ulike lederkurs ved BI Executive.

Elisabeth Andvik
Elisabeth Andvik

Klasseansvarlig

Elisabeth Andvik er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon ved BI. 

Elisabeth er siviløkonom og har PhD i tverrprofesjonelt teamarbeid  fra Norges Handelshøyskole (NHH), samt helsefaglig bakgrunn innen medisin fra Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitetet  (NTNU) og University of Newcastle i Australia.

Bjørn Erik Mørk
Bjørn Erik Mørk

PROGRAMDIREKTØR

Bjørn Erik Mørk er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo og er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Ved BI er han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten. .

Sammen med Vegard Kolbjørnsrud leder han også det nye topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre leder han sammen med Thomas Hoholm Senter for helseledelse. I sin forskning er Bjørn Erik opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, innovasjon og endring av praksis, læring, bruk av ny teknologi og organisering. Hans doktorgrad er fra medisinsk fakultet UiO. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor

Praktisk informasjon

Kontakt en av oss for spørsmål

Erlend Sørensen: erlend.sorensen@bi.no
+47 907 07 575

Beate Halvorsen: beate.halvorsen@bi.no
+47 934 18 441

Timeplan

Gjennomføring vår 2023:
1. samling er på campus Oslo, ellers foregår alle samlinger digitalt.

1. samling: 26. januar, kl 18:000-22:00 og 27. januar, kl 09:00-17:00 (Campus Oslo)
2. samling: 08. februar, kl 08:00-09:30 
3. samling: 22. februar, kl 08:00-09:30 
4. samling: 08. mars, kl 08:00-09:30 
5. samling: 24. mars, kl 08:00-09:30 
6. samling: 12. april, kl 08:00-11:00 
7. samling: 26. april, kl 08:00-11:00

Gjennomføring høst 2023:
1. samling: 31.08 - 01.09 
2. samling: 15.09
3. samling: 27.09
4. samling: 11.10 
5. samling: 25.10 
6. samling: 10.11
7. samling: 22.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.