-
Kurs masternivå

Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten

Dette programmet skal bidra til at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som sørger for at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansiering.

Om programmet

Helsetjenestene står ovenfor store utfordringer og muligheter når man skal utvikle og levere pasientens helsetjeneste i møte med endrede forventninger, ny teknologi, ressursbegrensinger, behov for beredskap, samt faglig og organisatorisk kompleksitet. Dette setter nye krav til sektorens toppledere.

Programmet gir toppledere økt kompetanse til å lede strategisk utvikling på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner. Deltakerne vil få forskningsbasert kunnskap og ferdigheter i strategisk ledelse gjennom forelesninger, oppgaver og aktiv trening individuelt og i grupper.

Målgruppe og kriterier for opptak

Det tilbys 40 studieplasser for toppledere som kan delta på programmet hvert år - 20 av disse kommer fra kommune- og 20 fra spesialisthelsetjenesten.

Målgruppen er toppledere med ansvar på strategisk nivå med personal- og økonomiansvar. Fra kommunehelsetjenesten er dette gjerne kommunalsjef, kommunedirektør eller helse- og omsorgssjef, mens det i spesialisthelsetjenesten er eksempelvis divisjonsdirektør, klinikkleder og avdelingsleder (med flere underliggende seksjoner).

Det er obligatorisk oppmøte og en klar forventning om at alle bidrar aktivt på samlinger. Det er en fordel om ledere som deltar kommer fra organisasjoner som har planer om prosjekter fremover som har nytteverdi for sektoren eller som har til hensikt å forbedre samhandlingen på tvers av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Deltakere skal ha et tydelig ønske om gevinst ved å gjennomføre programmet.

Opptakskomiteen består av KS og de regionale helseforetakene og vil sammen med BI være involverte parter i utvelgelse av deltakere.

Oppdragsgivere

Bilde av Valsø
Bilde av Valsø

Direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF

Svein Tore Valsø

"Formålet med utdanningen er å sikre at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som bidrar aktivt til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste. Vi har tro på at et felles topplederprogram vil kunne være et godt virkemiddel for oppnå nettopp dette."

Bilde av Marit Roxrud Leinhardt
Bilde av Marit Roxrud Leinhardt

Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk, KS

Marit Roxrud Leinhardt

"Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil fremover kreve et tettere og mer smidig samarbeid for å utnytte ressursene bedre, og å gi bedre pasient- og brukeropplevelser. Topplederprogrammet vil være et godt strategisk virkemiddel for felles utvikling av sektoren fremover og hvor vi har ambisjon om at et ubenyttet handlingsrom mellom forvaltningsnivåene kan komme bedre til syne."

Programmets Læringsmål:

Kunnskapsmål

 • Inngående kunnskap om drivere, verdier og kulturer i samfunn og organisasjoner som påvirker helsetjenestene.
 • Inngående kunnskap om organisering, samt systemer for styring og finansiering i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Bred kunnskap om ledelsesutfordringer knyttet til implementering av helseteknologi.
 • Avansert kunnskap innen strategisk ledelse, endringsledelse og annen ledelsesteori og hva som må til for å bidra til utvikling.
 • Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling i lederrollen.

Ferdighetsmål

 • Kan analysere, foreslå, begrunne og gjennomføre strategiske endrings- og forbedringsprosjekter som kan bidra til å møte de samfunnsmessige, teknologiske og kompetansemessige utfordringer i helsetjenesten.
 • Kan analysere og forstå utviklingen i helsetjenesten og dens rammevilkår.
 • Kan analysere, legge til rette for og ta i bruk nye organisasjonsformer som fremmer utvikling, effektivitet og samspill i helsetjenestene.
 • Kan bruke relevante metoder for å sette egen ledergruppe og støttefunksjoner i stand til å jobbe effektivt og målrettet.

Generell kompetanse

 • Kan anvende kunnskap og lederferdigheter som kreves når man skal lede på tvers av formelle strukturer.
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å skape innovasjon og utvikling av helsetjenestene, samt evne til å kommunisere handlingsrommet på en faglig velbegrunnet og forståelig måte til brukere, ansatte og samfunnet for øvrig
 • Kan reflektere over egne og andres personlige reaksjoner i utøvelse av ledelse, spesielt i krevende situasjoner.
 • Kan fremstå som trygg, innovativ og endringskompetent toppleder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

"Lederutdanningen på BI har gjort meg tryggere på mine oppgaver som leder i helse. Å jobbe i helsevesenet kan være utfordrende og når jeg skulle planlegge styrking av min kompetanse som leder var det naturlig å se mot BI. Min viktigste lærdom på BI var å sette mine egne styrker og svakheter i kontekst for jobben som skal utføres. Jeg fikk verktøy til å utvikle meg som person og som leder."

Ronny Holm

Avdelingsleder, Bråset legevakt, Asker kommune

"Topplederprogrammet har gitt meg god oversikt over aktuell forskning innen ledelsesfaget og innsikt i relevante ledelsesbegreper og praktiske verktøy. Gjennom programmet fikk jeg en dypere forståelse av kompleksiteten innen helsetjenesten og sammenhengen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Dette er kunnskap som gjør meg bedre i stand til å bidra i den digitale transformasjonen som ligger foran oss når vi sammen skal skape vår felles helsetjeneste. "

Cecilie B. Løken

Teknologidirektør, Vestre Viken HF

PROGRAMMETS SAMLINGER

 

Det er to parallelle læringsspor:

1. Lederutvikling (personlig lederskap) og 2. Organisasjons-, samfunns- og samhandlingsforståelse. Begge sporene inneholder en kombinasjon av forskningsbasert kunnskap og praktisk arbeid for utvikling av lederferdigheter og samtidig endring av virksomhet og samhandling.

Lederne vil gjennom programmet jobbe i et utviklingsprosjekt i team på fire på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten. Gruppene skal utvikle og teste løsningsforslag basert på nyere forskning om samarbeidsorganisering og smidig utviklingsarbeid.

Praktisk informasjon

Fagansvarlige

Bilde av Bjørn Erik Mørk
Bilde av Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI. Han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten. Bjørn Erik er utdannet organisasjonssosiolog fra Universitetet i Oslo. Sammen med Vegard Kolbjørnsrud leder han topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre leder han sammen med Thomas Hoholm Senter for helseledelse. I sin forskning er Bjørn Erik opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, innovasjon og endring av praksis, læring, bruk av ny teknologi og organisering. Hans doktorgrad er fra medisinsk fakultet UiO. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor. 

Bilde av Vegard Kolbjørnsrud
Bilde av Vegard Kolbjørnsrud

Vegard Kolbjørnsrud

Vegard er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI og seniorforsker i Accenture (deltid). Han forsker på organisasjonsdesign for samhandling, strategiutvikling under usikkerhet og hvordan digital teknologi, og særlig kunstig intelligens, påvirker organisasjon og ledelse. Vegard er fagansvarlig for de digitaliseringsrelaterte kursene på BIs Executive MBA-program og underviser i strategi, organisering, innovasjon og endringsledelse. Vegard har master- og doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI og lang erfaring som strategikonsulent.

Andre faglige ressurser

Bilde av Øyvind Lund Martinsen
Bilde av Øyvind Lund Martinsen

Øyvind Lund Martinsen

Øyvind L. Martinsen er professor i organisasjonspsykologi og instituttleder ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han tok sin doktorgrad ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen i 1995 og kom til Handelshøyskolen BI i 1998 som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi. Han var program-dekan for BIs Master of Management-programmer fra 2003 til 2006 og sjef for Forsvarets institutt for ledelse 2006/2007. Han er sjefredaktør for Scandinavian Journal of Educational Research.

Bilde av Øystein Fjeldstad
Bilde av Øystein Fjeldstad

Øystein Fjeldstad

Øystein Fjeldstad er Professor i strategi ved Handelshøyskolen BI. Han er internasjonalt anerkjent for sin forskning på verdiskaping og organisering på tvers av flere bransjer og sektorer bl.a. helsetjenester. Forskningen hans er publisert i ledende internasjonale tidskrifter innen strategi, innovasjon, organisering og helsetjenester.

Bilde av Helene Loe Colman
Bilde av Helene Loe Colman

Helene Loe Colman

Helene Loe Colman er professor ved Handelshøyskolen BI, hvor hun er tilknyttet Institutt for strategi og logistikk. Colman er utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, og tok sin doktorgrad på Handelshøyskolen BI. Hennes forskningsområder er blant annet fusjoner og oppkjøp, organisasjons-identitet, kunnskapsintensive virksomheter, multinasjonale virksomheter og internasjonalisering. Hun er ansvarlig for BIs master of management kurs i endringsledelse.

Bilde av Margunn Aanestad
Bilde av Margunn Aanestad

Margunn Aanestad

Margunn er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og er faglig leder ved Senter for e-helse, et av UiAs Toppforskningssentre. Hun er internasjonalt svært anerkjent for sin forskning på digitalisering, og har publisert i en rekke internasjonale topptidsskrift innenfor områdene organisasjonsteori og informatikk. Hun har gjennom mange år vært interessert i temaer som strategisk teknologiledelse, ledelse av innovasjons- og omstillingsprosesser som går på tvers av profesjoner og tjenestenivå, og betydningen av pasient- og brukermedvirkning i innovasjonsprosesser.

Bilde av Kari Kværner
Bilde av Kari Kværner

Kari Kværner

Kari Kværner er utdannet øre-nese-hals lege og har doktorgrad innenfor genetisk epidemiologi. Hun var i flere år professor ved institutt for helseledelse og helseøkonomi ved Universitetet i Oslo. I dag er hun senterdirektør for C3 Senter for fremtidig helse ved Oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI. I tillegg til å bidra på Topplederprogrammet, så er hun klasseansvarlig, foreleser og veileder på den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten.

I løpet av programmet vil deltagerne få møte en rekke internasjonalt anerkjent forskere og praktikere innenfor temaene som skal dekkes.

Gjennom studieåret gjennomfører deltakerne utviklingsprosjekter. Et utvalg av utviklingsprosjektene i videoversjoner er presentert her for inspirasjon for andre i sektoren som skal arbeide med tilsvarende utfordringer.

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Timeplan

Gjennomføring høst 2023/vår 2024:

Samling 1: 21. august - 24. august
Samling 2: 16. oktober - 19. oktober
Samling 3: 20. november - 22. november* utenlandsmodul
Samling 4: 15. januar - 17. januar
Samling 5: 6. mars - 8. mars
Samling 6: 3. april - 5. april

Vi tar forbehold ved endringer i timeplanen.