Kurs masternivå

Toppleder­program for kommune- og spesialist­helsetjenesten

Handelshøyskolen BI tilbyr i samarbeid med Helseforetakene og KS et helt nytt lederprogram for toppledere i Helsetjenesten i Norge. Et av hovedmålene med programmet er å skape gode ledere for fremtidens helsetjenester som kan styrke samordning og samarbeid på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner.

Om programmet

Helsetjenestene står overfor store utfordringer og muligheter når man skal utvikle og levere pasientens helsetjeneste i møte med endrede forventinger, ny teknologi, ressursbegrensninger, behov for beredskap, samt faglig og organisatorisk kompleksitet. Dette setter nye krav til sektorens toppledere.

Det nye topplederprogrammet skal bidra til at primær- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som sørger for at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste uavhengig av organisasjon, nivå og finansiering. Programmet gir toppledere en mulighet til å øke sin kompetanse til å lede strategisk utvikling på tvers av organisatoriske grenser, samt utvikle seg som toppleder.

Programmet skal bidra til:

 • Pasientens helsetjeneste
 • Økt samfunns- og samspillsforståelse
 • Økt organisasjonsforståelse
 • Bedre personlig lederskap

Deltakerne vil få forskningsbasert kunnskap om og ferdigheter i strategisk ledelse gjennom forelesninger, oppgaver og aktiv trening; individuelt og i grupper.

Målgruppe og kriterier for opptak

Det tilbys 40 studieplasser for toppledere som kan delta på programmet hvert år. 20 av disse kommer fra spesialisthelsetjenesten, og 20 kommer fra primærhelsetjenesten.

Opptakskomite: KS og de regionale helseforetakene vil sammen med BI være involverte parter i utvelgelse og opptaket av deltakerne til Topplederprogrammet.

Kriterier for opptak er:

Det er en forventning om at alle som går på programmet er tilstede og bidrar aktivt på samlinger. Det er en fordel om ledere som deltar kommer fra organisasjoner som har planer om prosjekter fremover som har nytteverdi for sektoren eller som  har til hensikt å forbedre samhandlingen på tvers av primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Oppdragsgivere

 image
 image

"Formålet med utdanningen er å sikre at kommune- og spesialisthelsetjenesten har toppledere som bidrar aktivt til at pasientene opplever en koordinert helsetjeneste. Vi har tro på at et nytt felles topplederprogram vil kunne være et godt virkemiddel for oppnå nettopp dette."

Svein Tore Valsø
, Direktør personal og kompetanseutvikling i Helse Sør-Øst RHF.

 image
 image

"Ressurssituasjonen i helsetjenesten vil fremover kreve et tettere og mer smidig samarbeid for å utnytte ressursene bedre, og å gi bedre pasient- og brukeropplevelser. Topplederprogrammet vil være et godt strategisk virkemiddel for felles utvikling av sektoren fremover og hvor vi har ambisjon om at et ubenyttet handlingsrom mellom forvaltningsnivåene kan komme bedre til syne."

Marit Roxrud Leinhardt, Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk, KS.

Programmets Læringsmål:

Generell kompetanse

 • Kan anvende kunnskap og lederferdigheter som kreves når man skal lede på tvers av formelle strukturer.
 • Kan anvende kunnskap og ferdigheter på nye områder for å skape innovasjon og utvikling av helsetjenestene, samt evne til å kommunisere handlingsrommet på en faglig velbegrunnet og forståelig måte til brukere, ansatte og samfunnet for øvrig
 • Kan reflektere over egne og andres personlige reaksjoner i utøvelse av ledelse, spesielt i krevende situasjoner.
 • Kan fremstå som trygg, innovativ og endringskompetent toppleder i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Kunnskapsmål

 • Inngående kunnskap om drivere, verdier og kulturer i samfunn og organisasjoner som påvirker helsetjenestene.
 • Inngående kunnskap om organisering, samt systemer for styring og finansiering i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
 • Bred kunnskap om ledelsesutfordringer knyttet til implementering av helseteknologi.
 • Avansert kunnskap innen strategisk ledelse, endringsledelse og annen ledelsesteori og hva som må til for å bidra til utvikling.
 • Inngående kunnskap om kommunikasjon og samhandling i lederrollen.

Ferdighetsmål

 • Kan analysere, foreslå, begrunne og gjennomføre strategiske endrings- og forbedringsprosjekter som kan bidra til å møte de samfunnsmessige, teknologiske og kompetansemessige utfordringer i helsetjenesten.
 • Kan analysere og forstå utviklingen i helsetjenesten og dens rammevilkår.
 • Kan analysere, legge til rette for og ta i bruk nye organisasjonsformer som fremmer utvikling, effektivitet og samspill i helsetjenestene.
 • Kan bruke relevante metoder for å sette egen ledergruppe og støttefunksjoner i stand til å jobbe effektivt og målrettet.

programmets innhold

Programmet legges opp som to parallelle læringsspor:
1. Lederutvikling (personlig lederskap) og 2. Utviklingsprosjekt (organisasjons-, samfunns- og samspillsforståelse). Begge sporene inneholder en kombinasjon av forskningsbasert kunnskap og praktisk arbeid for utvikling av lederferdigheter og samtidig endring av virksomhet og samspill.

Lederne vil gjennom programmet jobbe i mindre team på tvers av spesialist- og primærhelsetjenesten med å utvikle og teste løsningsforslag basert på nyere forskning om samarbeidsorganisering og smidig utviklingsarbeid.

De strategiske prosjektene vil relateres til helseøkonomi og -politikk, teknologi og digitalisering, tverrfaglighet og innovasjonskultur, styringsmekanismer og ikke minst pasientsentrert tjenesteutvikling.

Fagansvarlige

Bjørn Erik Mørk image

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Han er Programdirektør for helse ved BI, og leder for det tverrfaglige forskningssenteret Senter for helseledelse.
Bjørn Erik er utdannet organisasjonssosiolog, og har en PhD fra medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. 

Avhandlingen handlet om utfordringer ved endring av praksis i helsevesenet. Han forsker på og underviser om temaer som organisering, samarbeid, utvikling og innføring av ny teknologi, innovasjon, grensearbeid, makt og læring. Han har blant annet publisert i Academy of Management Annals, Human Relations, Social Science and Medicine, Management Learning og Journal of Health Organization and Management. I tillegg har han vært medforfatter på flere medisinske publikasjoner, og han er spaltist for Dagens Medisin innenfor temaet organisasjon og ledelse. Mørk er også Honorary Associate Professor ved IKON Research Unit, Warwick Business School. Før han begynte på BI var han førsteamanuensis ved institutt for informatikk, UiO, og leder for den erfaringsbaserte masteren i IT og ledelse. I tillegg til sine akademiske roller, så har han en deltidsstilling som Associate Partner i EY. Han har jobbet der siden 2007, og vært med i over 70 prosjekter innenfor offentlig og privat sektor. Dette inkluderer flere prosjekter i helsevesenet. I mange av prosjektene har Bjørn Erik jobbet tett med toppledere og mellomledere.

Vegard Kolbjørnsrud image

Vegard Kolbjørnsrud

Vegard er postdoktor ved Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Han forsker på organisasjonsdesign for samhandling, strategiutvikling under usikkerhet og hvordan digital teknologi, og særlig kunstig intelligens, påvirker organisasjon og ledelse. Vegard er fagansvarlig for den digitale spesialiseringen på BIs Executive MBA-program og underviser i strategi, organisasjon, innovasjon og endringsledelse. 

Han har nylig publisert i tidsskrift som Harvard Business Review og Strategic Organization og forskningen hans har blitt dekket i bl.a. Forbes, Aftenposten, Dagens Næringsliv, NRK P1, og Kapital. I tillegg til sin akademiske erfaring har han mer enn ti års fartstid som strategikonsulent hvor han har ledet og bidratt i over tretti strategi-, forbedrings- og utviklingsprosjekter. Vegard har jobbet med flere titalls toppledergrupper for større private og offentlige virksomheter som forsker, konsulent og i undervisningssammenheng. Han har doktorgrad i strategisk ledelse fra Handelshøyskolen BI (2014). Doktorgradsprosjektet fokuserte på organisering og styring av samhandlingsnettverk bl.a. innen utvikling av nye medisiner mot tuberkulose og malaria. Vegard er tilknyttet Senter for helseledelse på Handelshøyskolen BI, har vært gjesteforsker ved UC Berkeley og har en deltidsstilling som seniorforsker i Accenture.

Andre faglige ressurser

Øyvind Lund Martinsen image

Øyvind Lund Martinsen

Øyvind L. Martinsen er professor i organisasjonspsykologi og instituttleder ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI i Oslo. Han tok sin doktorgrad ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen i 1995 og kom til Handelshøyskolen BI i 1998 som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi. Han var program-dekan for BIs Master of Management-programmer fra 2003 til 2006 og sjef for Forsvarets institutt for ledelse 2006/2007. Han er sjefredaktør for Scandinavian Journal of Educational Research.

Hans nåværende forskningsprosjekter er rettet mot kreativ personlighet, personlighetstesting i utvalgssettinger, militært lederskap, evalueringer av 360 graders ledervurderinger, selvledelse og motivasjonsprosesser i kreativitet.

Margunn Aanestad image
Margunn Aanestad image

Margunn Aanestad

Margunn er professor i informasjonssystemer ved Universitetet i Agder og er faglig leder ved Senter for e-helse, et av UiAs Toppforskningssentre. Hun er internasjonalt svært anerkjent for sin forskning på digitalisering, og har publisert i en rekke internasjonale topptidsskrift innenfor områdene organisasjonsteori og informatikk. Hun har gjennom mange år vært interessert i temaer som strategisk teknologiledelse, ledelse av innovasjons- og omstillingsprosesser som går på tvers av profesjoner og tjenestenivå, og betydningen av pasient- og brukermedvirkning i innovasjonsprosesser.

Hun er også professor II ved Universitetet i Oslo, hvor hun arbeidet fra 1998 til 2019. Margunn har en periode arbeidet for Direktoratet for e-helse, og har lang erfaring med forskning fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten. Hun har svært omfattende erfaring med veiledning på alle nivåer, og er en mye brukt foreleser, både innenfor akademia og praksisfeltet. Videre har hun vært med på å utvikle og gjennomføre studieprogram for ledere, inkludert erfaringsbasert master i IT og ledelse ved Universitetet i Oslo.

Sut I Wong image

Sut I Wong

Sut I Wong er professor ved BI, Direktør ved Nordisk Senter for Internett og Samfunn, BI og Research Scientist ved SINTEF Digital. Hennes forskningsinteresser inkluderer relasjonsbasert ledelse, virtuelt team ledelse, HRM-praksiser for individuell og proaktiv adferd slik som jobb crafting. Hennes forskning har fått betydelig internasjonal anerkjennelse, og hun har publisert i en rekke internasjonale tidsskrift som blant annet the Journal of Management, the Leadership Quarterly, Human Resource Management Journal and Human Resource Management.

Hun er også opptatt av hvilken betydning teknologi og digitalisering har i arbeidslivet. Sut I har betydelig erfaring med veiledning, undervisning og samarbeid med ledere.

I løpet av programmet vil deltagerne få møte en rekke internasjonalt anerkjent forskere og praktikere innenfor temaene som skal dekkes.

Slik søker du

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Praktisk informasjon

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 27.09 - 30.09
2. samling: 01.11 - 04.11
3. samling: 06.12 - 08.12
4. samling: 31.01 - 02.02
5. samling: 14.03 - 16.03
6. samling: 09.05 - 11.05

Hvor:
Samlingene vil være på BI Oslo i Nydalen. Det planlegges at en modul gjennomføres i et av de skandinaviske landene.

Omfang:
Programmet går over et år med oppstart våren 2022 og er satt sammen av 6 samlinger. Programmet gir 30 studiepoeng, og er på masternivå. Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management.

Eksamensform:
Det vil være en individuell 72 timers skriftlig hjemmeeksamen relatert til strategisk ledelse, og en prosjektoppgave i grupper (inntil 40 sider) relatert til strategiutvikling, organisering og samspill på tvers av tjenestenivå. Toppledere fra hhv. spesialist- og primærhelsetjenesten vil jobbe sammen i utviklingsprosjekter, og det skal være lik representasjon fra hver av disse to.

Opptakskrav:
Formelle krav for opptak på masterstudiet er bachelor med minimum 180 studiepoeng, 25 år og minimum 4 års arbeidserfaring. Se forøvrig målgruppekriterier

Fakturering og finansiering:
De regionale helseforetakene dekker studieavgiften, reise og opphold for deltakerne fra spesialisthelsetjenesten. Kommunene dekker studieavgiften, reise og opphold for deltagere fra primærhelsetjenesten. Studieavgiften faktureres den enkelte kommune før oppstart. Fyll ut søknadskjema med bakgrunnsinformasjon.  

Kommunene kan søke OU-midler på inntil 35.000,- kr til dekking av deler av studieavgiften. Søk ved å benytte skjema for OU-midler.