-
Kurs masternivå

Ledelse av tjenesteutvikling

Opplever du det som krevende å utvikle helsetjenester der pasientenes og brukernes opplevelser er i fokus? Dette masterkurset skal utvikle kompetente ledere som kan bidra til å løse sentrale utfordringer i helsesektoren.

Dette lærer du:

  • Utvikle kunnskap om strategier for å tilrettelegge for utviklings- og innovasjonsarbeid samt om ledelse av prosjekter, endring og team, og tenke helhetlig rundt utvikling av både organisasjoner og systemer.
  • Gjennom ledelsesutvikling trenes du i å gjenkjenne utfordringer og anvende forskningsbaserte verktøy innenfor tjenestedesign og tjenesteutvikling. Verktøyene benyttes til å identifisere, utvikle og utnytte ditt handlingsrom for å kunne gjennomføre utviklingsarbeid i egen virksomhet.
  • Gjennom praktisk erfaring utvikle kommunikasjonsferdigheter i prosessen med tjenesteutvikling og får evnen til å bruke ulike relevante former for visualisering og prototyping.
  • Utvikle kompetanse i å belyse helseutfordringer, prioritere helsetiltak og pilotere innovasjons- og utviklingsprosjekter.
  • Reflektere over hvorvidt egne ledelsesferdigheter, team og organisasjon tilrettelegger for kontinuerlig utvikling, endring og innovasjon.

Det å utvikle helsetjenester der pasientenes og brukernes opplevelser er i fokus kan være krevende. Spesielt i en sektor der helseprofesjonens vurderinger ofte har vært dominerende, og samarbeid innad i og på tvers av organisasjoner av ulike årsaker har vært utfordrende.

Helsedirektoratet har i samarbeid med KS gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å levere dette programmet. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er et sentralt tiltak i Kompetanseløft 2025. Det er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling for 2021 - 2025. 

Hvem er kurset for

Kurset er for ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til kommunalsjef/kommunaldirektør/virksomhetsleder eller fylkestannlegenivået.

Det er kun anledning til å ta enten Ledelse av tjenesteutvikling eller Helseledelse. Målgruppen er den samme for begge masterkursene og Helsedirektoratet dekker deltakelse på kun ett kurs. 

"Framtidens helseutfordringer må møtes med kunnskap og innovasjon. Vi må endre tankesettene og handlingene våre. Ledelse av tjenesteutvikling har gitt oss kunnskap og verktøy til å initiere, lede og gjennomføre innovasjonsprosesser."

Birgit Pedersen, avdelingsleder Larvik Helsehus & Susann Henriksen, avdelingsleder Funksjonshemmede

"Som leder innenfor helse opplever jeg stadig endringer. Programmet ga meg mulighet og tid til å reflektere over egen ledelse, samt gode verktøy jeg kan bruke for å få ansatte med på laget. Studiet er lagt opp slik at man får mye erfaringsutvekslinger og kunnskap fra de andre lederne på studiet."

Kristina Olsen, avdelingsleder Tunveien 7 og Dagsenteret, Ås kommune

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du:  

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av seks fysiske samlinger over to semestre. Hver samling varer i tre til fire fulle dager. Fem av samlingene gjennomføres på campus Oslo og en av samlingene gjennomføres eksternt. Kurset starter i august/september og avsluttes med eksamen i mai/juni. 

Det er en forventning om at alle som tar kurset er tilstede og bidrar aktivt på samlinger. På samtlige samlinger er det en kombinasjon av forelesninger med diskusjoner i plenum, gruppe- og prosessarbeid. Dette er vesentlig for utviklingen av evnen til refleksjon og for å kunne prestere godt både på mappeevalueringene så vel som prosjektoppgaven. Det skapes også relasjoner på tvers av kommuner, fylker og yrkesprofesjoner som er viktige i dette studiet.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell mappeevaluering som teller 40% av karakteren, med muntlig presentasjon på siste samling. Prosjektoppgaven skal i utgangspunktet skrives i grupper på to-tre personer. Kun unntaksvis vil den kunne skrives av en deltaker alene.

Samlinger

Forelesere

Bilde av Kari Jorunn Kværner
Bilde av Kari Jorunn Kværner

Kari Jorunn Kværner

Kari J. Kværner er utdannet øre-nese-hals lege og har doktorgrad innenfor genetisk epidemiologi. Hun er i dag senterdirektør for forsknings- og innovasjonssenteret C3 Senter for fremtidig helse ved Oslo universitetssykehus, og professor i helseinnovasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kværner er klasseansvarlig for dette programmet. 

Lars Witell
Lars Witell

Lars Witell

Lars Witell er professor II ved institutt for markedsføring. Han har erfaring med organisering av tjenesteutvikling og innovasjon i helsesektoren, med fokus på hvordan patienter og brukere kan involveres i utvikling av nye tjenester. 

Tord Fagerheim Mortensen
Tord Fagerheim Mortensen

Tord Fagerheim Mortensen

Tord F. Mortensen er psykolog og er tilknyttet Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon innen utvalgte Executive-programmer, spesielt temaer som går på lederutvikling og arbeid i profesjonsbaserte virksomheter.

Kursansvarlige

Bilde av Nina Veflen
Bilde av Nina Veflen

Nina Veflen

Nina Veflen er professor ved institutt for innovasjon og markedsføring. Hun underviser og forsker på tjenesteinnovasjon og multisensorisk markedsføring. 

Veflen er en aktiv forsker med mer enn 40 fagfellevurderte artikler og en ivrig underviser med erfaring fra både bachelor, master, PhD og lederutdanning.

Bilde av Bjørn Erik Mørk
Bilde av Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Han er programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten. 

Sammen med Vegard Kolbjørnsrud leder han topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre leder han sammen med Thomas Hoholm det tverrfaglige forskningssenteret Senter for helseledelse. I sin forskning er Bjørn Erik opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, innovasjon og endring av praksis, læring, bruk av ny teknologi og organisering. Hans doktorgrad er fra medisinsk fakultet UiO, og han er utdannet organisasjonssosiolog fra UiO. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor.

Slik søker du

Vi åpner opp for søknader 1. februar.

Før du får tilgang til å søke på masterkurset Ledelse av tjenesteutvikling for primærhelsetjenesten må du fylle ut et bakgrunnsskjema.

Merk at både skjema og søknad må være innsendt for at vi skal kunne vurdere deg for opptak. Søknadsfristen er 15. mars.

Husk å ha dette klart før du registrerer din søknad:

Komplett vitnemål på fullført bachelorgrad tilsvarende 180 studiepoeng, arbeidsattest som dokumenterer fire års arbeidserfaring fulltid og CV. Vennligst les gjennom opptakskravene før du registrerer søknaden din.

Før studieplasser kan tildeles må vi gå i gjennom alle søknader som har kommet inn. Antall studieplasser reguleres gjennom tildeling av midler fra statsbudsjettet. Det er derfor en grundig opptaksprosess i samarbeid med oppdragsgiverne. Svar på søknaden din kommer etter opptaksmøtet med KS og Helsedirektoratet hvor studieplasser blir tildelt medio juni.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 19 arbeidsdager på samlinger. Du må også sette av tid til å lese pensum, fullføre mappeevaluering og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering

Studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise, opphold og pensum. Det må også påregnes kostnader til reise og opphold i forbindelse med ekstern samling. Studieåret 2023/2024 var kostnaden på ekstern samling ca. 9000,-.

Det oppfordres til å søke OU midler i god tid før studiestart. Vær oppmerksom på bestemmelser for søknad om og tildeling av OU midler for din kommune.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se liknende kurs

Vi har flere kurs innen helseledelse.

Se liknende kurs

 

Kursdetaljer

Neste gjennomføring planlagt høst 2025/vår 2026