-
Kurs masternivå

Lederkurs for allmennleger

Dette kurset gir deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i utøvelsen av din lederrolle på fastlegekontoret og i teamet ditt. Kurset er godkjent av Legeforeningen.

Helsetjenesten står i dag fremfor en økning i antall brukere med komplekse og sammensatte behov. Samtidig pågår det en medisinskfaglig og teknologisk utvikling i høyt tempo. Lederkurs for allmennleger skal bidra til at du som fastlege - og leder - kan legge til rette for kontinuerlig forbedringsarbeid på en måte som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet i tjenestene.

Målgruppen for kurset er fastleger som leder teambaserte fastlegepraksiser, andre praksiser og øvrige fastleger i kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

For å bli vurdert for opptak må du ha en fastlegestilling på minimum 50%.

Om kurset

Kurset vil styrke din lederkompetanse og er tilpasset din hverdag som fastlege. Målet er at du skal bli bedre kjent med deg selv som leder, styrke samspillet med dine medarbeidere og bli mer bevisst hvilke verktøy som kan hjelpe deg i din ledergjerning. 

Kurset omfatter syv samlinger der første samling gjennomføres på campus over 2 dager, samt seks korte digitale samlinger. Alle samlingene gjennomføres som aktive undervisningsøkter med fokus på deg som leder på fastlegekontoret. Vi ser blant annet på:

  • Ulike lederstiler og -lederroller: Hvilken «hatt» skal du ha på når? 
  • Mine ansatte og kollegaer: Hvordan få det beste ut av dem i hverdagen og i endringsprosesser?
  • Ny teknologi og ledelse: Hva er viktig når ny teknolog skal implementeres og anvendes på fastlegekontoret?


Du får jobbe med litteratur, artikler, videoer, podcaster og gruppeøvelser som bidrar til å belyse ulike sider ved det å lede fastlegekontoret.  

Kurset er godkjent av Legeforeningen og gir 30 emnekurspoeng og 30 valgfrie poeng innen allmennmedisin, samt 40 timer for spesialistenes etterutdanning innen samfunnsmedisin. Studieavgiften er dekket av Helsedirektoratet. Legeforeningen har også etablert en midlertidig tilskuddsordning til fastleger som tar lederutdanning. Ordningen dekker utgifter i forbindelse med fravær fra egen praksis. Les mer om refusjonsordningen her. 

Ta kontakt med fastlegekurs-ksfond@legeforeningen.no dersom du har noen spørsmål til refusjonsordningen. 

Lederkurs for allmennleger er et sentralt tiltak i handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024. Les mer her.

Når man har gjennomført dette introduksjonskurset og ønsker ytterligere styrking av lederkompetansen, er det naturlig at man går videre på masterprogrammet i Helseledelse.

Kursets samlinger

"Kurset gjorde meg mer bevisst på min egen atferd som leder. Jeg fikk økt kunnskap om hva det vil si å være leder og hvor nyttig det er å sette av tid og ressurser til ledelsesoppgaver. Jeg er mer forberedt på å håndtere ansattes motstand til endring på en klart bedre måte."

Nadeem Asjid

Fastlege ved MediCo Legesenter, Nordre Follo kommune

Kunnskapsmål

  • Ha tilegnet seg bred kunnskap om hva lederskap handler om og kunne sette dette i sammenheng med egen praksis.
  • Ha tilegnet seg inngående kunnskap om av hvordan ledere opplever inter- og intra rollekonflikter, og hvordan ledelse påvirkes av situasjoner og kontekst.
  • Ha tilegnet seg kunnskap fra et bredt spekter av områder fra ledelsesforskningen, blant disse hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, og hvordan man håndterer endring og konflikter.
  • Ha tilegnet seg god innsikt i hvordan systematisk kvalitetsarbeid og nye måter å jobbe på kan bidra til økt pasientsikkerhet.

Fagansvarlige

Anne Swanberg
Anne Swanberg

Anne Swanberg

Anne Swanberg er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon og Associate Dean for BIs satsing på digitale kortkurs. Anne er utdannet siviløkonom fra BI, har en master i livslang læring ved University of Calgary og sin Phd om individuelle forskjeller i læring fra BI.

Anne har lang erfaring som leder i ulike roller innen innovasjon i utdanning både nasjonalt og internasjonalt.  Hun underviser i ulike lederkurs ved BI Executive.

Kari Jorunn Kværner
Kari Jorunn Kværner

Kari Jorunn Kværner

Kari Jorunn Kværner er professor på Institutt for strategi og entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI.

Sammen med Vegard Kolbjørnsrud leder han også det nye topplederprogrammet for kommune- og spesialisthelsetjenesten. Videre leder han sammen med Thomas Hoholm Senter for helseledelse. I sin forskning er Bjørn Erik opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, innovasjon og endring av praksis, læring, bruk av ny teknologi og organisering. Hans doktorgrad er fra medisinsk fakultet UiO. Bjørn Erik er tilknyttet Warwick Business School som Honorary Associate Professor

Praktisk informasjon

Slik søker du

Før du får tilgang til å sende en formell søknad på kurset Lederkurs for allmennleger må du fylle ut et bakgrunnsskjema. Når bakgrunnsskjemaet er fylt ut og innsendt vil du få opp en bekreftelse med søkerlink og pinkode i webleseren din. 
 
Merk at både skjema og formell søknad må være innsendt for at vi skal kunne vurdere deg for opptak. Vi har løpende opptak og 40 studieplasser. Vi vil gå igjennom bakgrunnsskjema, behandle søknader og gi studietilbud fortløpende. Husk å ha dette klart før du registrerer den formelle søknaden: 

  • Komplett vitnemål, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
  • Arbeidsattest som dokumenterer fire års yrkeserfaring full tid.
  • Oversikt over arbeidserfaring (Curriculum vitae). 


Bakgrunnskjema

 

 

Kontakt oss for spørsmål

info@bi.no

Timeplan

Gjennomføring høst 2024:
1. samling er på campus Oslo, ellers foregår alle samlinger digitalt.

1. samling:  29.08, kl. 10.00 - 17.30, 30.08, kl. 09.00 - 15.00
2. samling: 13.09, kl. 08.00 - 09.30
3. samling: 25.09, kl. 08.00 - 09.30
4. samling: 09.10, kl. 08.00 - 09.30
5. samling: 23.10, kl. 08.00 - 09.30
6. samling: 06.11, kl. 08.00 - 11.00 
7. samling: 20.11, kl. 08.00 - 11.00

Eksamen: 29. 11 - 02.12

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.