-
Kurs bachelornivå

Matematikk for økonomer

Matematikk for økonomer er et matematisk introduksjonskurs som gir deg grunnleggende ferdigheter til å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Hvorfor Matematikk for økonomer? 

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i matematiske begreper og tenkemåter. Matematisk begrepsforståelse innebærer blant annet evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem, og se sammenhenger mellom matematikk og andre fag - spesielt økonomifaget. Kurset gir deg derfor et godt grunnlag å bygge videre på, på tvers av fagretninger. 

 

Emneoversikt

  • Elementær algebra: Likninger og likningssystemer
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner: Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses (Lagranges metode) 

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.