Kurs bachelornivå

Matematikk for økonomer

Matematikk for økonomer er et matematisk introduksjonskurs som gir deg grunnleggende ferdigheter til å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Hvorfor Matematikk for økonomer? 

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i matematiske begreper og tenkemåter. Matematisk begrepsforståelse innebærer blant annet evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem, og se sammenhenger mellom matematikk og andre fag - spesielt økonomifaget. Kurset gir deg derfor et godt grunnlag å bygge videre på, på tvers av fagretninger. 

 

Emneoversikt

  • Elementær algebra: Likninger og likningssystemer.
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner: Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses (Lagranges metode) 

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møttes i løpet av høsten.
Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Nettstudier: Gjennomføring høst 2020

Matematikk for økonomer del 2
Lørdag 29. august og 07. november. Kl. 09:00 – 13:00.

Matematikk for økonomer del 1
Søndag 30. august og 08. november. Kl.09:00 – 13:00.

Studiestart mandag 17.august, samtidig som It's Learning åpner.