Kurs bachelornivå

Matematikk for økonomer

Matematikk for økonomer er et matematisk introduksjonskurs som gir deg grunnleggende ferdigheter til å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Hvorfor Matematikk for økonomer? 

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i matematiske begreper og tenkemåter. Matematisk begrepsforståelse innebærer blant annet evnen til å se sammenhenger mellom algebraiske og grafiske representasjoner av ett og samme problem, og se sammenhenger mellom matematikk og andre fag - spesielt økonomifaget. Kurset gir deg derfor et godt grunnlag å bygge videre på, på tvers av fagretninger. 

 

Emneoversikt

  • Elementær algebra: Likninger og likningssystemer.
  • Funksjonsbegrepet og grunnleggende funksjoner: Polynomfunksjoner, rasjonale funksjoner, eksponensial og logaritmefunksjoner
  • Derivasjon og funksjonsanalyse: Grenser, kontinuitet, derivasjonsregler, derivasjon av sammensatte funksjoner, anvendelse av derivasjon i økonomiske problemstillinger, funksjonsdrøfting, elastisiteter
  • Funksjoner av flere variabler: Partielle deriverte, stasjonære punkter. Maksimums og minimumsproblemer for to variabler med og uten bibetingelses (Lagranges metode) 

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan