-
Kurs bachelornivå

Metode og statistisk dataanalyse

Opparbeid deg en bevisst og kritisk holdning til håndtering av data, til økonomisk analyse og til å vurdere og tolke resultater fra undersøkelser og utredninger.

Hvorfor Metode og statistisk dataanalyse?

Kurset bidrar til at du får en god innsikt i samfunnsvitenskapelig metoder og kan anvende dette til en økonometrisk analyse ved hjelp av statistisk programvare.

Gjennom dette kurset vil du få en innføring i regresjonsanalyse. Regresjonsanalysen er et fundamentalt felt innenfor statistisk modellering, og med denne metodikken som grunnlag vil du lettere kunne forstå og bruke andre statistiske metoder. 

 

Emneoversikt

 • Samfunnsvitenskapelig metode og grunnlagsproblemer
 • Problemstillinger, hypoteser og typer data
 • Ulike forskningsdesign, tolkningsmangfold og slutningsusikkerhet
 • Enkel og multippel regresjon
 • Ulike funksjonsformer
 • Regresjon med kvalitative høyresidevariabler via dummy variabler
 • Multikollinearitet
 • Heteroskedastisitet
 • Autokorrelasjon
 • Modellspesifikasjonsfeil og modellseleksjon
 • Dynamiske modeller og prediksjon
 • Kvalitative venstresidevariabler

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.