-
Kurs masternivå

Selskapsrett

Statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i tilknytning til selskapsrettslige og skatterettslige spørsmål.

Dette kurset gir deg en grundig og videregående opplæring i selskapslovgivningen og tilstøtende deler av skatteretten. Grundig kunnskap om selskapsrett styrker revisors utøvelse av oppgaver innenfor regnskapsrett og skatterett.

Selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fisjoner.

Dette kurset inngår i graden Master i regnskap og revisjon.

Emneoversikt

 • Oversikt over selskapsformene
 • Selskapsrettens rettskilder
 • EU/EØS- selskapsretten og dens betydning for norsk selskapsrett
 • Selskapskapitalen og aksjonærenes rett til å disponere over denne
 • Selskapsorganene og myndighetsfordelingen mellom disse
 • Egenkapitaltransaksjoner (forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen, fusjoner og fisjoner
 • Omsetning av aksjer
 • Oppkjøp av selskaper
 • Konsernforhold
 • Utbytte og lån/sikkerhetsstillese til aksjonærer
 • Styreansvar
 • Oppløsning og avvikling
 • Selskapsbeskatning ved fusjon, fisjon og omorganiseringer, oppkjøp, utbytte og konsernbidrag
 • Ansvarlig selskap, kommandittselskap, indre selskap, joint venture

Praktisk informasjon

Timeplan