Masterstudier

Regnskap og revisjon

Tilegn deg den regnskapsforståelsen og kompetansen som trengs for å ha en sentral ansvarsrolle og kunne påvirke vekst og utvikling i selskaper. Med denne utdannelsen vil du kunne jobbe innenfor et bredt spekter av virksomheter og bransjer.

Hva lærer du?

Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag. Master i regnskap og revisjon er et to årig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene: Revisjon og regnskap, forretningsjus, verdsetting. Du vil lære om revisjonsteori og metode, analyse av årsrapport, skatt- og avgiftsrett, selskapsrett og teknikker for å vurdere lønnsomhet og verdsetting av foretak.

De faglige på master i regnskap og revisjon på BI er de fremste innen regnskap, revisjon, skatt og selskapsrett i Norge, så du lærer fra noen av de beste på dette feltet. I tillegg kommer eksterne eksperter i regnskap, revisjon, skatt, avgift og selskapsrett som holder forelesninger. Med denne kompetansen og utdannelsen blir du en attraktiv kandidat innen regnskap, rådgivning, strategi og ledelse.

Godkjenning som statsautorisert revisor

Dette studiet vil gi deg et solid faglig grunnlag i regnskap og revisjon som sammen med praktisk erfaring vil gjøre deg kvalifisert til å søke godkjen­ning som statsautorisert revisor. En fullført master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du ha minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og ha orden i egen økonomi.

Ta en titt på disse kurseksemplene

En person som skriver og regner på en kalkulator samtidig

Revisjon, teori og metode

Få den nødvendige forståelse av de teoretiske og metodiske vurderinger og verktøy en ekstern revisor trenger for å kunne gjennomføre revisjon av finansielle regnskap i en tid hvor regnskapsdata og -informasjon i økende grad digitaliseres.

En rettshammer, med skyskrapere foran

Jus for revisorer

Få en generell innføring i juridisk metode, norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser og hvordan de er tilknyttet internasjonale rettskilder, blant annet EU-retten.

Bøker stablet

Selskapsrett

Få en grundig opplæring i selskapsrett, med hovedvekt på aksjeloven og allmennaksjeloven. Den skatterettslige regulering av fusjoner, oppkjøp og fusjoner.

En pc på papirer ved siden av en pc

Etikk, bærekraft og ansvarlighet for revisorer

Få kunnskap om dagens situasjon innen etikk og samfunnsansvar for revisorer, og lær deg ulike verktøy og rammer for å tilnærme deg disse utfordringene så du kan bidra til bærekraftig utvikling.

Karrieremuligheter

Målet med studiet er at du skal oppnå et høyt nivå av kunnskap innen regnskap og revisjon. Dette åpner for mange muligheter både i Norge og internasjonalt, og kompetansen kan gi deg mange jobbmuligheter. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Revisjon og regnskap: Det er mange muligheter i revisjonsselskaper, men også i ulike økonomi- og business controller-funksjoner i både store og mellomstore selskaper.
  • Rådgivning: Kunnskap om foretaksstyring og økonomi er svært relevant i ulike rådgivningsmiljøer som bistår næringslivet med optimalisering av prosesser og forretningsdrift.
  • Strategi: Med en solid forretningsforståelse og strategikunnskap vil du ha muligheter til å jobbe med både forretningsutvikling og strategi, enten i spennende gründerbedrifter eller i større selskap.

Daniyal Iqbal Revisor BDO Revisjon handler om mennesker

GENERELLE MULIGHETER

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet:

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Fleksibelt utdanningsløp

Fire av fem obligatoriske kurs fra første semester tilbyr en alternativ eksamensmulighet på slutten av andre semester. Du kan velge å utsette skriftlig eksamen i november/desember eller ha et nytt eksamensforsøk, og fullføre første året av studiene uten forsinkelser.

To obligatoriske kurs som holdes tidlig i andre semester har alternativ gjennomføring og eksamensmulighet i august/september. Alternativ gjennomføring innebærer selvstudie basert på videomateriale og en heldagssamling. Du kan søke om å ta disse kursene og gjennomføre eksamen i starten av første semester, eller etter andre semester.

De fleste forelesningene i flere av kursene på andre semester tilbys som videoopptak:

Undervisning i valgkursene i andre semester begynner ikke før midten av mars. Det er også mulig å bytte ut valgkurs i andre semester med valgkurs fra tredje semester.

+1 modell

Har du allerede fullført og bestått en relevant mastergrad? Da kan du gjennom vår 1-årige +1 modell bygge på din eksisterende utdannelse for å få tittelen master i regnskap og revisjon. Enkelte må påregne å ta tilleggskurs, dette vurderes i behandling av søknad om opptak.

Opptak til enkeltkurs

BI tilbyr 13 enkeltkurs fra Master i regnskap og revisjon. Krav til opptak til enkeltkurs er de samme som for opptak til programmet. Du søker opptak til kurs ett semester av gangen. Søknadsperiodene er 1. juni – 1. september for kurs på høstsemesteret og 15. oktober - 1.februar for kurs på vårsemesteret. *

Godskriving av enkeltkurs ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon

Det vil være mulig å søke godskriving av enkeltkurs fra BIs Master i regnskap og revisjon ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon. Det kreves at minimum 60 studiepoeng fra studieprogrammet er avlagt ved institusjonen for å få tildelt en ny mastergrad. Det er krav til at kurs som skal vurderes for godskriving må ha vært gjennomført i løpet av de siste fem årene med karakteren C eller bedre og at kursene fortsatt inngår i studieprogrammet.

Ved opptak til programmet får du en reduksjon i studieavgiften for studiepoengene du har allerede avlagt som enkeltkurs.

* Søkere oppfordres til å søke opptak i god tid før oppstart av det enkelte kurs. Se kursbeskrivelsene for flere detaljer.

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår.

 

Søknad og opptak

Lær mer om opptaksprosessen og hvordan du kan søke.

Praktisk informasjon