Masterstudier

Regnskap og revisjon

Med inngående regnskapsforståelse får du en solid plattform, enten ambisjonen din er å få deg en spesialist- eller lederstilling.

Hva lærer du?

Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag.

Regnskap og revisjon er et komplekse temaer, der det er mange trinn på stigen. Dette er et toårig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene:

  • Revisjon og regnskap: Du vil lære om revisjonsteori og metode, finansiell rapportering, og analyse av årsrapport.
  • Forretningsjus: Her vil du bli kjent med områder som er spesielt relevant for revisorer, samt emner som skatt- og avgiftsrett og selskapsrett.
  • Verdsetting: Du lærer blant annet teknikker for å vurdere lønnsomhet og anvende disse til verdsetting av foretak.

Kursene i økonomiske fag gjennomføres i hovedsak på engelsk, mens kursene i juridiske fag gjennomføres på norsk.

Studieplan

Dette er studieplanen for 2018-2020, utredet for å gi studentene anledning til å fordype seg i fagene de er interessert i.

  • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
  • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
  • Valgkurs Kurs du velger selv.

Valgkurs våren 1. studieår:

Valgkurs høsten 2. studieår:

Muligheter i studietiden

Du kan tilpasse studiet etter dine interesser. I det første studieåret har du mulighet til å ta valgkurs innen det fagfeltet du er mest interessert i.

*I andre studieåret kan du velge mellom å reise på utveksling, eller spesialisere deg videre med valgkurs.

 

Fleksibelt utdanningsløp

Fire av fem obligatoriske kurs fra første semester tilbyr en alternativ eksamensmulighet på slutten av andre semester. Du kan velge å utsette skriftlig eksamen i november/desember eller ha et nytt eksamensforsøk, og fullføre første året av studiene uten forsinkelser.

To obligatoriske kurs som holdes tidlig i andre semester har alternativ gjennomføring og eksamensmulighet i august/september. Alternativ gjennomføring innebærer selvstudie basert på videomateriale og en heldagssamling. Du kan velge å ta disse kursene og gjennomføre eksamen i starten av første semester eller etter andre semester.

Utveksling

Studer ved en av våre partnerskoler i utlandet! Les mer om hvorfor du kan reise på utveksling og hvor du kan dra.

Les mer

Spørsmål om studier?

Karrieremuligheter

Målet med studiet er at du skal oppnå et høyt nivå av kunnskap innen regnskap og revisjon, med alle de mulighetene det åpner for både i Norge og internasjonalt. Kompetansen kan gi deg mange jobbmuligheter, for eksempel innen:

  • Revisjon og regnskap: Det er mange muligheter i revisjonsselskaper, men også i ulike økonomi- og business controller-funksjoner i både store og mellomstore selskaper.
  • Rådgivning: Kunnskap om foretaksstyring og økonomi er svært relevant i ulike rådgivningsmiljøer som bistår næringslivet med optimalisering av prosesser og forretningsdrift.
  • Strategi: Med en solid forretningsforståelse og strategikunnskap vi du ha muligheter til å jobbe med både forretningsutvikling og strategi, enten i spennende gründerbedrifter eller i større selskap.

+1 modell

Har du allerede fullført og bestått en relevant mastergrad? Da kan du gjennom vår 1-årige +1 modell bygge på din eksisterende utdannelse for å få tittelen master i regnskap og revisjon. Enkelte må påregne å ta tilleggskurs, dette vurderes i behandling av søknad om opptak.

Opptak til enkeltkurs

BI åpner for opptak til enkeltkurs. BI har en forventning om at ny lov vil tillate studenter å oppnå godkjenning som statsautorisert revisor når de har en relevant mastergrad, samt en gruppe med nærmere angitte kurs. Studenter søker opptak til enkeltkurs på eget ansvar, og BI kan ikke garantere at enkeltkursene vil tilfredsstille det faglige grunnlaget for å søke godkjenning. Krav til opptak til enkeltkurs er de samme som for opptak til programmet Master i regnskap og revisjon. Du søker opptak til ett semester av gangen. Søknadsperiodene er 15. november – 31. juli for kurs på høstsemesteret og 1. august - 1.desember for kurs på vårsemesteret.

Godskriving av enkeltkurs ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon

Det vil være mulig å søke godskriving av enkeltkurs fra BIs Master i regnskap og revisjon ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon. Det kreves at minimum 60 studiepoeng fra studieprogrammet er avlagt ved institusjonen for å få tildelt en ny mastergrad. Det er krav til at kurs som skal vurderes for godskriving må ha vært gjennomført i løpet av de siste fem årene med karakteren C eller bedre og at kursene fortsatt inngår i studieprogrammet.

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår.

For mer informasjon, ta kontakt på info@bi.no.

 

Kurs som tilbys som enkeltkurs

Søknad og opptak

Lær mer om opptaksprosessen og hvordan du kan søke.

}

Praktisk informasjon

Når kan jeg søke?