Masterstudier

Regnskap og revisjon

Med inngående regnskapsforståelse får du en solid plattform, enten ambisjonen din er å få deg en spesialist- eller lederstilling.

Hva lærer du?

Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag.

Master i regnskap og revisjon er et toårig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene:

  • Revisjon og regnskap: Du vil lære om revisjonsteori og metode, finansiell rapportering, og analyse av årsrapport.
  • Forretningsjus: Her vil du bli kjent med områder som er spesielt relevant for revisorer, samt emner som skatt- og avgiftsrett og selskapsrett.
  • Verdsetting: Du lærer blant annet teknikker for å vurdere lønnsomhet og anvende disse til verdsetting av foretak.

Kursene i økonomiske fag har forelesninger på norsk og på engelsk, mens kursene i juridiske fag gjennomføres på norsk.

De faglige på master i regnskap og revisjon på BI er de fremste innen regnskap, revisjon, skatt og selskapsrett i Norge. I tillegg kommer eksterne eksperter i regnskap, revisjon, skatt, avgift og selskapsrett som holder forelesninger. Disse er i hovedsak partnere og managere fra de største revisjonsselskapene, men også representanter fra det offentlige som Finanstilsynet og Riksrevisjonen.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Muligheter i studietiden

Du kan tilpasse studiet etter dine interesser. Første studieåret har du mulighet til å ta valgkurs innen det fagfeltet du er mest interessert i.

Andre studieåret kan du velge mellom å reise på utveksling, fordype deg videre i ulike fagområder og/eller ta utvalgte kurs fra master i økonomi og ledelse for eksempel i finans, samfunnsøkonomi, logistikk eller strategi.

 

Fleksibelt utdanningsløp

Fire av fem obligatoriske kurs fra første semester tilbyr en alternativ eksamensmulighet på slutten av andre semester. Du kan velge å utsette skriftlig eksamen i november/desember eller ha et nytt eksamensforsøk, og fullføre første året av studiene uten forsinkelser.

To obligatoriske kurs som holdes tidlig i andre semester har alternativ gjennomføring og eksamensmulighet i august/september. Alternativ gjennomføring innebærer selvstudie basert på videomateriale og en heldagssamling. Du kan søke om å ta disse kursene og gjennomføre eksamen i starten av første semester, eller etter andre semester.

De fleste forelesningene i flere av kursene på andre semester tilbys som videoopptak:

Undervisning i valgkursene i andre semester begynner ikke før midten av mars.

Karrieremuligheter

Målet med studiet er at du skal oppnå et høyt nivå av kunnskap innen regnskap og revisjon, med alle de mulighetene det åpner for både i Norge og internasjonalt. Kompetansen kan gi deg mange jobbmuligheter, for eksempel innen:

  • Revisjon og regnskap: Det er mange muligheter i revisjonsselskaper, men også i ulike økonomi- og business controller-funksjoner i både store og mellomstore selskaper.
  • Rådgivning: Kunnskap om foretaksstyring og økonomi er svært relevant i ulike rådgivningsmiljøer som bistår næringslivet med optimalisering av prosesser og forretningsdrift.
  • Strategi: Med en solid forretningsforståelse og strategikunnskap vil du ha muligheter til å jobbe med både forretningsutvikling og strategi, enten i spennende gründerbedrifter eller i større selskap.

Godkjenning som statsautorisert revisor

Dette studiet vil gi deg et solid faglig grunnlag i regnskap og revisjon som sammen med praktisk erfaring vil gjøre deg kvalifisert til å søke godkjen­ning som statsautorisert revisor.

En fullført master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du ha minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og ha orden i egen økonomi.

Det er Finanstilsynet som gir godkjenning som statsautorisert revisor.


Daniyal Iqbal Revisor BDO Revisjon handler om mennesker

+1 modell

Har du allerede fullført og bestått en relevant mastergrad? Da kan du gjennom vår 1-årige +1 modell bygge på din eksisterende utdannelse for å få tittelen master i regnskap og revisjon. Enkelte må påregne å ta tilleggskurs, dette vurderes i behandling av søknad om opptak.

Opptak til enkeltkurs

BI åpner for opptak til 13 enkeltkurs fra Master i regnskap og revisjon. Krav til opptak til enkeltkurs er de samme som for opptak til programmet. Du søker opptak til kurs ett semester av gangen. Søknadsperiodene er 1. juni – 1. september for kurs på høstsemesteret og 1. oktober - 1.februar for kurs på vårsemesteret. *

Godskriving av enkeltkurs ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon

Det vil være mulig å søke godskriving av enkeltkurs fra BIs Master i regnskap og revisjon ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon. Det kreves at minimum 60 studiepoeng fra studieprogrammet er avlagt ved institusjonen for å få tildelt en ny mastergrad. Det er krav til at kurs som skal vurderes for godskriving må ha vært gjennomført i løpet av de siste fem årene med karakteren C eller bedre og at kursene fortsatt inngår i studieprogrammet.

Ved opptak til programmet får du en reduksjon i studieavgiften for studiepoengene du har allerede avlagt som enkeltkurs.

* Søkere oppfordres til å søke opptak i god tid før oppstart av det enkelte kurs. Se kursbeskrivelsene for flere detaljer.

BI tar forbehold om justeringer i porteføljen og kurs som inngår.

 

Søknad og opptak

Lær mer om opptaksprosessen og hvordan du kan søke.

Praktisk informasjon