-
Kurs masternivå

Ledelse og digitalisering

I dette programmet lærer du om ulike perspektiver på digitalisering i skolen. Hvordan du kan legge til rette for verdier og ferdigheter som gjør implementeringen mer engasjerende og effektiv?

Hvorfor ledelse og digitalisering?

Det er et behov for å gi ledere økt kompetanse til å drive digitaliseringen på skolen. I nye læreplaner legges det blant annet mer vekt på digitale ferdigheter, og en ny hverdag under pandemi har tydeliggjort behovet for digital kompetanse i skolen. En skoleleder må ha en helhetlig strategi for digital læring (merk: ikke bare digitale løsninger) som også inkluderer gode prosessverktøy for implementering og evaluering av den digitale transformasjonen. 

Programmet vil gi ledere en innføring i de strategiske, pedagogiske, didaktiske og relasjonelle/emosjonelle perspektivene på digitalisering i skolen samt legge til rette for verdier og ferdigheter som gjør implementeringen mer engasjerende og effektiv.  

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet, og er en del av videreutdanning for ledere. 

På Utdanningsdirektoratets sider finner du mer informasjon.

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet gjennomføres over to semestre og totalt fem samlinger.

Basert på læring fra samlingene vil du utarbeide eksperimenter for digitale forbedringer på egen skole. Gjennomføring av eksperimentene gir læring som du dokumenterer og deler med medstudenter via logg. Eksperimentene og loggen danner fundamentet for prosjektoppgave.

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av programmet. Oppgaven blir utlevert allerede på første samling og baserer seg på endringseksperimentene som du gjennomfører mellom hver samling. Prosjektoppgaven settes sammen av erfaringene du har gjort deg gjennom endringseksperimentene. Arbeid med prosjektoppgaven foregår mellom og på hver samling, og du vil få individuell veiledning i løpet av programmets gjennomføring.

Du vil også få presentert eksempler på aktuelle og relevante digitale verktøy og hvordan de kan benyttes på din skole, men valg av verktøy skal komme etter at du har gjort grundige analyser, undersøkelser, evalueringer og tester.

I programmet legges det opp til erfaringsdeling og gruppediskusjoner. Deltakerne vil jobbe med endringseksperimenter mellom samlingene og dele sine erfaringer med sin tildelte gruppe. Hver gruppe har en mentor som vil veilede og støtte deltakerne i å gjennomføre eksperimentene, samt legge til rette for erfaringsdeling og konstruktive tilbakemeldinger. Mentorene kommer fra innovative skoler som har lang erfaring med digital transformasjon i skolen.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for skoleledere som har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen, Ledelse av læring og endring 1 og 2 eller tilsvarende program på 30 studiepoeng, og som ønsker å få økt kunnskap til å implementere fagfornyelsen på egen skole. Tilbudet er for alle, uavhengig av om du allerede har en mastergrad eller ikke. Du kan ta en eller flere moduler avhengig av ønske og behov.

Programmets samlinger

  • Digital modenhet og lærende ledelse: Vi går gjennom en introduksjon til digitalisering og digital transformasjon. Ståstedsanalyse av digital modenhet og planverk for digitalisering i skolen. Lærende ledelse – hvordan møte og involvere kritiske røster?
  • Designtenkning, digital strategi og etikk: Vi snakker om strategisk ledelse, hvordan fungerer og bruke systemtenkning, etikk og digitalisering, GDPR og personvern i skolen. Bruk av designtenkning i skolen.
  • Digital transformasjon og pedagogikk: Vi ser nærmere på digital transformasjon i skolen, digitale systemer, infrastruktur og prosesser. Hvordan planlegge den digitale undervisningen? 
  • Meg som leder i en digital transformasjon: Hvordan utvikle egen ledelse av digitalisering? Deretter har vi fokus på organisasjonslæring og innovasjon. Digitalt tankesett og digital transformasjon som organisasjonsendring. 
  • Prosesser for implementering av digitale strategier: Vi ser nærmere på faktorer som sikrer vellykket implementering av teknologi i skolen. 

Praktisk informasjon

Forelesere

Linn-Birgit Kampen Kristensen
Linn-Birgit Kampen Kristensen

Linn-Birgit Kampen Kristensen er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun er kursansvarlig og foreleser på dette programmet innenfor temaene digitalisering og ledelse og bruk av designtenkning i skolen.

Sut I Wong
Sut I Wong

Sut I Wong er professor og Instituttleder på Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI. Hun foreleser på dette programmet innenfor digital transformasjon.

Bilde av Marte Blikstad-Balas
Bilde av Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas

Marte Blikstad-Balas er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Hun foreleser på dette programmet om ledelse av fagfornyelsen, og om praktisk implementering av digitale verktøy sammen med Simen Spurkland.

Øyvind Kvalnes
Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes er professor på Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han foreleser på dette programmet om digitale dilemmaer og ytringsklima.

Elisabeth Rudi Lund
Elisabeth Rudi Lund

Elisabet Rudi Lund er strategisk rådgiver for utdanning i Apple. Hun var med å bygge opp den digitale skolen Fernanda Nissen i Oslo, og har over ti års erfaring som skoleleder. 

Elisabeth har gjennomført BIs mastergrad i skoleledelse. Hun foreleser i temaene digital transformasjon og digitalisering og utvikling i skolen.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 18.09 - 20.09
2. samling: 11.11 - 13.11
3. samling: datoer for vår 2025 kommer
4. samling: datoer for vår 2025 kommer
5. samling: datoer for vår 2025 kommer

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.