Kurs masternivå

Lederskap og omstilling i skolen

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen.

Hvorfor Lederskap og omstilling i skolen?

Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. Målet er å styrke elevenes læringsutbytte gjennom god pedagogisk praksis og godt samarbeid mellom lærere.

Programmet skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Masterprogrammet er karakterisert av følgende:

 • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
 • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og derfor på ”læringstrykket” til skolen.
 • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus (i tillegg til den pedagogiske ledelsen) er forskningsbasert samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor i dag.
 • Lederutvikling, og dermed ferdighetstrening i ledelse er lagt opp slik at den blir et gjennomgående grep for dem som ønsker å gå videre mot en mastergrad ved BI. 

Erfaringsdeling og nettverksbygging:

I programmet vil det legges til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom gruppearbeid. Gruppene vil jobbe med prosesskriving av deloppgaver og diskutere sammen, både på og mellom samlinger. Etter hver innlevering vil studentene delta i nettbaserte diskusjonsforum hvor de presenterer hovedfunn fra egen kontekst, som blir diskutert og styrt av en fasilitator. Diskusjonen er lagt opp som kollegaveiledning hvor deltakerne skal gi tilbakemelding til hverandre. Fasilitatorens rolle er å være en ordstyrer og sette premisser for diskusjonene og gruppearbeidet. Fasilitatorene er dyktige skoleledere som har tatt full Master of Management-grad i skoleledelse på BI og som fungerer som mentorer gjennom programmet.

SLIK SØKER DU

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere nasjonal rektorutdanning – på BI kjent som Lederskap og omstilling i skolen (30 studiepoeng). Dette er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen og videregående.

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse.

 • Søknadsperioden starter 1.februar 2021 og søknadsfrist er 1. mars 2021
 • Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets sider og her finner du også informasjon om søknadsprosessen.

Viktige datoer i 2021:

Utdanningsdirektoratet

Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av skoleeier eller av deltakeren selv.

Programmets samlinger

 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole: Vi ser nærmere på skoleeffektivitet og ledelse, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid. Ferdighetstrening: Fokus på en analytisk tilnærming til endringsarbeid i skolen. Hvordan forstå skoleforskning, elevdata, og kvantitativ metode.
 • Ledelse av forbedringsarbeid: Vi ser nærmere på relasjonsledelse, lærende ledelse og motivasjon og mestring som en forutsetning for å kunne lede et forbedringsarbeid på egen skole. Modeller for å analysere læringsmiljøet og læringsutbytte til elevene blir introdusert. Ferdighetstrening: Fokus på forbedringsarbeid basert på analyse av egen skole, utarbeidelse av tiltak- og utviklingsplan for å øke elevenes faglige og sosiale læringsutbytte.
 • Ledelse av utvikling og endring på egen skole: Vi ser nærmere på betingelser for endring av kunnskapsorganisasjoner, endring av kultur, endring av atferd, juridiske rammebetingelser for endring, rektors styringsrett, skoleledelse i teori og praksis, studentorientert ledelse, ledelsens påvirkning på elevenes læring. Ferdighetstrening: Fokus på hvordan man kan analysere og lede endringsarbeid i praksis på egen skole.
 • Profesjonelle felleskap i utvikling: Denne samlingen gjennomføres i London. Vi ser på hva som kjennetegner fremragende skoler, rektor rolle som kapasitetsbygger, hvordan gode skoler bygger kapasitet for utvikling og forbedring, kvalitetskriterier for undervisning, elevresultater og ledelse, reformer for skoleeffektivitet, og vi besøker fremragende engelske skoler.
 • Læringsmiljø: Vi ser nærmere på elevens rett til et godt skolemiljø, skolens plikter, §§ 9 A-3 til 9 A -5, krenkelsesbegrepet, og elevenes rett til å bli hørt. Fokuset er på ledelsens ansvar for å etterleve regelverket og jobbe med skolemiljøet for å oppnå et inkluderende og godt miljø som møter alle enkeltelevens forutsetninger og behov.
 • Ferdighetstrening: Hvordan jobbe helhetlig og systematisk med elevenes skolemiljø. Forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser.
 • Utvikling av profesjonelle felleskap i fremtidens skole: Vi ser nærmere på hvordan skoler skal jobbe med profesjonelle læringsfelleskap, hvordan de kan utnytte potensialet best mulig og drive kompetanseutvikling i fellesskap. Fokuset ligger spesielt på hvordan man kan benytte seg av digitalisering som en driver av utvikling og endring.
 • Ledelse og utvikling av min skole: Vi ser nærmere på skoleledelse i teori og praksis, studentorientert ledelse og fagfornyelsen med overordnet del, verdigrunnlag og prinsipper og hvordan den bør ledes. Hva legger man i begreper som dybdelæring; skaperglede engasjement og utforskertrang, kritisk tenking og refleksjon. Juridiske rammebetingelser for endring og rektors styringsrett er i fokus.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som er skoleleder og ønsker å få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Praktisk informasjon

Forelesere

Ide Katrine Birkeland image

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Robin Ulriksen image

Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er fagansvarlig for Lederskap og omstilling i skolen og foreleser innen temaene; Læringsutfall, skoleledelse og implementering.

Thomas Nordahl image

Thomas Nordahl

Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser innenfor temaene; skoleutvikling, klasseledelse og skoleeffektivitet.

Lars Asle Einarsen image

Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Anette Hemmingby image

Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Ann-Margareth Gustavsen image

Ann-Margareth Gustavsen

Ann-Margareth Gustavsen er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI.

Timeplan

Gjennomføring over tre semestre: høst 2021, vår 2022 og høst 2022

Klasse Oslo 1:

1. samling: 30.08 - 01.09 2021
2. samling: 24. - 26.11 2021
3. samling: 10. - 12.01 2022
4. samling: 06. - 09.02 2022 - Gjennomføres i London
5. samling: 04. - 06.04 2022
6. samling: høst 2022
7. samling: høst 2022

Klasse Oslo 2:

30.01 - 02.02. - gjennomføres i London

1. samling: 06. - 08.09 2021
2. samling: 10. - 12.11 2021
3. samling: 30.01 - 02.02 2022 - Gjennomføres i London
4. samling: 07. - 09.03 2022
5. samling: 25. - 27.04 2022
6. samling: høst 2022
7. samling: høst 2022

Klasse Stavanger:

1. samling: 13. - 14.09 2021
2. samling: 23. - 25.11 2021
3. samling: 24. - 26.01 2022
4. samling: 20. - 23.03 2022 - Gjennomføres i London
5. samling: 20. - 22.04 2022
6. samling: høst 2022
7. samling: høst 2022