Kurs masternivå

Lederskap og omstilling i skolen

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen.

Hvorfor Lederskap og omstilling i skolen?

Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. Målet er å styrke elevenes læringsutbytte gjennom god pedagogisk praksis og godt samarbeid mellom lærere. Programmet skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Masterprogrammet er karakterisert av følgende:

 • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
 • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og derfor på ”læringstrykket” til skolen.
 • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus (i tillegg til den pedagogiske ledelsen) er forskningsbasert samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor i dag.
 • Lederutvikling, og dermed ferdighetstrening i ledelse er lagt opp slik at den blir et gjennomgående grep for dem som ønsker å gå videre mot en mastergrad ved BI. 

Lederskap og omstilling i skolen er BIs versjon av den nasjonale rektorutdanningen, og tilbys høsten 2019 via søknad til Utdanningsdirektoratet.

Programmets samlinger

 • Rektors rammebetingelser for utvikling og ledelse av egen skole: Vi ser nærmere på rektors handlingsrom, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid. Ferdighetstrening: Fokus på personlighet og ledelse og kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet.
 • Rektor som pedagogisk leder: Denne samlingen tar vi for oss temaer som ledelsesatferd, observasjon av læreratferd, observasjoner av elevatferd og elevenes læring, hvordan lese og forstå forskning om skoleeffektivitet, evidensinformert læringsledelse, og høy-kvalitets undervisning. Ferdighetstrening: Fokus av det psykososiale arbeidsmiljøet og 360 graders lederevaluering.
 • Rektor som kapasitetsbygger: Denne samlingen gjennomføres i London. Vi ser på hva som kjennetegner fremragende skoler, rektor rolle som kapasitetsbygger, hvordan gode skoler bygger kapasitet for utvikling og forbedring, kvalitetskriterier for undervisning, elevresultater og ledelse, reformer for skoleeffektivitet, og vi besøker fremragende engelske skoler.
 • Rektor som leder av det pedagogiske samarbeidet: Vi ser på rektor som integrator, organisering av lærersamarbeid for økt kvalitet i undervisningen, holdningsmessige betingelser for lærersamarbeid, skolen som en lærende organisasjoner, personalutvikling for en mer effektiv skole, ledelse for økt motivasjon og prestasjon. Ferdighetstrening: Fokus på utvikling av kompetanse, arbeid med feedback på eget lederskap og utarbeidelse av personlig utviklingsplan.
 • Utvikling av egen skole: Vi ser nærmere på skolebidragsindikatorer, status quo på ulike nasjonale og internasjonale skoletester som PISA og TIMMS. Hvordan påvirker det eget lederskap og utvikling. På denne samlingen er det også fokus på prosjektoppgaven.
 • Rektor som endringsleder i praksis: Vi ser nærmere på temaene makt, innflytelse og påvirkning for endring, teamledelse og teamutvikling. Ferdighetstrening: Fokus på systematisk tilnærming til egen kompetanseutvikling og med utviklingsmål, og metodikk for kontinuerlig oppfølging av arbeidsmiljø gjennom året.
 • Rektor som endringsleder: vi ser nærmere på betingelser for endring av kunnskapsorganisasjoner, endring av kultur, endring av atferd, juridiske rammebetingelser for endring, rektors styringsrett, skoleledelse i teori og praksis, studentorientert ledelse, ledelsens påvirkning på elevenes læring.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som er skoleleder og ønsker å få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Praktisk informasjon

Forelesere

Johan From 
Johan From er professor ved Handelshøyskolen BI, Programdirektør for skolelederprogrammene ved BI og leder for Senter for innovasjon i utdanning. Han foreleser innenfor temaene; Skoleledelse, skoleeffektivitet og skoleutvikling.

Thomas Nordahl
Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Hedmark, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser innenfor temaene; skoleutvikling, klasseledelse og skoleeffektivitet.

Hans Bonesrønning
Hans Bonesrønning er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU og Professor II på BI. Han foreleser innenfor temaene; elevresultater, elevdata, kartlegging og analyse.

Lars Asle Einarsen
Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Lederskap og omstilling i skolen

Kontakt oss

For mer informasjon eller veiledning, ta gjerne kontakt med oss.

Oslo
Malene Fuglevik
Tlf: 464 10 843
E-post: malene.fuglevik@bi.no

Inger Eggebø
Tlf. 464 10 149
E-post: inger.eggebo@bi.no

Stavanger
Ingrid Engelsen:
Tlf: 982 51 716
E-post: ingrid.engelsen@bi.no

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår og høst 2020

Klasse 1:
1. samling: 09.09 – 11.09
2. samling: 04.11 – 06.11
3. samling: vår 2020 *Samlingen gjennomføres i London
4. samling: vår 2020
5. samling: vår 2020
6. samling: høst 2020
7. samling: høst 2020

Klasse 2:
1. samling: 11.09 – 13.09
2. samling: 11.11 – 13.11
3. samling: vår 2020 *Samlingen gjennomføres i London
4. samling: vår 2020
5. samling: vår 2020
6. samling: høst 2020
7. samling: høst 2020

Stavanger: Gjennomføring høst 2019/ vår og høst 2020

1.samling: 23.09 – 25.09
2.samling: 18.11 – 20.11
3. samling: vår 2020 *Samlingen gjennomføres i London
4.samling: vår 2020
5. samling: vår 2020
6. samling: høst 2020
7.samling: høst 2020

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.