-
Kurs masternivå

Nasjonal rektorutdanning

Dette kurset er Handelshøyskolens BIs tilbud til skoleledere som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen, på BI kalt Lederskap og omstilling i skolen.

Dette lærer du:

 • Rektors handlingsrom.
 • Skoleledelse i teori og praksis.
 • Eierstyring og rammebetingelser.
 • Effekter på elevenes læringsutbytte.
 • Utdanningsøkonomiske emner.
 • Rektor som kapasitetsbygger og pedagogisk leder.
 • Reformer for skoleeffektivitet.
 • Personalutvikling for en mer effektiv skole.
 • Arbeidsrettslige emner – rektors styringsrett.

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere nasjonal rektorutdanning – på BI kjent som Lederskap og omstilling i skolen.

Gjennom kurset skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Kurset er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte.

Kurset skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen.

Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Kurset skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Masterkurset er karakterisert av følgende:

Hvem er kurset for

Kurset er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen og videregående.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

 • ha fylt 25 år
 • ha fullført en bachelorgrad  
 • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad. Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av syv samlinger over to eller tre semestre. Kurset tilbys både ved Campus Oslo og Campus Stavanger. Seks av samlingene foregår fysisk på campus, og en av samlingene gjennomføres i London. Vi gjør oppmerksom på at reise og opphold i forbindelse med samling i London må dekkes av deltakeren selv.

Datoer for hver samling vil bli tilsendt når du har blitt tatt opp som student.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

I kurset vil det legges til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom gruppearbeid. Gruppene vil jobbe med prosesskriving av deloppgaver og diskutere sammen, både på og mellom samlinger.

Etter hver innlevering vil studentene delta i nettbaserte diskusjonsforum hvor de presenterer hovedfunn fra egen kontekst, som blir diskutert og styrt av en fasilitator. Diskusjonen er lagt opp som kollegaveiledning hvor deltakerne skal gi tilbakemelding til hverandre.

Fasilitatorens rolle er å være en ordstyrer og sette premisser for diskusjonene og gruppearbeidet. Fasilitatorene er dyktige skoleledere som har tatt full Master of Management-grad i skoleledelse på BI og som fungerer som mentorer gjennom kurset.

Samlinger

Forelesere

Bilde av Anette Hemmingby
Bilde av Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er førsteamanuensis og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Bilde av Robin Ulriksen
Bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er førsteamanuensis og fagansvarlig for Lederskap og omstilling i skolen og foreleser innen temaene; Læringsutfall, skoleledelse og implementering.

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved BI og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Bilde av Lars Asle Einarsen
Bilde av Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling).

Bilde av Ann-Margareth Gustavsen
Bilde av Ann-Margareth Gustavsen

Ann-Margareth Gustavsen er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI.

Irene Grastveit
Irene Grastveit

Irene Grastveit

Irene Grastveit har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992 – både som deltidsansatt med undervisning for fulltidsstudenter, og på etter- og videreutdanning. I dag har hun en fast stilling som høyskolelektor på BI.

Slik søker du

Du søker opptak til kurset via Utdanningsdirektoratets sider, og her finner du også informasjon om søknadsprosessen.

Søknadsperioden starter 1. februar 2024 og søknadsfristen er 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av BI når vi har mottatt søkeroversikt fra Udir. Dette skjer i juni måned. Søkere vil da få en link fra BI med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Viktige datoer i 2024:

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke rundt 21 arbeidsdager på samlinger. I tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen.  

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering

Kurset er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieavgiften er derfor dekket av Utdanningsdirektoratet og er gratis for deltakerne. Lunsj er også inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder.

Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til pensum, samt reise og opphold i forbindelse med samlinger må dekkes av deltakeren selv. Pensumlitteratur ligger normalt mellom kr. 3 000 og 6 000 kroner. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen utdanningsledelse.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer

Du søker opptak til kurset via Utdanningsdirektoratets sider.