-
Kurs masternivå

Nasjonal rektorutdanning

Dette programmet er Handelshøyskolens BIs tilbud til skoleledere som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen, på BI kalt Lederskap og omstilling i skolen.

Hvorfor Lederskap og omstilling i skolen?

Gjennom programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Programmet er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte.

Programmet skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Masterprogrammet er karakterisert av følgende:

  • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
  • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og derfor på ”læringstrykket” til skolen.
  • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus (i tillegg til den pedagogiske ledelsen) er forskningsbasert samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor i dag.
  • Lederutvikling, og dermed ferdighetstrening i ledelse er lagt opp slik at den blir et gjennomgående grep for dem som ønsker å gå videre mot en mastergrad ved BI. 

Erfaringsdeling og nettverksbygging:

I programmet vil det legges til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom gruppearbeid. Gruppene vil jobbe med prosesskriving av deloppgaver og diskutere sammen, både på og mellom samlinger. Etter hver innlevering vil studentene delta i nettbaserte diskusjonsforum hvor de presenterer hovedfunn fra egen kontekst, som blir diskutert og styrt av en fasilitator. Diskusjonen er lagt opp som kollegaveiledning hvor deltakerne skal gi tilbakemelding til hverandre. Fasilitatorens rolle er å være en ordstyrer og sette premisser for diskusjonene og gruppearbeidet. Fasilitatorene er dyktige skoleledere som har tatt full Master of Management-grad i skoleledelse på BI og som fungerer som mentorer gjennom programmet.

Slik søker du

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere nasjonal rektorutdanning – på BI kjent som Lederskap og omstilling i skolen (30 studiepoeng). Dette er et tilbud for skoleledere i grunnopplæringen og videregående.

Programmet er på masternivå og inngår i Master of Management-graden med spesialisering i spesialisering i utdanningsledelse.

  • Søknadsperioden starter 1.februar 2024 og søknadsfrist er 1.mars 2024.

  • Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets sider og her finner du også informasjon om søknadsprosessen.

Viktige datoer i 2024:

Utdanningsdirektoratet

Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til rektorutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av skoleeier eller av deltakeren selv.

Programmets samlinger

Praktisk informasjon

Forelesere

Bilde av Anette Hemmingby
Bilde av Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er førsteamanuensis og høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Bilde av Robin Ulriksen
Bilde av Robin Ulriksen

Robin Ulriksen er førsteamanuensis og fagansvarlig for Lederskap og omstilling i skolen og foreleser innen temaene; Læringsutfall, skoleledelse og implementering.

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved BI og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Bilde av Lars Asle Einarsen
Bilde av Lars Asle Einarsen

Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling).

Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse

Bilde av Ann-Margareth Gustavsen
Bilde av Ann-Margareth Gustavsen

Ann-Margareth Gustavsen er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur, på Handelshøyskolen BI.

Irene Grastveit
Irene Grastveit

Irene Grastveit

Irene Grastveit har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992 – både som deltidsansatt med undervisning for fulltidsstudenter, og på etter- og videreutdanning. I dag har hun en fast stilling som høyskolelektor på BI.

Timeplan

Datoer for hver samling vil blir tilsendt når du har blitt tatt opp som student.