Kurs masternivå

Lederskap og omstilling i skolen

Dette programmet er Handelshøyskolen BIs tilbud til rektorer som ønsker å gjennomføre den nasjonale rektorutdanningen.

Hvorfor Lederskap og omstilling i skolen?

Gjennom dette programmet skal skoleledere få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen. Handelshøyskolen BIs program er særlig innrettet mot forbedring av elevens læringsutbytte. Målet er å styrke elevenes læringsutbytte gjennom god pedagogisk praksis og godt samarbeid mellom lærere.

Programmet skal gi kunnskap om sentrale emner i rektors arbeidshverdag, som ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus. Studentene skal som ledere ha evnen til å tolke og forstå omgivelsenes krav til skolen. Lederrollen i skolen er kjennetegnet av stort ansvar og handlingsrom. Programmet skal gi trygghet og mot til å lede skolen i retning av en stadig mer avansert og kompetent kunnskapsorganisasjon, i kontinuerlig utvikling. Ferdigheter i form av pedagogiske, organisatoriske og mellommenneskelige relasjoner for kontinuerlig forbedring av skolen vil bli vektlagt.

Masterprogrammet er karakterisert av følgende:

 • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
 • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og derfor på ”læringstrykket” til skolen.
 • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus (i tillegg til den pedagogiske ledelsen) er forskningsbasert samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor i dag.
 • Lederutvikling, og dermed ferdighetstrening i ledelse er lagt opp slik at den blir et gjennomgående grep for dem som ønsker å gå videre mot en mastergrad ved BI. 

Programmets samlinger

 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole: Vi ser nærmere på skoleeffektivitet og ledelse, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid. Ferdighetstrening: Fokus på en analytisk tilnærming til endringsarbeid i skolen. Hvordan forstå skoleforskning, elevdata, og kvantitativ metode.
 • Ledelse av forbedringsarbeid: Vi ser nærmere på relasjonsledelse, lærende ledelse og motivasjon og mestring som en forutsetning for å kunne lede et forbedringsarbeid på egen skole. Modeller for å analysere læringsmiljøet og læringsutbytte til elevene blir introdusert. Ferdighetstrening: Fokus på forbedringsarbeid basert på analyse av egen skole, utarbeidelse av tiltak- og utviklingsplan for å øke elevenes faglige og sosiale læringsutbytte.
 • Ledelse av utvikling og endring på egen skole: Vi ser nærmere på betingelser for endring av kunnskapsorganisasjoner, endring av kultur, endring av atferd, juridiske rammebetingelser for endring, rektors styringsrett, skoleledelse i teori og praksis, studentorientert ledelse, ledelsens påvirkning på elevenes læring. Ferdighetstrening: Fokus på hvordan man kan analysere og lede endringsarbeid i praksis på egen skole.
 • Profesjonelle felleskap i utvikling: Denne samlingen gjennomføres i London. Vi ser på hva som kjennetegner fremragende skoler, rektor rolle som kapasitetsbygger, hvordan gode skoler bygger kapasitet for utvikling og forbedring, kvalitetskriterier for undervisning, elevresultater og ledelse, reformer for skoleeffektivitet, og vi besøker fremragende engelske skoler.
 • Læringsmiljø: Vi ser nærmere på elevens rett til et godt skolemiljø, skolens plikter, §§ 9 A-3 til 9 A -5, krenkelsesbegrepet, og elevenes rett til å bli hørt. Fokuset er på ledelsens ansvar for å etterleve regelverket og jobbe med skolemiljøet for å oppnå et inkluderende og godt miljø som møter alle enkeltelevens forutsetninger og behov.
 • Ferdighetstrening: Hvordan jobbe helhetlig og systematisk med elevenes skolemiljø. Forebygging og håndtering av mobbing og krenkelser.
 • Utvikling av profesjonelle felleskap i fremtidens skole: Vi ser nærmere på hvordan skoler skal jobbe med profesjonelle læringsfelleskap, hvordan de kan utnytte potensialet best mulig og drive kompetanseutvikling i fellesskap. Fokuset ligger spesielt på hvordan man kan benytte seg av digitalisering som en driver av utvikling og endring.
 • Ledelse og utvikling av min skole: Vi ser nærmere på skoleledelse i teori og praksis, studentorientert ledelse og fagfornyelsen med overordnet del, verdigrunnlag og prinsipper og hvordan den bør ledes. Hva legger man i begreper som dybdelæring; skaperglede engasjement og utforskertrang, kritisk tenking og refleksjon. Juridiske rammebetingelser for endring og rektors styringsrett er i fokus.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for deg som er skoleleder og ønsker å få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Praktisk informasjon

Forelesere

Johan From 
Johan From er professor ved Handelshøyskolen BI, Programdirektør for skolelederprogrammene ved BI og leder for Senter for innovasjon i utdanning. Han foreleser innenfor temaene; Skoleledelse, skoleeffektivitet og skoleutvikling.

Ide Katrine Birkeland
Ide Katrine Birkeland er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, og fagansvarlig for Lærende ledelse. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Thomas Nordahl
Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Professor II på BI og leder for Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Han foreleser innenfor temaene; skoleutvikling, klasseledelse og skoleeffektivitet.

Hans Bonesrønning
Hans Bonesrønning er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU og Professor II på BI. Han foreleser innenfor temaene; elevresultater, elevdata, kartlegging og analyse.

Robin Ulriksen
Robin Ulriksen er førsteamanuensis II på BI. Han foreleser innenfor hvilke faktorer hos eleven, i hjemmet og skolen som påvirker frafall, fravær og læringsutfall.

Ann Margareth Gustavsen
Ann Margareth Gustavsen er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, førsteamanuensis II på BI og tilsatt ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning. Hun foreleser innenfor temaene; lærerens undervisningspraksis, elevenes læringsmiljø og skolefaglige prestasjoner.

Lars Asle Einarsen
Lars Asle Einarsen er spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. I 2015 etablerte Einarsen selskapene WorkPlaceDevelopers AS (arbeidsmiljøkartlegging og utvikling), og NordicPsychologyServices AS (leder- og organisasjonsutvikling). Han foreleser innen ferdighetstrening, personlighet og ledelse.

Bjørn Eriksen 
Advokat Bjørn Eriksen er en av de fremste arbeidsrettsjuristene i landet. Han har arbeidet i 15 år på Handelshøyskolen BI og bygd opp faget Jus for skoleledere, som inngår i mastergraden i Skoleledelse. Nå arbeider han på Høgskolen i Sørøst-Norge og er rådgiver for Skolelederforbundet.

Lederskap og omstilling i skolen

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møtes i løpet av høsten.

Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020/vår og høst 2021

Klasse 1:
1. samling: 02.09 – 04.09
2. samling: 04.11 – 06.11
3. samling: 11.01 - 12.01 
4. samling: 07.02 - 10.02 *Samlingen gjennomføres i London
5. samling: 14.04 - 16.04
6. samling: høst 2021
7. samling: høst 2021

Klasse 2:
1. samling: 09.09 – 11.09
2. samling: 11.11 – 13.11
3. samling: 18.01 - 19.01
4. samling: 21.03 - 24.03 *Samlingen gjennomføres i London
5. samling: 20.04 - 22.04
6. samling: høst 2021
7. samling: høst 2021

Stavanger: Gjennomføring høst 2020/vår og høst 2021

1.samling: 16.09 – 18.09
2.samling: 18.11 – 20.11
3. samling: 06.01 - 07.01
4. samling: 31.01 - 03.02 *Samlingen gjennomføres i London
5. samling: 22.03 - 24.03
6. samling: høst 2021
7. samling: høst 2021

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.