-
Kurs masternivå

Nasjonal leder­utdanning for styrere i barnehager

Dette programmet er et tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Deltakerne skal få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Hvorfor Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager?

Utviklingen innenfor barnehagesektoren, og barnehagens betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til god ledelse. God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om ledelse og administrasjon, hvordan lede kompetente medarbeidere, og å bygge gode relasjoner til foreldre og omgivelsene.

Barnehagen er i endring og utvikling på linje med andre samfunnsinstitusjoner. Lederutdanning for styrere er derfor viktig for den videre utviklingen av barnehager, og må ses i sammenheng med utviklingstendenser internasjonalt.

Programmet tar utgangspunkt i de utfordringene styrere i norske barnehager står overfor. Utdanningen har et sterkt fokus på bedring av barnehagens kvalitet og på å gjøre styrere trygge i lederrollen. Dette for at de kan stå i fremste rekke for en ytterligere kvalitetssikring av barnehagene fremover.

Styrerutdanningen skal gi barnehagestyrere kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide systematisk med egen lederrolle. Dette innebærer refleksjoner om styrer som personalleder, veileder og ansvarlig for barns læring. Det er også et mål at den enkelte styrer anvender forskningsbasert kunnskap for effektiv og målrettet ledelse knyttet til forbedringer om barns utvikling og læring.

Barnehagen er blitt en viktig satsningsarena fra myndighetenes side, og den må evne å utvikles og endres i takt med samfunnets behov og utvikling. Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte hverdagen for styrere i barnehager.

Emneoversikt

Programmet inneholder blant annet disse temaene:

 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • Tidlig innsats
 • Kjennetegn på høykvalitetsbarnehager
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Endring og utvikling av egen praksis
 • Ledelse og endringsledelse
 • Pedagogisk organisering
 • Arbeidsmiljø
 • Kvalitetssikringssystem og eierstyring

Slik søker du

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere styrerutdanning – kjent som Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng).

Programmet er på masternivå og kan inngå i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

 • Søknadsperioden starter 1. februar 2024 og søknadsfrist er 1. mars 2024
 • Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets sider og her finner du også informasjon om søknadsprosessen

Viktige datoer i 2024:

Utdanningsdirektoratet

Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

Hvem passer programmet for?

Studiet er tilrettelagt for både nytilsatte styrere og de med lengre erfaring fra offentlige og private barnehager.

I programmet vil det legges til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom gruppearbeid. Du vil jobbe i samme gruppe gjennom hele studiet sammen med en fast fasilitator. Fasilitatorens rolle er å være en ordstyrer og sette premisser for gruppearbeidet og diskusjonene. Fasilitatorene er dyktige barnehageledere som har erfaring fra både Master of Management kurs på BI, men som også har bred erfaring med veiledning/coaching/utviklingsarbeid i barnehagesektoren og som skal fungere som mentorer gjennom programmet.

Praktisk informasjon

Forelesere

Helga Norheim
Helga Norheim

Helga Norheim er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og fagansvarlig for Styrerutdanningen. Hun har bakgrunn som barnehagelærer, med en master i barnehagepedagogikk fra OsloMet og doktorgrad i utdanningsvitenskap fra Universitetet i Sørøst-Norge. Hun har flere års erfaring fra barnehage, både som pedagogisk leder og styrer, og har tidligere vært tilknyttet forskningsprosjektene GoBaN, Blikk for Barn og ISOTIS. 

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved BI og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Inger Margrete Svendsen
Inger Margrete Svendsen

Inger Margrete Svendsen

Inger Margrete Svendsen er daglig leder for Ledelse, organisasjon og vekst, klinisk psykolog og psykologspesialist innen organisasjon og ledelse. Svendsen har spesialkompetanse innen ledelse og teamorganisering.

Anette Hemmingby
Anette Hemmingby

Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Timeplan

Datoer for hver samling vil blir tilsendt når du har blitt tatt opp som student.