-
Kurs masternivå

Nasjonal leder­utdanning for styrere i barnehager

Dette kurset er et tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Deltakerne skal få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Dette lærer du:

 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon.
 • Tidlig innsats.
 • Kjennetegn på høykvalitetsbarnehager.
 • Kommunikasjon og ledelse.
 • Endring og utvikling av egen praksis.
 • Ledelse og endringsledelse.
 • Pedagogisk organisering.
 • Arbeidsmiljø.
 • Kvalitetssikringssystem og eierstyring.

Utviklingen innenfor barnehagesektoren, og barnehagens betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til god ledelse. God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om ledelse og administrasjon, hvordan lede kompetente medarbeidere, og å bygge gode relasjoner til foreldre og omgivelsene.

Barnehagen er i endring og utvikling på linje med andre samfunnsinstitusjoner. Lederutdanning for styrere er derfor viktig for den videre utviklingen av barnehager, og må ses i sammenheng med utviklingstendenser internasjonalt.

Gjennom utdanningsdirektoratets satsing på kompetanseutvikling av daglige ledere i barnehagene er Handelshøyskolen BI valgt ut for å levere styrerutdanning – kjent som Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager. Kurset legger vekt på å utvikle sitt eget lederskap gjennom kompetanseheving og ledertrening av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Barnehagen er blitt en viktig satsningsarena fra myndighetenes side, og den må evne å utvikles og endres i takt med samfunnets behov og utvikling. Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte hverdagen for styrere i barnehager.

Kurset tar utgangspunkt i de utfordringene styrere i norske barnehager står overfor. Utdanningen har et sterkt fokus på bedring av barnehagens kvalitet og på å gjøre styrere trygge i lederrollen. Dette for at de kan stå i fremste rekke for en ytterligere kvalitetssikring av barnehagene fremover.

Styrerutdanningen skal gi barnehagestyrere kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide systematisk med egen lederrolle. Dette innebærer refleksjoner om styrer som personalleder, veileder og ansvarlig for barns læring. Det er også et mål at den enkelte styrer anvender forskningsbasert kunnskap for effektiv og målrettet ledelse knyttet til forbedringer om barns utvikling og læring.

BI har samarbeid med solide faglige miljøer blant annet ved Universitetet i Århus og ved Bircbeck University i London. Det vil bli en studiesamling i London i løpet av lederprogrammet. BI har også et samarbeid rundt et eget opplegg for ledertrening med Organisasjonsfirmaet Ledelse Organisasjon Vekst.

Alliansepartnere:

Hvem er kurset for

Studiet er tilrettelagt for både nytilsatte styrere og de med lengre erfaring fra offentlige og private barnehager.

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

 • ha fylt 25 år
 • ha fullført en bachelorgrad  
 • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset er en del av vår Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Kurset kan også inngå i en Executive Master of Management-grad. Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av syv samlinger. Seks av samlingene foregår på Campus Oslo, og en av samlingene gjennomføres i London. 

I kurset vil det legges til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom gruppearbeid. Du vil jobbe i samme gruppe gjennom hele studiet sammen med en fast fasilitator. Fasilitatorens rolle er å være en ordstyrer og sette premisser for gruppearbeidet og diskusjonene.

Fasilitatorene er dyktige barnehageledere som har erfaring fra både Master of Management kurs på BI, men som også har bred erfaring med veiledning/coaching/utviklingsarbeid i barnehagesektoren og som skal fungere som mentorer gjennom kurset.

Datoer for hver samling vil bli tilsendt når du har blitt tatt opp som student.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer.

Forelesere

Helga Norheim
Helga Norheim

Helga Norheim er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og fagansvarlig for Styrerutdanningen. Hun har bakgrunn som barnehagelærer, med en master i barnehagepedagogikk fra OsloMet og doktorgrad i utdanningsvitenskap fra USN.

Norheim har flere års erfaring fra barnehage, både som pedagogisk leder og styrer, og har tidligere vært tilknyttet forskningsprosjektene GoBaN, Blikk for Barn og ISOTIS. 

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved BI og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Inger Margrete Svendsen
Inger Margrete Svendsen

Inger Margrete Svendsen

Inger Margrete Svendsen er daglig leder for Ledelse, organisasjon og vekst, klinisk psykolog og psykologspesialist innen organisasjon og ledelse. Svendsen har spesialkompetanse innen ledelse og teamorganisering.

Anette Hemmingby
Anette Hemmingby

Anette Hemmingby

Anette Hemmingby er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Hun har lang erfaring fra både privat næringsliv, statlig og kommunal sektor.

Slik søker du

Du søker opptak til kurset via Utdanningsdirektoratets sider, og her finner du også informasjon om søknadsprosessen.

Søknadsperioden starter 1. februar 2024 og søknadsfristen er 1. mars

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av BI når vi har mottatt søkeroversikt fra Udir. Dette skjer i juni måned. Søkere vil da få en link fra BI med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Viktige datoer i 2024:

Finansiering

Kurset er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieavgiften er derfor dekket av Utdanningsdirektoratet og er gratis for deltakerne. Lunsj er også inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder.

Det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til pensum, samt reise og opphold i forbindelse med samlinger må dekkes av barnehageeier eller deltakeren selv. Pensumlitteratur ligger normalt mellom kr. 3 000 og 6 000 kroner. 

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på info@bi.no dersom du har spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen utdanningsledelse.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer