-
Kurs masternivå

Nasjonal leder­utdanning for styrere i barnehager

Dette programmet er et tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Deltakerne skal få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Hvorfor Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager?

Utviklingen innenfor barnehagesektoren, og barnehagens betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til god ledelse. God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om ledelse og administrasjon, hvordan lede kompetente medarbeidere, og å bygge gode relasjoner til foreldre og omgivelsene.

Barnehagen er i endring og utvikling på linje med andre samfunnsinstitusjoner. Lederutdanning for styrere er derfor viktig for den videre utviklingen av barnehager, og må ses i sammenheng med utviklingstendenser internasjonalt.

Programmet tar utgangspunkt i de utfordringene styrere i norske barnehager står overfor. Utdanningen har et sterkt fokus på bedring av barnehagens kvalitet og på å gjøre styrere trygge  i lederrollen. Dette for at de kan stå i fremste rekke for en ytterligere kvalitetssikring av barnehagene fremover.

Styrerutdanningen skal gi barnehagestyrere kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide systematisk med egen lederrolle. Dette innebærer refleksjoner om styrer som personalleder, veileder og ansvarlig for barns læring. Det er også et mål at den enkelte styrer anvender forskningsbasert kunnskap for effektiv og målrettet ledelse knyttet til forbedringer om barns utvikling og læring.

Barnehagen er blitt en viktig satsningsarena fra myndighetenes side, og den må evne å utvikles og endres i takt med samfunnets behov og utvikling. Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte hverdagen for styrere i barnehager.

EMNEOVERSIKT

Programmet inneholder blant annet disse temaene:

 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • Tidlig innsats
 • Kjennetegn på høykvalitetsbarnehager
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Endring og utvikling av egen praksis
 • Ledelse og endringsledelse
 • Pedagogisk organisering
 • Arbeidsmiljø
 • Kvalitetssikringssystem og eierstyring

SLIK SØKER DU

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere styrerutdanning – kjent som Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager (30 studiepoeng).

Programmet er på masternivå og kan inngå i Master of Management-graden med spesialisering i skoleledelse.

 • Søknadsperioden starter 1.februar 2022 og søknadsfrist er 1. mars 2022.
 • Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets sider og her finner du også informasjon om søknadsprosessen

Viktige datoer i 2022:

Utdanningsdirektoratet

Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Studiet er tilrettelagt for både nytilsatte styrere og de med lengre erfaring fra offentlige og private barnehager.

I programmet vil det legges til rette for erfaringsdeling og nettverksbygging gjennom gruppearbeid. Du vil jobbe i samme gruppe gjennom hele studiet sammen med en fast fasilitator. Fasilitatorens rolle er å være en ordstyrer og sette premisser for gruppearbeidet og diskusjonene. Fasilitatorene er dyktige barnehageledere som har erfaring fra både Master of Management kurs på BI, men som også har bred erfaring med veiledning/coaching/utviklingsarbeid i barnehagesektoren og som skal fungere som mentorer gjennom programmet.

Forelesere

Helga Norheim
Helga Norheim

Helga Norheim

Helga Norheim er Høyskolelektor II i Institutt for kommunikasjon og kultur. Hun er kursansvarlig for dette programmet.

Elisabeth Solheim Buøen image
Elisabeth Solheim Buøen image

Elisabeth Solheim Buøen

Elisabeth Solheim Buøen er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur, hos Handelshøyskolen BI.

Ide Katrine Birkeland image
Ide Katrine Birkeland image

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse ved BI, og fagansvarlig for Lærende ledelse. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Ratib Lekhal image
Ratib Lekhal image

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.

Praktisk informasjon

Oslo: Gjennomføring over tre semester: høst 2022, vår 2023 og høst 2023.

Det settes opp to klasser. 

1. samling: 31. august - 2.september 2022
2. samling: 7. - 8.november 2022
3. samling: 30. januar - 1. februar 2023
4. samling: 5. - 8. mars 2023 (London)
5. samling: 4. - 5. mai 2023
6. samling: dato ikke satt
7. samling: dato ikke satt

Klasse 2:
1. samling: 5. - 7. september 2022
2. samling: 10. - 11. november 2022
3. samling: 31. januar - 2. februar 2023
4: samling: 19. - 22. mars 2023 (London)
5: samling: 8. - 9. mai 2023
6. samling: dato ikke satt
7. samling: dato ikke satt

Gjennomføring

Gjennom utdanningsdirektoratets satsing på kompetanseutvikling av daglige ledere i barnehagene tilbyr Handelshøyskolen BI en lederutdanning for styrere. Programmet legger vekt på å utvikle sitt eget lederskap gjennom kompetanseheving og ledertrening av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

BI har samarbeid med solide faglige miljøer blant annet ved Universitetet i Århus og ved Bircbeck University i London. Det vil bli en studiesamling i London i løpet av lederprogrammet. BI har også et samarbeid rundt et eget opplegg for ledertrening med Organisasjonsfirmaet Ledelse Organisasjon Vekst.

Alliansepartnere:

 • Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
 • Birkbeck University of London, Institute for the Study of Children, Families and Social Issues
 • Ledelse Organisasjon og Vekst

Eksamensform

Skriftlig 72-timers hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 12 studiepoeng og en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter gir 18 studiepoeng.

Språk

Undervisning og eksamener gjennomføres på norsk. På utenlandssamlingen vil de fleste forelesningene foregå på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Prioritering av søkere

Kriterier for prioritering av søkere:

1) Styrere og rektorer prioriteres foran andre ledere i barnehager og skoler. Med styrere og rektorer menes ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder e.l. Ved oversøking av styrere og rektorer skal styrere og rektorer fra kommunene i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning.

2) Andre ledere enn styrere og rektorer prioriteres på samme måte dvs ledere i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Merk at ass.styrere og ass.rektorer havner i gruppen med andre barnehage- og skoleledere.

Ved loddtrekning i fellesmodulene trekkes det annenhver gang fra kategoriene barnehage- og skoleledere.

Opptak via Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til lederutdanningen for styrere i barnehager vil gå gjennom utdanningsdirektoratet som også dekker studieavgiften til dette studiet. Programmet er altså gratis for deltakerne. Det kan påløpe noe kostnader til reise og opphold, samt pensum som deltakere eller barnehageeier dekker selv.

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av BI når vi har mottatt søkeroversikt fra Udir. Dette skjer i juni måned. Søkere vil da få en link fra BI med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Kostnader utover studieavgiften

Studieavgiften er dekket av Utdanningsdirektoratet. Lunsj er inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder.

Utgifter som kommer i tillegg er pensum, reise og opphold. Pensumlitteratur ligger mellom kr. 3 000 og 6 000 kroner. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. På programmer som har samling i utlandet, eller utenfor studiestedet, påløper reise- og oppholdskostnader i tillegg.


Søk her