Kurs masternivå

Nasjonal leder­utdanning for styrere i barnehager

Dette programmet er et tilbud til styrere i offentlig og private barnehager som ønsker å fullføre den nasjonale styrerutdanningen. Deltakerne skal få tilført nødvendig kunnskap og kompetanse innen ledelse og utvikling av organisasjonen.

Hvorfor Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager?

Utviklingen innenfor barnehagesektoren, og barnehagens betydning som første trinn i et livslangt læringsløp, stiller krav til god ledelse. God ledelse i barnehagen er viktig for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Utviklingen mot større barnehager krever økt kunnskap om ledelse og administrasjon, hvordan lede kompetente medarbeidere, og å bygge gode relasjoner til foreldre og omgivelsene.

Barnehagen er i endring og utvikling på linje med andre samfunnsinstitusjoner. Lederutdanning for styrere er derfor viktig for den videre utviklingen av barnehager, og må ses i sammenheng med utviklingstendenser internasjonalt.

Programmet tar utgangspunkt i de utfordringene styrere i norske barnehager står overfor. Utdanningen har et sterkt fokus på bedring av barnehagens kvalitet og på å gjøre styrere trygge  i lederrollen. Dette for at de kan stå i fremste rekke for en ytterligere kvalitetssikring av barnehagene fremover.

Styrerutdanningen skal gi barnehagestyrere kompetanse i form av kunnskaper, ferdigheter og holdninger slik at de kan arbeide systematisk med egen lederrolle. Dette innebærer refleksjoner om styrer som personalleder, veileder og ansvarlig for barns læring. Det er også et mål at den enkelte styrer anvender forskningsbasert kunnskap for effektiv og målrettet ledelse knyttet til forbedringer om barns utvikling og læring.

Barnehagen er blitt en viktig satsningsarena fra myndighetenes side, og den må evne å utvikles og endres med samfunnets behov og utvikling. Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte hverdagen for styrere i barnehager.

EMNEOVERSIKT

Programmet inneholder blant annet disse temaene:

 • Barnehagen som samfunnsinstitusjon
 • Tidlig innsats
 • Kjennetegn på høy kvalitets barnehager
 • Kommunikasjon og ledelse
 • Endring og utvikling av egen praksis
 • Ledelse og endringsledelse
 • Pedagogisk organisering
 • Arbeidsmiljø
 • Kvalitetssikringssystem og eierstyring

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Studiet er tilrettelagt for både nytilsatte styrere og de med lengre erfaring fra offentlige og private barnehager.

Her kan du søke på programmet

 

SØK NÅ

Video

I videoen nedenfor forteller førsteamanuensis Ratib Lekhal om nye krav som stilles i dag da det har vært store endringer i barnehager de siste 10-15 årene. Dette kurset skal gjøre deg til en trygg og god leder for å kunne imøtekomme disse nye kravene på best mulig måte.

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Foreleser

Ratib Lekhal

Ratib Lekhal er førsteamanuensis ved institutt for kommunikasjon og kultur.

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møtes i løpet av høsten.

Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Praktisk informasjon

Oslo: Gjennomføring høst 2020-høst 2021

Klasse 1: 
1.samling: 26.08 - 28.08
2.samling: 09.11. - 10.11
3.samling: 11.01. - 13.01
4.samling: 14.03. - 17.03 *Samlingene gjennomføres i London
5.samling: 10.05. - 12.05
6.samling: Dato kommer
7.samling: Dato kommer

 

Klasse 2: 
1.samling: 02.09. - 04.09
2.samling: 12.11. - 13.11
3.samling: 12.01. - 14.01
4.samling: 21.03. - 24.03 *Samlingene gjennomføres i London
5.samling: 19.05. - 21.05
6.samling: Dato kommer
7.samling: Dato kommer

 

Oslo: Gjennomføring høst 2019-høst 2020

Klasse 1:
1.samling: 26.08 – 28.08
2.samling: 11.11 – 12.11
3. samling: 13.01 - 15.01
4.samling: 15.03 - 18.03 *Samlingen gjennomføres i London
5. samling: 11.05 - 13.05
6. samling: 02.09 - 04.09
7.samling: 12.10 – 13.10

Klasse 2:
1.samling: 02.09 – 04.09
2.samling: 14.11 – 15.11
3. samling: 14.01 - 16.01
4.samling: 29.03 - 01.04 *Samlingen gjennomføres i London
5. samling: 13.05 - 15.05
6. samling: 07.09 - 09.09
7.samling: 14.10 – 15.10

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Gjennomføring

Gjennom utdanningsdirektoratets satsing på kompetanseutvikling av daglige ledere i barnehagene tilbyr Handelshøyskolen BI en lederutdanning for styrere. Programmet legger vekt på å utvikle sitt eget lederskap gjennom kompetanseheving og ledertrening av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

BI har samarbeid med solide faglige miljøer blant annet ved Universitetet i Århus og ved Bircbeck University i London. Det vil bli en studiesamling i London i løpet av lederprogrammet. BI har også et samarbeid rundt et eget opplegg for ledertrening med Organisasjonsfirmaet Ledelse Organisasjon Vekst.

Alliansepartnere:

 • Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik
 • Birkbeck University of London, Institute for the Study of Children, Families and Social Issues
 • Ledelse Organisasjon og Vekst

Eksamensform høst 2019

Skriftlig 72-timers hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 12 studiepoeng og en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter gir 18 studiepoeng.

Språk

Undervisning og eksamener gjennomføres på norsk. På utenlandssamlingen vil de fleste forelesningene foregå på engelsk. Mengden av engelsk litteratur vil variere fra program til program.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Opptak via Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til lederutdanningen for styrere i barnehager vil gå gjennom utdanningsdirektoratet som også dekker studieavgiften til dette studiet. Programmet er altså gratis for deltakerne. Det kan påløpe noe kostnader til reise og opphold, samt pensum som deltakere eller barnehageeier dekker selv.

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir., vil bli kontaktet av BI når vi har mottatt søkeroversikt fra Udir. Dette skjer i juni måned. Søkere vil da få en link fra BI med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Kostnader utover studieavgiften

Studieavgiften er dekket av Utdanningsdirektoratet. Lunsj er inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder. 

Utgifter som kommer i tillegg er pensum, reise og opphold. Pensumlitteratur ligger mellom kr. 3 000 og 6 000 kroner. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. På programmer som har samling i utlandet, eller utenfor studiestedet, påløper reise- og oppholdskostnader i tillegg.