-
Kurs masternivå

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

God pedagogisk ledelse er en viktig faktor for å utvikle og sikre at barnehagen holder høy kvalitet som er til det beste for barns trivsel og utvikling.

Hvorfor pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen?

Hovedmålet med videreutdanningen er å gi den enkelte barnehagelærer innsikt, kunnskap og verktøy som kreves for å møte utfordringene og mulighetene, som er knyttet til det å drive pedagogisk ledelse i komplekse organisasjoner som barnehagen er, i tråd med rammeplanens verdigrunnlag.

Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan skape et godt læringsmiljø selv med de utfordringer og muligheter man møter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), variasjon i organisering mellom barnehagene, samt det å være leder av en personalgruppe med ulik kompetanse og faglig bakgrunn.

Barnehagelærerne og en god pedagogisk ledelse er en viktig faktor for å utvikle og sikre at avdelingen holder høy kvalitet som er til det beste for barns trivsel og utvikling. For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles overfor.

En viktig oppgave for lederne i barnehagene i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i hele barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy. Det kreves derfor også i større grad et godt samarbeid med andre instanser rundt barna, men også etableringen av et tillittsbasert forhold til barnehagebarnas foreldre.

SLIK SØKER DU

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere videreutdanning for barnehagelærere – Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

Programmet er på masternivå og kan inngå i Master of Management-graden med spesialisering i utdanningsledelse.

  • Søknadsperioden starter 1.februar 2022 og søknadsfrist er 1. mars 2022.
  • Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets sider og her finner du også informasjon om søknadsprosessen.

Viktige datoer i 2022:

Utdanningsdirektoratet

Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere.

EMNEOVERSIKT

  • Barnehagens læringsmiljø for barns beste
  • Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag
  • Systematisk observasjon av kvalitet på avdelingen: Veiledning og barnehagebasert kompetanseutvikling
  • Endring og utvikling av egen barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur
  • Ledelsesutvikling, roller og oppgaver
  • Ledertrening og oppgaveseminar

For å sikre at disse målene om økt kvalitet nås, og at utdanningen får konkrete effekter på barnehagelærerens daglige arbeid og deres barnehager, er det særlig planlagt tre ulike aktivitetstyper for deltagerne.

Disse tre hovedelementene utgjør den røde tråden i vårt tilbud:

1) Samlinger med faglig påfyll, samt arbeid og refleksjon i prosessgrupper med prosessveiledere som knytter teori og praksis sammen.

2) Utviklings- og strategiarbeid i form av småskrittsforbedringer som skal gjennomføres i egen barnehage som en del av prosjektoppgaven. Arbeidet med småskrittforbedringene legges frem på hver samling for å ansvarliggjøre studentene, og gir kontinuitet og aktivitet mellom samlingene. Dette ser vi som viktige elementer som samlet skal sikre overgangen fra forskning til endret praksis.

3) Det opprettes egne grupper på en sosiale plattform. Formålet med gruppene er å skape et treffsted hvor man kan kommunisere med hverandre og skape gode faglige diskusjoner, refleksjon og co-learning.

Kvaliteten på opplæringen kan måles gjennom den overføringsverdi den har til barnehagene og hva som kommer til uttrykk som utvikling internt i hver barnehage. Arbeid med egen praksis vil derfor være et viktig element i dette programmet og kommer særlig til syne gjennom oppgavene studentene skal løse gjennom studieåret.

Forelesere

Ide Katrine Birkeland image
Ide Katrine Birkeland image

Ide Katrine Birkeland

Ide Katrine Birkeland er akademisk programdirektør for utdanningsledelse ved BI, og fagansvarlig for Lærende ledelse. Hun foreleser innenfor temaene; lærende ledelse, motivasjon og kompetanseutvikling.

Kvinnelig foreleser
Kvinnelig foreleser

Inger Margrete Svendsen

Inger Margrete Svendsen er daglig leder for Ledelse, organisasjon & vekst, klinisk psykolog og psykologispesialist innen organisasjon og ledelse. Svendsen har spesialkompetanse innen ledelse og teamorganisering.

Elisabeth Solheim Buøen image
Elisabeth Solheim Buøen image

Elisabeth Solheim Buøen

Elisabeth Solheim Buøen er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur, hos Handelshøyskolen BI.

Praktisk informasjon

Oslo:
Gjennomføring over to semester: høst 2022 og vår 2023

Samlingsdatoer:
1. samling: 12. - 14. september 2022
2. samling: 24 .- 26. oktober 2022
3. samling: 28. - 30. november 2022
4. samling: 18. - 20. januar 2023
5. samling: 7. - 9. mars 2023
6.samling: 24. - 26. april 2023

 

Eksamensform

Skriftlig 72-timers hjemmeeksamen som skal løses individuelt utgjør 12 studiepoeng og en prosjektoppgave som kan løses individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter gir 18 studiepoeng.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Prioritering av søkere

Kriterier for prioritering av søkere:

1) Styrere og rektorer prioriteres foran andre ledere i barnehager og skoler. Med styrere og rektorer menes ledere med stillingstitler som virksomhetsleder, enhetsleder, daglig leder e.l. Ved oversøking av styrere og rektorer skal styrere og rektorer fra kommunene i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning.

2) Andre ledere enn styrere og rektorer prioriteres på samme måte dvs ledere i Oppfølgingsordningen prioriteres. Deretter skal det gjøres loddtrekning. Merk at ass.styrere og ass.rektorer havner i gruppen med andre barnehage- og skoleledere.

Ved loddtrekning i fellesmodulene trekkes det annenhver gang fra kategoriene barnehage- og skoleledere.

Opptak via Utdanningsdirektoratet

Hovedopptak til lederutdanningen for styrere i barnehager vil gå gjennom utdanningsdirektoratet som også dekker studieavgiften til dette studiet. Programmet er altså gratis for deltakerne. Det kan påløpe noe kostnader til reise og opphold, samt pensum som deltakere eller barnehageeier dekker selv.

Søknader sendes via Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars.

Søkere som får tildelt studieplass via Udir., vil bli kontaktet av BI når vi har mottatt søkeroversikt fra Udir. Dette skjer i juni måned. Søkere vil da få en link fra BI med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.

Kostnader utover studieavgiften

Studieavgiften er dekket av Utdanningsdirektoratet. Lunsj er inkludert under samlinger som foregår ved BIs studiesteder.

Utgifter som kommer i tillegg er pensum, reise og opphold. Pensumlitteratur ligger mellom 3 000 og 6 000 kroner. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold. På programmer som har samling i utlandet, eller utenfor studiestedet, påløper reise- og oppholdskostnader i tillegg.


Søk her