-
Kurs masternivå

Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

God pedagogisk ledelse er en viktig faktor for å utvikle og sikre at barnehagen holder høy kvalitet som er til det beste for barns trivsel og utvikling.

Hvorfor pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen?

Hovedmålet med videreutdanningen er å gi den enkelte barnehagelærer innsikt, kunnskap og verktøy som kreves for å møte utfordringene og mulighetene, som er knyttet til det å drive pedagogisk ledelse i komplekse organisasjoner som barnehagen er, i tråd med rammeplanens verdigrunnlag.

Dette programmet kan inngå i graden Executive Master of Management med spesialisering i utdanningsledelse.

Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan skape et godt læringsmiljø selv med de utfordringer og muligheter man møter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), variasjon i organisering mellom barnehagene, samt det å være leder av en personalgruppe med ulik kompetanse og faglig bakgrunn.

Barnehagelærerne og en god pedagogisk ledelse er en viktig faktor for å utvikle og sikre at avdelingen holder høy kvalitet som er til det beste for barns trivsel og utvikling. For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles overfor.

En viktig oppgave for lederne i barnehagene i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i hele barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy. Det kreves derfor også i større grad et godt samarbeid med andre instanser rundt barna, men også etableringen av et tillittsbasert forhold til barnehagebarnas foreldre.

Slik søker du

Handelshøyskolen BI er valgt ut for å levere videreutdanning for barnehagelærere – Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen

  • Søknadsperioden starter 1.februar 2024 og søknadsfrist er 1. mars 2024.
  • Du søker opptak via Utdanningsdirektoratets sider og her finner du også informasjon om søknadsprosessen.

Viktige datoer i 2024:

Utdanningsdirektoratet

Programmet er del av utdanningsdirektoratet sitt studietilbud. Studieplassene er finansiert av staten, men det er ingen stipend- eller vikarordning knyttet til styrerutdanningen. Utgifter til relevant studiemateriell og til reise og opphold i forbindelse med samlinger, må dekkes av barnehageeier eller av deltakeren selv.

Hvem passer programmet for?

Programmet passer for barnehagelærere, pedagogiske ledere og styrere.

Emneoversikt

  • Barnehagens læringsmiljø for barns beste
  • Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag
  • Systematisk observasjon av kvalitet på avdelingen: Veiledning og barnehagebasert kompetanseutvikling
  • Endring og utvikling av egen barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur
  • Ledelsesutvikling, roller og oppgaver
  • Ledertrening og oppgaveseminar

For å sikre at disse målene om økt kvalitet nås, og at utdanningen får konkrete effekter på barnehagelærerens daglige arbeid og deres barnehager, er det særlig planlagt tre ulike aktivitetstyper for deltagerne.

Disse tre hovedelementene utgjør den røde tråden i vårt tilbud:

1) Samlinger med faglig påfyll, samt arbeid og refleksjon i prosessgrupper med prosessveiledere som knytter teori og praksis sammen.

2) Utviklings- og strategiarbeid i form av småskrittsforbedringer som skal gjennomføres i egen barnehage som en del av prosjektoppgaven. Arbeidet med småskrittforbedringene legges frem på hver samling for å ansvarliggjøre studentene, og gir kontinuitet og aktivitet mellom samlingene. Dette ser vi som viktige elementer som samlet skal sikre overgangen fra forskning til endret praksis.

3) Det opprettes egne grupper på en sosiale plattform. Formålet med gruppene er å skape et treffsted hvor man kan kommunisere med hverandre og skape gode faglige diskusjoner, refleksjon og co-learning.

Kvaliteten på opplæringen kan måles gjennom den overføringsverdi den har til barnehagene og hva som kommer til uttrykk som utvikling internt i hver barnehage. Arbeid med egen praksis vil derfor være et viktig element i dette programmet og kommer særlig til syne gjennom oppgavene studentene skal løse gjennom studieåret.

Praktisk informasjon

Forelesere

Kvinnelig foreleser
Kvinnelig foreleser

Inger Margrete Svendsen

Inger Margrete Svendsen er daglig leder for Ledelse, organisasjon & vekst, klinisk psykolog og psykologispesialist innen organisasjon og ledelse. Svendsen har spesialkompetanse innen ledelse og teamorganisering.

Anders Dysvik
Anders Dysvik

Anders Dysvik

Anders Dysvik er professor i organisasjon og ledelse ved BI og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Irene Grastveit
Irene Grastveit

Irene Grastveit

Irene Grastveit er fagansvarlig i dette programmet. Hun har vært knyttet til BI som foreleser siden 1992 – både som deltidsansatt med undervisning for fulltidsstudenter, og på etter- og videreutdanning. I dag har hun en fast stilling som høyskolelektor på BI. 

Timeplan

Oslo: Datoer kommer.