-
Kurs masternivå

Bærekraftsrett - klassifisering, rapportering og handling

På dette kurset lærer du å analysere og anvende EUs regelverk for bærekraft, og forstå betydningen det har for norske virksomheter.

Dette lærer du:

  • FNs klimamål, Parisavtalen og markedsinitiativer.
  • Klimagassrapportering.
  • EUs karbonkvotesystem, bærekraftsdirektiv og andre politiske bærekraftstiltak.
  • Bærekraftskrav til finansnæringen.
  • Finansiering av bærekraftig omstilling.

EUs regelverk om bærekraft blir stadig mer integrert i norsk rett. Dette kurset er for deg som vil skaffe deg anvendbar kunnskap om regelverkene rundt bærekraft, de statlige kravene til tiltak og rapportering, og hvordan dette påvirker norske virksomheter og sektorer. 

Gjennom kurset får du innsikt i EUs bærekraftregelverk, og du vil kunne identifisere endringer som er særlig relevant for norske virksomheter. Du blir rustet til å lede bærekraftige endringer i næringslivet, og du vil forstå sammenhengen mellom økonomi, jus og bærekraft.

Programmet legger vekt på praktiske ferdigheter. Etter fullført program vil du være i stand til å analysere bærekraftsrapporter fra selskaper, og du vil ha den rettslige kunnskapen du trenger for å rapportere på bærekraft. 

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad 
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før)

Ta kurset alene eller som del av grad

Dette kurset kan inngå som del av en Executive Master of Management

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad. 
Dette kurset gir 15 studiepoeng, en Executive Master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til.

Samlinger og kursinnhold

Kurset går over ett semester, og består av tre samlinger, og fire webinarer. Hver samling varer i tre hele dager, og foregår på campus Oslo i Nydalen. Webinarene varer i to timer hver, og kan naturligvis ses fra hvor som helst. I tillegg til dette får alle tolv veiledningstimer knyttet til prosjektoppgaven. 

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset. 

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60 % av totalkarakteren, og en mappeevaluering som teller 40 %. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil fire personer. Mappeevalueringen består av ulike oppgaver underveis i kurset, med tilbakemeldinger underveis. Karakteren baseres på besvarelse av oppgavene og en muntlig gruppepresentasjon.

Samlinger og webinarer

Forelesere

Knut Bergo
Knut Bergo

Knut Bergo har en doktorgrad i jus fra UiO. Han har vært advokat og partner i advokatfirmaene Wikborg Rein, Wiersholm og Schjødt. Bergo er ekspert på EØS-rett, og fra 2018 har han også spesialisert seg innen bærekraftsrett. 

Som advokat spesialiserte Knut Bergo seg innen bank og finans, M&A og børs- og verdipapirrett.

Bergo har utgitt en rekke artikler og bøker om disse temaene og juridisk metode og rettsfilosofi. En artikkel med relevans for kurset er bl.a. «Petroleumsskatteloven – statens indirekte økonomiske engasjement på sokkelen» i Lov og Rett 8/22. Han og Hilde Gamkinn er også i ferd med å fullføre boken "European Sustainability Law – a brief introduction" som vil bli utgitt våren 2024.

Tore Bråten
Tore Bråten

Tore Bråthen

Tore Bråthen er legendarisk selskapsrettsprofessor ved Institutt for Rettsvitenskap på BI. Tore har tung erfaring med selskapsrett og rammeverket for god selskapsstyring, og har i de seneste årene arbeidet mye med bærekraftig selskapsledelse. 

Bråthen har sammen med Stine W. Minde utgitt artikkelen «Styrets arbeid med bærekraft etter norsk rett», i Norsk Tidsskrift for Selskapsrett (2022). Han har også sammen med Sverre Faafeng Langfeldt, Monica Viken og Stine Winger Minde skrevet boken Lov og rett for næringslivet i 2023.

Marius Nordby
Marius Nordby

Marius R. Gulbranson

Marius R. Gulbranson har mastergrad i jus fra UIO og L.L.M fra King’s College of London. Han arbeider som forlagsredaktør i Fagbokforlaget, og har i en årrekke undervist i miljørett ved Det juridiske fakultetet i Oslo. 

Gulbranson har skrevet en rekke avisartikler om jus og samfunn, samt bøkene "Det store klimasøksmålet" fra 2021 og "Riksrett – sovende motmakt" fra 2024. 

Sindre Støer
Sindre Støer

Sindre Støer

Sindre Støer er økonom med erfaring fra finanssektoren, både megler- og forvaltersiden. Han leder nå Verdipapirforetakenes Forbund, og er Adjunct Executive in Residence ved BIs avdeling for rettsvitenskap og styring. 

Støer har arbeidet mye med bærekraftreguleringen og dens praktiske og markedsmessige konsekvenser.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Caroline D. Ditlev-Simonsen

Caroline D. Ditlev-Simonsen er professor ved BI og meddirektør for BI Senter for bærekraft og energi. Hun har i over tretti år arbeidet med bærekraft i organisasjoner og næringslivet, samt bedrifters samfunnsansvar og etikk.

Ditlev-Simonsen har vært med i utviklingen av lover og regler på feltet i ulike regjeringsoppnevnte utvalg og styrer. Hun har også utgitt en rekke bøker, artikler, foredrag og podkaster. Hennes siste bok er "Strategi for bærekraftig forretningsdrift - fra teori til handling" fra 2023.

Stine Minde
Stine Minde

Stine Winger Minde

Stine Winger Minde har mastergrad i jus fra UIO. Hun er høyskolelektor ved BI ved Institutt for rettsvitenskap og styring, og arbeider for tiden med en doktorgrad i bærekraftig selskapsledelse. 

Minde har skrevet en rekke artikler og er bl.a. medforfatter til «Styrets arbeid med bærekraft etter norsk rett», i Norsk Tidsskrift for Selskapsrett (2022). Hun har sammen med Langfeldt, Viken og Bråten utgitt boken Lov og rett for næringslivet i 2023. 

Einar Bratteng
Einar Bratteng

Einar Bratteng

Einar Bratteng har mastergrad i jus fra UIO og er partner i advokatfirmaet Berngaard. Han er en av Norges fremste eksperter innenfor miljø-, avfalls-, produkt- og kjemikalierett. 

Bratteng er forfatter av boken Avfallsrett (2020) og lovkommentarene til forurensningsloven og produktkontrolloven for Karnov. Han arbeider for tiden med en juridisk doktorgrad innenfor miljørett og sirkulærøkonomi. 

Tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av. 

Du kommer til å bruke totalt ni fulle arbeidsdager på samlinger, samt åtte timer til webinarer.

Du må naturligvis også sette av tid til å lese pensum, skrive prosjektoppgave og veiledning til prosjektoppgaven. Hvor mye tid studentene bruker på egenstudier og oppgave er veldig individuelt. Mye av dette kan du tilpasse til livet ellers.

Finansiering 

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres etter studiestart, normalt 1. oktober.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål. 

Se lignende kurs


Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

 

Se alle kurs innen bærekraft

Kursdetaljer