Kurs masternivå

Corporate Business Analytics

Dette masterprogrammet gir deg verktøy og metoder for å fatte bedre og raskere beslutninger.

HVORFOR CORPORATE BUSINESS ANALYTICS?

Det er tall som teller! Det finnes mange metoder for å nå en målsetting, og du som leder må ha evnen til å måle og tallfeste resultatene. I dette programmet får du innsikt i hvordan de gode økonomiske analysene utarbeides, og hvordan du kan se sammenhengen mellom strategi, finans og regnskap.

Områder som beslutningsanalyse, risikoanalyser, avkastningskrav, optimeringsmodeller, simuleringsteknikker, lean og alternative datatyper for analyse står sentralt i programmet.

Programmet har et sterkt beslutningsfokus og som deltaker lærer du å samle inn relevant informasjon, analysere, drøfte og konkludere gjennom en prosjektoppgave knyttet til en reell beslutningssituasjon i en virksomhet.

PROGRAMMETS SAMLINGER

  • Beslutningsanalyse: I den første samlingen tar vi for oss beslutningsanalyse og de rammene en beslutningstager ofte jobber under. Vi gjennomgår operasjonelle og strategiske kostnadsanalyser, der hovedvekt legges på kundelønnsomhet.
  • Langsiktige beslutninger: I denne samlingen lærer du å utvikle og gjennomgå modeller for vurdering av mer langsiktige beslutninger. Vi fokuserer også på risikoanalyser og praktisk beregning av avkastningskrav. Et viktig verktøy her er Excel, noe vi også benytter oss av senere i programmet.
  • Optimeringsmodeller: Her konsentrerer vi oss om optimeringsmodeller og hvordan disse kan anvendes som praktisk beslutningsstøtte. Med matematisk modellering som utgangspunkt blir du eksponert for problemer innen områder som finans, markedsføring og logistikk. Her bruker vi Excel, men du får også en overordnet innsikt i mer avansert programvare som også kan benyttes.
  • Simuleringsteknikker: Et sentralt og viktig verktøy for alle beslutningstakere er simuleringsteknikker. Det handler om å forstå et beslutningsproblem og hvordan ulike faktorer kan påvirke utfallet. I løpet av samlingen blir du kjent med konstruksjonen og bruken av flere databaserte simuleringsmodeller, som Excel, AnyLogic og Monte Carlo-simulering.
  • Lean: I vår femte samling ser vi på lean, både som en ledelsesfilosofi og et strategisk verktøy. Du lærer også om en rekke av lean-verktøyene som finnes og implementeringen av disse, samt mer om hvordan lean griper inn i en rekke av en virksomhets stabsfunksjoner Samlingen inkluderer også et besøk til en bedrift som har hatt stor suksess med sitt lean-program.
  • Alternative datatyper for analyse: I vår sjette og siste samling ser vi på alternative datatyper som kan brukes for analyse, slik som veidata og værdata. Gjennom konkrete eksempler vil du øke din forståelse for de muligheter og begrensinger som finnes ved bruk av slike data. Du får også innsikt i bruk av visualiseringsverktøy for å både foreta analyser, samt presentere resultater.

Praktisk informasjon

"Målet er ikke å være en datadrevet virksomhet. Det handler om å bli mer drevet av fakta."

Espen Skaldehaug

Førstelektor, institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

FORELESERE

Espen Skaldehaug er utdannet sivilingeniør fra Linköpings Universitet, og har blant annet forsket på beslutningsrelevante kostnader.

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Ingunn Myrtveit er instituttleder og professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2021/vår 2022
1. samling: 22.09 - 24.09
2. samling: 01.11 - 03.11
3. samling: 08.12 - 10.12
4. samling: 19.01 - 21.01
5. samling: 09.03 - 11.03
6. samling: 20.04 - 22.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.