-
Kurs masternivå

Endrings­ledelse

De fleste bransjer og sektorer vil før eller senere stå overfor nye krav som krever endring. Gjennom dette masterprogrammet får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser.

Hvorfor Endringsledelse?

Endringsprosesser er utfordrende for både ledere og ansatte, og vi vet at de ofte ikke utvikler seg som planlagt. Evnen til å forstå og lede endring er derfor kritisk for virksomheter.

Organisasjoner, uavhengig av bransje, vil før eller senere stå overfor nye krav. Teknologisk utvikling, globalisering og miljøutfordringer er eksempler på skift i omgivelsene som stiller krav til endring. Samtidig stilles det krav om reduserte kostnader eller økt effektivitet. Endret forståelse av virksomhetens situasjon og oppgaver, nye handlingsmønstre, strukturer og systemer må gjennomsyre organisasjonen om man skal peile ut et ny kurs.

Endringsledelse dreier seg om iverksetting og implementering av beslutninger. Den grunnleggende idéen er at det er mer å vinne på å bedre implementeringsevnen i organisasjonen enn det er å bedre planleggings- og utredningsevnen.

Programmet vektlegger temaer knyttet til omstilling, utvikling, drivkrefter, endringsbarrierer og læring. Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv, og koble akademisk teori med studentenes praktiske erfaring og forståelse av endringsledelse.

Programmet er rettet mot ledere eller stabspersoner med en aktiv rolle i ledelse av endring.

Programmets samlinger

  • Strategisk perspektiv på organisasjon og organisasjonsutvikling: Få nye perspektiver og en økt forståelse for utformingen av organisasjoner og deres virkemåte som grunnlag for å identifisere endringsbehov og betingelser for implementering av endring.
  • Endringsledelse: Få innsikt i sentrale begreper for å forstå organisasjoner i endring og endringsarbeidet. Den vil gi en erkjennelse av hvor viktig lederrollen, lederstil og adferd er i endringsprosessen.
  • Endringskapasitet: Få innsikt i utfordringer knyttet til hyppige endringer, hvordan organisasjoner kan lære av endringsprosesser og utvikle endringskapasitet.
  • Endringsledelse i større perspektiv: Formålet med denne samlingen er å plassere endringsprosesser i en større sammenheng, hvor vi ser på betydningen av ytre drivkrefter og samspill mellom ulike endringsprosesser. 

Praktisk informasjon

"Jeg har arbeidet som leder i flere år og ønsket å styrke min fagkompetanse. Jeg valgte Endringsledelse da det er et høyaktuelt program. På samme tid som programmet startet sto jeg overfor en stor endring i jobben min og kompetansen jeg tilegnet meg ble avgjørende i denne perioden."

Jorunn Håvardsholm

Markedsføring og Kommunikasjonssjef, Reach Subsea

Forelesere

Helene Loe Colman
Helene Loe Colman er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI og forsker blant annet på strategiske endringer, oppkjøp og organisasjonsidentitet. Colman har også flere års erfaring fra strategiske endringsprosesser som konsulent.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 09.09 - 12.09
Webinar: 16.10
2. samling: 04.11 - 07.11
Webinar: 21.11
3. samling: 13.01 - 16.01 2025 
Webinar: 24.02
4. samling: 24.03 - 27.03
Webinar: 28.04

Trondheim: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 16.09 - 19.09
Webinar: 16.10
2. samling: 11.11 - 14.11
Webinar: 21.11
3. samling: 20.01 - 23.01 2025 
Webinar: 24.02
4. samling: 31.03 - 03.04
Webinar: 28.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.