-
Kurs masternivå

Endrings­ledelse

De fleste bransjer og sektorer vil før eller siden møte nye krav som forutsetter endring. Gjennom dette kurset får du kunnskap, ferdigheter og kompetanse til å være pådriver i endringsprosesser.

Dette kurset har venteliste i Oslo, vi oppfordrer til å sette opp en 2. prioritet når du søker på dette kurset. Du vil ikke miste din plass i køen på ditt førstevalg.

Dette lærer du:

  • Sentrale begrep og perspektiver innen strategiske endringsprosesser, endringsledelse og lederens rolle.
  • Den vitenskapelige, teoretiske forankringen til faget.
  • Evnen til å gjøre helhetlige vurderinger av endringssituasjoner og analysere endringsprosesser.

Teknologisk utvikling, globalisering og miljøutfordringer er eksempler på skifter i omgivelsene som stiller krav til endring. Slike endringer er utfordrende for både ledere og ansatte, og vi vet at de ofte ikke utvikler seg som planlagt.

Dette kurset er for deg som vil lære å forstå endringene virksomheter blir utsatt for - og kunne lede virksomheten gjennom dem på en god måte.

Kurset er rettet mot ledere og andre med en aktiv rolle i ledelsen. Når kurset er over, vil du ha den teoretiske kunnskapen du trenger til å analysere utfordringene ved endringer - og de verktøyene du trenger for å håndtere dem.

Gjennom kurset tar vi opp problemstillinger som hvordan kan organisasjoner utvikle kapasitet og evner til å gjennomføre stadige endringer? Hvordan balansere endring og stabilitet? Hvordan påvirker egenskaper ved organisasjonen (for eksempel organisasjonskultur og organisasjonsidentitet) endringsprosesser? Viktige temaer i kurset er involvering, endringsbarrierer, drivkrefter for endring, og læring. 

Temaene behandles gjennomgående fra et ledelsesperspektiv, og kobler akademisk teori med studentenes praktiske erfaring og forståelse av endringsledelse.

"Jeg har arbeidet som leder i flere år og ønsket å styrke min fagkompetanse. Jeg valgte Endringsledelse da det er et høyaktuelt kurs. På samme tid som kurset startet sto jeg overfor en stor endring i jobben min og kompetansen jeg tilegnet meg ble avgjørende i denne perioden."

Jorunn Håvardsholm

Markedsføring og Kommunikasjonssjef, Reach Subsea

Opptakskrav

For å ta dette kurset må du

  • ha fylt 25 år
  • ha fullført en bachelorgrad  
  • ha fire års arbeidserfaring i full stilling (tre år dersom du har en fullført mastergrad fra før) 

Les mer om opptakskravene på masternivå

Ta kurset alene eller som del av en grad

Dette kurset kan inngå som en del av en Executive Master of Management.

Hvis du vil, kan du derfor ta flere kurs senere og bygge en hel mastergrad.  
Dette kurset gir 30 studiepoeng, en executive master består av 90 studiepoeng. Sammensetningen av kurs bestemmer du selv, basert på hva du vil lære og hva du skal bruke kunnskapen til. 

Samlinger og kursinnhold

Kurset består av fire fysiske samlinger og fire webinarer over to semestre. Hver samling varer fire fulle dager, og kan gjennomføres på campus Oslo eller Trondheim.

Pensum blir tilgjengelig så snart man er tatt opp til kurset.  

Eksamen består av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, og en individuell 72 timers hjemmeeksamen som teller 40% av totalkarakteren. Prosjektoppgaven kan skrives i gruppe på inntil tre personer eller individuelt.

Samlinger høst 2024/vår 2025

Forelesere

Helene Loe Colman
Helene Loe Colman er professor ved institutt for strategi og entreprenørskap. Hun har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI og forsker blant annet på strategiske endringer, oppkjøp og organisasjonsidentitet. Colman har også flere års erfaring fra strategiske endringsprosesser som konsulent.

Forventet tidsbruk

Alle våre kurs er lagt opp slik at de skal kunne kombineres med jobb og familie, men noe tid må du regne med å sette av.  

Du kommer til å bruke totalt 20 dager på samlinger og webinarer, i tillegg kommer tre dager til hjemmeeksamen. 

Du må også sette av tid til å lese pensum og skrive prosjektoppgave. Hvor mye tid studentene bruker på dette er veldig individuelt, og dette er noe du i stor grad kan tilpasse livet ellers. 

Finansiering og fakturering

Studiet er godkjent for støtte fra Statens lånekasse. Studieavgiften faktureres i to rater. Første faktura kommer normalt 1. oktober, og andre faktura 1. desember.

Vil du vite mer?

Vi arrangerer jevnlig informasjonswebinarer du kan delta på. Der møter du en veileder, og du får mulighet til å stille spørsmål.

Se lignende kurs

Ikke helt kurset for deg? Vi har flere kurs innen samme fagområde - 
alt fra korte kurs til deltidsstudier på masternivå.

Se lignende kurs

 

Kursdetaljer