-
Kurs masternivå

Finansiell strategi

Bli rustet til å påvirke og foreta solide finansielle beslutninger. Programmet gir deg en faglig fordypning innen finansiell strategi, som er vitalt for virksomheters overlevelsesevne og vekst.

Hvorfor Finansiell strategi?

Å sikre og videreutvikle verdiene i en organisasjon over lengre tid er en krevende oppgave med et enormt, men spennende ansvar. Ofte kommer dette ansvaret på toppen av andre mer operative oppgaver i organisasjonen. For å mestre dette er det spesielt viktig å inneha kunnskapen som sikrer at situasjoner tolkes riktig og at beslutningsprosessen fattes rasjonelt. Programmet legger også stor vekt på hvordan usikkerhet og risiko påvirker beslutninger og virksomhetens verdi.

I programmet integreres bærekraft i de ulike temaene. Ulike sider av bærekraft (ESG: Environmental, Social og Governance) har blitt stadig viktigere i finansiell strategi, både for investeringer og finansiering. Finansbransjen spiller en spesielt viktig rolle når det gjelder bærekraft, fordi denne bransjen kanaliserer kapital til ulike anvendelser. Store aktører investerer for eksempel i aksjeporteføljer og påvirker aktivt gjennom styrene og stemmegiving, og bankene som setter krav til bærekraft ved utlån slik at bærekraftige selskaper for billigere lån.

Programmet gir deg kunnskap i moderne finansiell strategi. God innsikt i finansiell strategi er avgjørende for å sikre virksomheters verdiskaping og vekst.

Du vil også bli godt rustet til å påvirke og foreta investerings- og finansieringsbeslutninger til beste for virksomheten. Sentrale spørsmål som hvordan beslutningene påvirker virksomhetens verdi blir gjennomgått. For at du skal ha den nødvendige bakgrunnen for å kunne ta rasjonelle beslutninger når det uventede inntreffer, legges det stor vekt på hvordan usikkerhet påvirker beslutningsreglene.

Målet er at du som gjennomfører programmet blir en viktig ressursperson og leder i din virksomhet.

Programmets samlinger

  • Investeringsbeslutninger: Innføring i teoretiske og praktiske sider ved bedriftens investeringsbeslutninger, samt teori og beslutningsregler for prosjektvurdering under usikkerhet.
  • Finansieringsbeslutninger: Lønnsomhetsvurdering av ulike finansieringsformer, samt fastsettelse av bedriftens kapitalkostnad. Videre får du grunnleggende kunnskaper i teorier om bedriftens finansielle beslutninger.
  • Verdsettelse: Hvordan de ulike verktøyene fra tidligere samlinger kan integreres og brukes i en konkret verdsettelsessituasjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesning og cases.
  • Finansielle investeringer: Sammenhenger mellom finansmarkeder og prising av ulike finansielle instrumenter. Det vil legges vekt på styring av bytteforholdet mellom forventet avkastning og risiko.
  • Finansiell risikostyring: Vi identifiserer og analyserer bedriftens risikoprofil, samt hvordan kontantstrømusikkerhet genereres og influeres av bedriftens porteføljesammensetning av eiendeler og gjeld
  • Internasjonal finans: Vi tar for oss det internasjonale rammeverket, prising av valuta og styring av valutarisiko, og internasjonal investering og finansiering.

"Kurset anbefales på det varmeste. Det er et bredt finanskurs med kompetente forelesere, som klarer å engasjere klassen ved å knytte fagstoff opp mot dagsaktuelle problemstillinger. Vi arbeidet med caser som ga oss muligheten til å integrere og praktisere alt vi lærte."

Andre Myrvold

Ass. Banksjef, BN Bank

Praktisk informasjon

"Gjennom programmet fikk jeg dybdeforståelse for investering- og finansieringsbeslutninger, samt verdsetting av selskaper og prosjekter. Alt i alt ga programmet meg ferdigheter som jeg tar med inn i fremtidige beslutninger."

Ida Johannessen

Tidligere student

Forelesere

Geir Bjønnes
Geir Bjønnes

Geir Bjønnes

Geir Bjønnes har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Han har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

Janis Berzins
Janis Berzins

Janis Berzins

Janis Berzins er førsteamanuensis ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Hans ekspertområder er blant annet eierstyring, selskapsfinans og porteføljestyring. 

Bruno Gerard
Bruno Gerard

Bruno Gerard

Bruno Gerard er professor ved Institutt for finans ved handelskolen BI, og har en dokotorgrad fra UCLA. Hans ekspertområder inkluderer empirisk prissetting av verdipapirer og porteføljestyring, både i en nasjonal og internasjonal kontekst. 

Espen Henriksen
Espen Henriksen

Espen Henriksen

Espen Henriksen er førsteamanuensis ved Institutt for finans ved Handelshøyskolen BI. Hans ekspertområder er blant annet internasjonal finans, aksjemarkeder, porteføljestyring og statlige investeringsfond. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. samling: 07.10 - 09.10
2. samling: 11.11 -13.11
3. samling: 27.01 - 29.01 2025
4. samling: 03.03 - 05.03 
5. samling: 05.05 - 07.05

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.