-
Kurs masternivå

Finansiell strategi

Bli rustet til å påvirke og foreta solide finansielle beslutninger. Programmet gir deg en faglig fordypning innen finansiell strategi, som er vitalt for virksomheters overlevelsesevne og vekst.

Hvorfor Finansiell strategi?

Å sikre og videreutvikle verdiene i en organisasjon over lengre tid er en krevende oppgave med et enormt, men spennende ansvar. Ofte kommer dette ansvaret på toppen av andre mer operative oppgaver i organisasjonen. For å mestre dette er det spesielt viktig å inneha kunnskapen som sikrer at situasjoner tolkes riktig og at beslutningsprosessen fattes rasjonelt. Programmet legger også stor vekt på hvordan usikkerhet og risiko påvirker beslutninger og virksomhetens verdi.

I programmet integreres bærekraft i de ulike temaene. Ulike sider av bærekraft (ESG: Environmental, Social og Governance) har blitt stadig viktigere i finansiell strategi, både for investeringer og finansiering. Finansbransjen spiller en spesielt viktig rolle når det gjelder bærekraft, fordi denne bransjen kanaliserer kapital til ulike anvendelser. Store aktører investerer for eksempel i aksjeporteføljer og påvirker aktivt gjennom styrene og stemmegiving, og bankene som setter krav til bærekraft ved utlån slik at bærekraftige selskaper for billigere lån.

Programmet gir deg kunnskap i moderne finansiell strategi. God innsikt i finansiell strategi er avgjørende for å sikre virksomheters verdiskaping og vekst.

Du vil også bli godt rustet til å påvirke og foreta investerings- og finansieringsbeslutninger til beste for virksomheten. Sentrale spørsmål som hvordan beslutningene påvirker virksomhetens verdi blir gjennomgått. For at du skal ha den nødvendige bakgrunnen for å kunne ta rasjonelle beslutninger når det uventede inntreffer, legges det stor vekt på hvordan usikkerhet påvirker beslutningsreglene.

Målet er at du som gjennomfører programmet blir en viktig ressursperson og leder i din virksomhet.

Programmets samlinger

  • Investeringsbeslutninger: Du får en grunnleggende innsikt i teoretiske og praktiske sider ved bedriftens investeringsbeslutninger. Det betyr at i tillegg til en gjennomgang av de mest sentrale beslutningsregler for vurdering av investeringsprosjekters lønnsomhet, vies teori og beslutningsregler for prosjektvurdering under usikkerhet mye oppmerksomhet.
  • Finansieringsbeslutninger: Du lærer om lønnsomhetsvurdering av ulike finansieringsformer, samt fastsettelse av bedriftens kapitalkostnad. Videre får du grunnleggende kunnskaper i teorier om bedriftens finansielle beslutninger.
  • Verdsettelse: Du vil få trening i praktisk verdsettelse. Vi bygger for det meste på teorigrunnlaget fra tidligere samlinger og fokuserer på hvordan de ulike verktøyene kan integreres og brukes i en konkret verdsettelsessituasjon. Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesning og cases, og regneark vil være det sentrale tekniske hjelpemidlet.
  • Finansielle investeringer: Du får økt forståelse for sammenhenger mellom finansmarkeder og prising av ulike finansielle instrumenter. Det vil legges vekt på styring av bytteforholdet mellom forventet avkastning og risiko ved hjelp av finansiell teori.
  • Finansiell risikostyring: Vi identifiserer og systematisk analyserer bedriftens risikoprofil, samt hvordan kontantstrømusikkerhet genereres og influeres av bedriftens porteføljesammensetning av eiendeler og gjeld
  • Internasjonal finans: Vi tar for oss det internasjonale rammeverket, prising av valuta og styring av valutarisiko, og internasjonal investering og finansiering.

"Programmet gav meg bred kunnskap i finans og hvordan virksomhetens verdiskapning og vekst skapes. Du får dybdeforståelse i investering- og finansieringsbeslutninger, samt verdsetting av selskaper og prosjekter. Alt i alt gav programmet meg akademiske ferdigheter innen finansielle metoder og analyser som jeg tar med inn i fremtidige beslutninger."

Ida Johannessen

Praktisk informasjon

Foreleser

Geir Bjønnes har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og er tilknyttet Stockholm Institute for Financial Research. Han har medforfattet bøkene Finansiell risikostyring og Globale penger.

 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 09.10 - 11.10
2. samling: 13.11 - 15.11
3. samling: 29.01 - 31.01 2024
4. samling: 04.03 - 06.03
5. samling: 22.04 - 24.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.