Kurs masternivå

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Dette masterprogrammet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenester. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Hvorfor Helseledelse - Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten?

Voksende utfordringer i helse- og omsorgssektoren gjør behovet for endringskompetanse hos ledere stadig større. Med dette programmet skal ledere i kommuner og fylkeskommuner få kompetanse i å utnytte det brede handlingsrommet for forbedringer som står til rådighet innenfor rammebetingelsene gitt av politikk og forvaltning. Effektiv omstilling og samhandling med forvaltning, ansatte, brukere og samfunnet er også viktige fokusområder. Det overordnede målet er å bringe verdi til samfunnet gjennom å bidra til bedre helsetjenester for brukere og pasienter.

Helseledelse har som mål å nå ledere i ulike profesjoner for å oppnå læring, kommunikasjon og tverrfaglighet på tvers i helsesektoren. Det er Helsedirektoratet, i samarbeid med KS, som har gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å levere dette programmet. Det er også ett av mange tiltak i «Kompetanseløft 2020», som er regjeringens plan for rekruttering, kompetanseheving og fagutvikling i de kommunale helse- og omsorgstjenestene.

"Ledere i helse- og omsorgssektoren må hver dag løse svært kompliserte oppgaver. Lederutdanningen på BI gir dem verktøyene. Skal vi gi innbyggerne gode helsetjenester er vi avhengig av godt lederskap i kommunene"

Bent Høie

Helseminister

Hva lærer du?

 

Se brosjyren for programmet

EMNEOVERSIKT

  • Samling 1: Ledelse og samhandling i kunnskapsorganisasjoner
  • Samling 2: Strategisk forvaltning og utvikling av kompetanse
  • Samling 3: Organisasjonskultur og gruppedynamikk i helse- og omsorgstjenesten
  • Samling 4: Ledelse av innovasjon og endring
  • Samling 5: Ledelse og økonomi: styring i offentlig forvaltning
  • Samling 6: Jus, internkontroll og etikk

Slik søker du

FØR du får tilgang til å søke på programmet Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten må du fylle ut et bakgrunnsskjema, som du finner link til nedenfor. Merk at både skjema og søknad må være innsendt for at vi skal kunne vurdere deg for opptak.

Husk å ha dette klart før du registrerer din søknad:

Du kan lese mer om opptaks- og dokumentasjonskrav her.


Søknadsfristen var 15. april 2020.

 

INTERNASJONAL ANERKJENNELSE TIL HELSELEDELSE

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten er tildelt finaleplass i European Foundation for Management Development sin prestisjefylte kåring. 

Health holding hands

Om gjennomføringen:

På samtlige samlinger er det faglige diskusjoner, gruppe- og prosessarbeid, som er vesentlig for utviklingen av evnen til refleksjon og for å kunne prestere godt både på den individuelle eksamen så vel som prosjektoppgaven. Det skapes også relasjoner på tvers av kommuner, fylker og yrkesprofesjoner som er viktige i dette studiet.

Det er en forventning om at alle som går på programmet er tilstede og bidrar aktivt på samlinger.

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Målgruppen er ledere med personal- og økonomiansvar i kommunale helse- og omsorgstjenester og fylkeskommunale tannhelsetjenester som rapporterer til rådmann-, kommunaldirektør- eller fylkestannlegenivået. Dette er f.eks. ledere av hjemmebaserte omsorgstjenester, sykehjem, psykisk helse- og rusarbeid, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, habilitering- og rehabiliteringstjenesten, legetjenester og tannhelsetjenester. Ledergrupper fra samme kommune vil ha stort utbytte av å gjennomføre utdanningen samtidig.

Ved tildeling av studieplass kan anbefaling fra kommunedirektør-nivå kunne vektlegges. Brevet bør inneholde en kort beskrivelse av hensikt og ønsket resultat med den ansattes deltagelse i Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten.

Fagansvarlig

Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er førsteamanuensis ved institutt for strategi og entreprenørskap.

Tidligere studenter

"Programmet har gitt meg en dypere innsikt i lederrollen og hva er det jeg må jobbe med for å kunne bli en bedre leder for mine ansatte".

Svetlana Kobets, tannlege, Halden kommune

"Programmet har vært avgjørende for fremdriften i mitt eget prosjektarbeid med nasjonal pilot for primærhelseteam. Jeg er nå hele tiden på utkikk etter verktøy for bedre å kunne forutse og legge til rette for endring som kan komme".

Aleksander Sandnes, fastlege, Kristiansand

"Gjennom dette programmet fikk vi tilgang på mye nyttig kunnskap og erfaring, som gav en utrolig flott inspirasjon i lederarbeidet".

Liv N. Kleppe, Daglig leder Pårørendesenteret Stavanger

Hør flere deltakere fortelle om nytten av å gå på programmet Helseledelse.

Hvorfor Helseledelse?

Praktisk informasjon

Bredt tilbud av tilpassede kurs

BI har et bredt tilbud av programmer med studiepoeng tilpasset helsesektorens behov for kompetanse, både på bachelor- og masternivå. BI har og kortere skreddersydde kurs uten studiepoeng.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Vårens kurs og programmer gjennomføres som en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger, og gjennomføringene tilpasses hele tiden gjeldende smittevernsanbefalinger fra myndighetene.

Timeplan

Søknadsfrist: 15. april 2020
Ta kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad og opptak.


Oslo: høst 2020/vår 2021

Oslo klasse 1
1. samling: 31. august - 3. september
2. samling: 2. - 4. november
3. samling: 30. november - 2. desember
4. samling: 18. - 20. januar
5. samling: 8. - 10. mars
6. samling: 12. - 15. april

Oslo klasse 2
1. samling: 7. - 10. september
2. samling: 19. - 21. oktober
3. samling: 25. - 27. november
4. samling: 25. - 27. januar
5. samling: 15. - 17. mars
6. samling: 19. - 22. april

Oslo klasse 3
1. samling: 14. - 17. september
2. samling: 21. - 23. oktober
3. samling: 23. - 25. november
4. samling: 27. - 29. januar
5. samling: 17. - 19. mars
6. samling: 26. - 29. april

Stavanger: høst 2020/vår 2021
1. samling: 21. - 24. september
2. samling: 04. -06. november
3. samling: 02. -04. desember
4. samling: 20. - 22. januar
5. samling: 22. - 24. mars
6. samling: 3. - 6. mai