-
Kurs bachelornivå

Effektive team

Lær om hva som bestemmer et teams prestasjoner og få tilgang til verktøy for å forbedre teamets resultater.

Hvorfor Effektive team?

Bruken av team som arbeidsform har økt kraftig de siste årene. Oppgavene bedrifter står overfor er gjerne mer komplekse og krever høyere grad av samhandling enn før, men trenden med å jobbe i team har også en skyggeside. Ethvert samarbeid genererer også prosesstap, og i mange team er dette tapet større enn gevinsten av å samarbeide. Det kan være uklarheter om målene, møtene kan skape misnøye og kjedsomhet, mistillit og konflikt kan utvikle seg, og eierskap og stolthet til gruppen kan forsvinne som konsekvens av uønsket gruppedynamikk.

For å jobbe godt i team, trenger vi kunnskap om hvordan team fungerer. Vi må vite hvilke prosesser som øker prestasjonen, samtidig som vi skaper en gruppe preget av godt samspill og trivsel.

Gjennom forelesninger, diskusjoner og praktiske øvelser har dette kurset som mål å gi deg nettopp denne kunnskapen.

Emneoversikt

  • Teameffektivitetsmodeller: hva gjør team effektive? Og hvordan utvikle effektive team?
  • Kommunikasjon i team: hvilke kommunikasjonsformer bidrar til god kommunikasjon i team og forebygger konflikt?
  • Kreativitet i team: kjenne til hvilke betingelser som øker kreativitet i team
  • Virtuelle team: vite hvordan utfordringer som preger virtuelle team kan motvirkes
  • Teorier om ledelse: transaksjonsledelse, transformasjonsledelse, selvledelse/superledelse og situasjonsbestemt ledelse.
  • Hva gjør de effektive teamlederne?: kunnskap om teamledelse og teamlederrollen


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de som ønsker kunnskap om teamledelse og teamlederrollen, og hvordan et team kan jobbe best mulig sammen.

Dette kurset kan gjennomføres enkeltvis eller inngå som del av fordypningen Ledelse og endring.

Praktisk informasjon

Foreleser

Anne Gjertrud Fure er høyskolelektor for Institutt for ledelse og organisasjon. Hun er utdannet psykolog ved UiB og UiO, og spesialist i arbeids-/organisasjonspsykologi. Anne har erfaring fra helsepsykologi i bedriftshelsetjeneste, leder- og medarbeiderutvikling, krisepsykologi, stressmestring, konfliktforebygging og – håndtering.

"Å mobilisere de menneskelige ressursene for å leve opp til en organisasjons strategi og målsetninger er avgjørende for både trivsel og suksess. Kjernen i teamarbeid er å engasjere hele teamet slik at alle blir den beste versjonen av seg selv og bidrar i oppgavene teamet skal løse for virksomheten."

Anne Fure

Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon

Timeplan

I dette kurset kan det være nettaktiviteter som starter opp noen uker før 1. samling. Du kan likevel søke frem til oppstart av 1. samling.

Stavanger: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 11.09 - 12.09
2. samling: 31.10 - 01.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.