-
Ledelse

Kvinneløftet

Donatella De Paoli

Skal vi løfte flere kvinner til topps i næringslivet, må vi gjøre noe med kulturen, bildene og symbolene som møter oss, hevder Donatella de Paoli. Hun foreslår fem konkrete tiltak.

BI FORSKNING: Hvordan løfte kvinner til topps

For kvinner som vil opp og frem i toppen av business, vil møterom med malerier av tidligere mannlige direktører i forgylte gullrammer være en påminnelse om at veien fram dit ikke er selvfølgelig.

Vi lever i en organisasjonsverden full av materielle avtrykk av historien. Næringslivet har vært, og er fremdeles, først og fremst en mannsverden med maskulin kultur. Tradisjoner bevares og forsterkes gjennom historiske artifakter som styrerom, møbler, bilder, kleskoder og annet.

Forsterker menns status

Golfklubben, treningsrommet og herreklubber er steder der toppledere, styreformenn og investorer liker å møtes og der kvinner ikke passer inn. Disse synlige, materielle manifestasjoner av organisasjonskulturen bevarer og forsterker menns makt og status.

Slike symbolske avtrykk av historien skaper avmakt og støter vekk kvinner. Organisasjonskulturen befestes og viser seg gjennom symbolske og synlige materielle forhold (Schein, 1984).

Bedrifter og organisasjoner som ønsker å være konkurransedyktige og vil ha ledere som er fremtidsrettet, må ta i bruke alle talenter og den kompetansen som finnes i samfunnet. De trenger å gjøre toppstillingene attraktive for kvinner, men også bevisst å gå inn for å la kvinner få de samme mulighetene som menn til å få slike jobber.

For å oppnå dette, må det ikke bare konkrete tiltak til, men også en endring av organisasjonskulturen. Kulturen blant toppledelsen i næringslivet fremmer det bestående, ikke mangfold og kvinnelig deltagelse. Den stabilt lave kvinneandelen på toppen taler sitt klare språk.

Må endre kulturen, bildene og symbolene

For å endre en organisasjonskultur, er det ikke bare hensiktsmessig, men nødvendig å gjøre noe med de synlige uttrykk og materielle forhold; såkalte artifakter.

En artifakt er definert som ‘et kunstig produkt, noe laget av mennesker og slik sett ethvert element av et arbeidsmiljø som tolkes gjennom sansene og har bestemte intensjoner, rettet mot å tilfredsstille et behov eller et mål’ (Gagliardi, 1990).

Kultur består av ideologi, verdier og normer, men den er ofte usynlig og vanskelig å tyde. I ønsket om å få til en større kvinnerepresentasjon i toppen av næringslivet er dette perspektivet viktig, fordi artifakter er synlige og symbolske materielle bekreftelser av organisasjonskulturen.

Artifakter har effekter på ulike viktige prosesser som både menneskers identitet og tilhørighet, samt organisasjoners merkevare.

Tiltrekke seg kvinner

En pågående studie viser hvordan artifakter kan oppleves som både fremmedgjørende, marginaliserende og følelsesmessig undertrykkende for akademiske kvinner i en mannsdominert akademisk institusjon (Traavik og De Paoli, 2018).

For å tiltrekke seg kvinner til toppen av næringslivet og få dem til å ville bli der, er det nødvendig å endre en innarbeidet tradisjonsbundet og konservativ mannskultur – og da er de synlige artifaktene helt nødvendige å gjøre noe med.

Portretter av tidligere mannlige ledere som pryder de fleste styrerom er synlige symbolske bekreftelser på historien, verdier og kultur.

Bruk av bilder i intern- og ekstern kommunikasjon, enten det er digitalt eller på papir, er også viktige symbolske signaler som gis.

Styreromsprosjekt til inspirasjon

Historien om hvordan Handelshögskolan i Stockholm forholdt seg til deres symbolske og viktige styrerom kan være en inspirasjon for andre organisasjoner.

‘The Board Room- prosjektet var i utgangspunktet etablert for å gå inn i det estetiske i historien til Handelshögskolan.

Styrerommet var det stedet det var naturlig å starte med fordi det ikke var noe annet som bedre representerte møtet mellom fortiden; den symbolske historien og nåtiden.

Styrerommet er sentralt plassert på Handelshögskolan, rett innenfor rektors kontor i første etasje, enkelt møblert med mørke stoler og bord i midten. Det har en viktig symbolsk funksjon på skolen og brukes aktivt i forhold til ulike grupper, både studenter, ansatte og eksterne.

Styrerommet har oljemalerier på veggen av grunnleggerne til skolen, alle menn i store rammer på veggene, representanter for viktige investorer og forretningsfamilier i Sverige. Fordi deres etterkommere, barnebarn og slekt fremdeles sitter i skolens styre, kunne ikke oljemaleriene bare hives ut.

Derfor vokste idéen om å få inn kvinnelige kunstnere til å lage kunst som kunne sette historien og oljemaleriene av menn i nytt perspektiv, tolke fortiden gjennom et moderne blikk. Det ble også bestemt at rommet skulle tilbakeføres til hvordan det var da skolen ble grunnlagt, til den samme fargen på veggen og samme møbler.

Filmen som er laget om ‘the Board Room’ prosjektet, gir en god innsikt i hva formålet med prosjektet var og hvordan de kvinnelige kunstnerne fortolket og redefinerte det bestående i form av nye lag og ny kunst.

Hva vi kan lære

Prosjektet ‘The Board Room’ på Handelshögskolan i Stockholm viser oss at det er mulig å hedre fortiden, ivareta symbolske artifakter samtidig som nåtidens blikk og verdier veves inn.

Kunst og kunstnere er en ypperlig måte å retolke tidlige tiders artifakter. Det viser også hvor viktige artifakter er, både for å tolke og forstå fortiden og som signaler og veivisere for fremtiden. Prosjektet illustrerer også at menn og maskuline verdier preger næringslivets historie og at det er nødvendig å gjøre noe med symbolske artifakter for å endre organisasjonskulturen.

Kan lettere gjøre noe med det synlige

Det synlige er lettere å starte med og gir også en klar indikasjon på retning. Dette prosjektet ble det lagt betydelig med ressurser og kompetanse inn i. Det har i tillegg til selve rehabiliteringen av styrerommet til hvordan det var i begynnelsen av 1900-tallet, resultert i kunstneriske verk og installasjoner, samt også en intellektuell tolkning av hele kunstprosjektet ved tekster av både kunstnerne, kunsthistorikere, akademikere med flere.

Går vi inn på nettsiden har denne satsningen skapt både bok, filmer og artikler om prosjektet, som profilerer Handelshögskolan på en alternativ og iøynefallende måte. Det setter Handelshögskolan inn i en moderne tid.

For å få til endring av maskuline og kvinneavstøtende kulturer på toppen av næringslivet, er det nødvendig med det jeg har kalt et kvinneløft: en betydelig vilje og innsats for å gjøre noe med det bestående.

En situasjon der kompetanse i samfunnet (les=kvinner) ikke brukes til å lede bedrifter vil vi ikke være tjent med. Det vil heller ikke være funksjonelt og økonomisk smart for å møte fremtidens utfordringer.

Spørsmålet er hvordan artifakter og det symbolske kan brukes for å få til en organisasjonsendring?

Fem tiltak for å løfte kvinner

Jeg har utformet en liten 5-punkts liste over viktige grep andre organisasjoner kan foreta seg:

  1. Få utenforstående, gjerne eksperter, til å analysere og tolke artifaktene som preger organisasjonen for å finne ut av hvilke verdier og kultur de kommuniserer i forhold til kjønn og ledelse.
  2. Involvér ledelsen i en samtale om i hvilken grad artifaktene kommuniserer de verdiene som organisasjonen ønsker for fremtiden, for å fremme mangfold og større kvinnerepresentasjon.
  3. Etabler en intern arbeidsgruppe eller prosjekt som har som formål å redefinere de historiske artifaktene og få inn nye som kan signalisere ønsker om mangfold og flere kvinner.
  4. Skriv, lag film og en helhetlig kommunikasjonsplan om prosjektet.
  5. Bruk artifaktene aktivt i en intern og ekstern kommunikasjon av organisasjonen.

Referanser:

  • Gagliardi, P. (Ed.) (1990): Symbols & Artefacts. Views of the Corporate Landscape. Aldine de Gruyter. New York.
  • Rafaeli, A. & Pratt, M. G. (2006): (eds.) Artifacts & organizations – beyond mere symbolism. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, London.
  • Schein, E., H. (1984) Coming to a new awareness of Organizational Culture. Sloan Management Review, 25:2, p.3.
  • Traavik, L. and De Paoli, D. (2018) Material artifacts as emotional abuse in a business school? Abstract accepted for The Nordic Work Life Conference, Stream 7a: Work Environment Issues,13-15 June, Oslo, Norway.

Denne formidlingsartikkelen baserer seg på Donatella de Paolis foredrag “Kvinneløftet - Kultur, bilder og symboler som virkemidler?», holdt på BI 8. mars 2018. Hun presenterer et pågående forskningsprosjekt som gjennomføres sammen med førsteamanuensis Laura E. Mercer Traavik ved Handelshøyskolen BI.

Tekst: Førsteamanuensis Donatella de Paoli ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 8. mars 2018

Du kan også se alle nyheter her.