-
Ledelse

Bjørn Erik Mørk - Månedens forsker

Bjørn Erik Mørk

- Det er ikke alltid klart hvem som er ekspertene, og hvem som er lærlingene.

Hvorfor er forskningen din viktig?

Jeg forsker på prosesser knyttet til endring av praksis i organisasjoner generelt, og i helsevesenet spesielt.

Forskningen min er forhåpentligvis viktig for de som jobber i og med helse- og omsorgssektoren, for pasienter og pårørende, og for samfunnet generelt. Selv om mye fungerer godt i dag, så er det grunn til å tro at det fremover er behov for å jobbe på nye måter.

Jeg er opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, læring og hvordan nye måter å jobbe på (ofte med ny teknologi) som regel utfordrer etablerte grenser mellom grupper, profesjoner og organisasjoner og dermed også maktrelasjoner.

Forskningen min er også viktig fordi det at jeg gjør praksisbaserte studier over lang tid der jeg kombinerer observasjoner med intervjuer og feltsamtaler gjør det mulig å gi bedre forklaringer på hvordan og hvorfor etablerte praksiser reproduseres og nye praksiser utvikles på tvers av tid og sted. Dette ville ikke vært mulig ved bruk av andre metoder.

Hva vil du bidra til å endre i næringsliv eller samfunn?

For det første ønsker jeg å bidra med forskningsbasert kunnskap som gir økt evne til å sette seg inn i andres synspunkter, uavhengig om man er medarbeider eller leder, profesjonsbakgrunn og hvilken del av sektoren man jobber i. Det er viktig for å gi bedre løsninger for pasientene, helsepersonell og samfunnet generelt.

For det andre håper jeg at flere organisasjoner i større grad vurderer når det er hensiktsmessig med tverrfaglig samarbeid og når det ikke er det.

For det tredje ønsker jeg å fortsette å samarbeide med kolleger om å utdanne reflekterte, handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene som evner å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Det er problematisk med inkompetente og lite reflekterte ledere som er for handlekraftige. Det er også problematisk med ledere som er reflekterte og kompetente, men som av ulike årsaker er for passive.

Hvordan bruker du forskning til å engasjere studentene dine?

Jeg bruker forskjellige pedagogiske teknikker som bidrar til at studentene er aktive, får mobilisert egne forkunnskaper, reflekterer, stiller spørsmål, og får anledning til å oversette teori til egen arbeidssituasjon.

Når jeg presenterer forskning, så bruker jeg ofte eksempler og spørsmål for å gi relevans og gjøre budskapet enklere å forstå. Jeg ønsker at alle som deltar skal oppleve psykologisk trygghet og bidrar ved å utfordre seg selv, hverandre og meg som foreleser for å bidra til felles læring og utvikling.

Hva er noen ting du har funnet ut i forskningen din?

Endring av praksis vil ofte innebære at grensene mellom grupper, profesjoner og organisasjoner utfordres.

I slike prosesser oppstår gjerne det jeg og noen forskerkolleger har beskrevet som «konkurrende, samarbeidsorientert eller sammenkoblende grensearbeid». Kort fortalt handler dette om at noen ganger er de involverte aktørene primært opptatt av å forsvare etablerte grenser grunnet for eksempel profesjonskamp, mens andre ganger er de mer åpne for å jobbe på tvers av grenser for å finne nye løsninger.

Sammen med kolleger har jeg også funnet at i innovasjonsprosesser er det ikke lenger like klart hvem som er ekspertene og hvem som er lærlingene. Det er i motsetning til når praksiser er mer etablerte.

Videre har forskningen min vist hvordan utvikling av ekspertise kan foregå gjennom en kombinasjon av lokale læringsprosesser på et bestemt tidspunkt, men samtidig også være koblet til praksiser og prosesser som har foregått på andre tidspunkter og andre steder.

Hva ville du gjort om du ikke kunne forske?

Jeg ville trolig jobbet som konsulent fordi jeg synes det er utfordrende, lærerikt og interessant å forsøke å omsette teori til praksis i ulike kontekster.

Jeg liker godt å jobbe i tverrfaglige team med dyktige kolleger der vi sammen med kundene forsøker å komme frem til en felles god problemforståelse, og med bakgrunn i det identifisere hva som kan være gode løsninger ved å være tilpasset deres behov.

Publisert 4. juli 2022

Du kan også se alle nyheter her.