-
Om BI

Personvernombud

Personvernombudet bistår BI med informasjon og råd i deres behandling av personopplysninger og kontrollerer overholdelsen av personvernlovgivningen. Personvernombudet er også kontaktpunkt for alle enkeltpersoner som har spørsmål om BIs behandling av deres personopplysninger.

Logo personvernombudPersonvernombudet har en nøytral og uavhengig funksjon, er ikke underlagt ledelsens instruksjonsmyndighet og har taushetsplikt.


Forskning

BI benytter NSD (Norsk Senter for Forskningsdata) sine personverntjenester for å vurdere forskningsprosjekter for ansatte og studenter. Du finner mer informasjon om hvordan du skal bruke personopplysninger innen forskning når du skriver din studentoppgave på Studentportalen.

Kontakt Personvernombudet
Et av formålene med det nye regelverket er å styrke individets rettigheter. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider. I BIs personvernerklæring finner du informasjon om hvorfor og hvordan BI behandler personopplysninger.

Du kan ta kontakt med personvernombudet på BI dersom du lurer på hvordan BI behandler personopplysninger om deg. Det kan være spørsmål om eller utøving av dine rettigheter som for eksempel retting eller sletting av opplysninger BI har om deg.

For henvendelser om sletting av opplysningene BI har om deg, kontakt oss på info@bi.no.

Kontakt vårt personvernombud Vibeke Nesbakken på personvernombud@bi.no. E-post er en usikker kommunikasjonskanal, send derfor taushetsbelagte og sensitive personopplysninger per post til Handelshøyskolen BI, Nydalsveien 37, O484 OSLO v/Personvernombudet.