Kurs masternivå

Økonomi for beslutnings­takere

Dette masterprogrammet gir deg økt forståelse av økonomiske sammenhenger og problemstillinger som er essensielle for alle beslutningstakere i en organisasjon.

HVORFOR ØKONOMI FOR BESLUTNINGSTAKERE?

Lederne er ansvarlige for bedriftens økonomi! Dette betyr at det er helt avgjørende at du har kontroll på bedriftens regnskap. I dette programmet går vi igjennom økonomiske sammenhenger som gir deg oversikten du trenger for å føre bedriften fremover. Du må vite hvilke begrensninger og muligheter som ligger i bedriftens økonomi.

I Økonomi for beslutningstakere gir vi deg det faglige grunnlaget du trenger for å få innsikt i de økonomiske forholdene i din virksomhet. Programmet omfatter temaer innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode, temaer som på en naturlig og pedagogisk måte er knyttet sammen for å gi deltakerne et helhetsbilde av hvordan bedriftsøkonomi kan og bør anvendes i beslutningssammenheng.

Programmet forutsetter ikke at du har formell økonomi-bakgrunn.

Programmets samlinger

  • Ledelsesmessige utfordringer og økonomisk samstyring: Du vil være med og drøfte de ulike utfordringer ledelsen står overfor i dag i ulike virksomheter, private så vel som statlige og kommunale. Fokuset er å gjennomgå konkrete kortsiktige beslutningssituasjoner, med blant annet bruk av relevant kostnadsdata, og hvilke opplysninger virksomheten behøver for å kunne praktisere økonomistyring. Budsjetteringsprosessen og budsjettutarbeidelsen vektlegges.
  • Målstyring og aktivitetsbasert kostnadsforståelse: Du lærer om hvordan virksomheter aktivt bør benytte budsjettet for å nå sine mål, og om aktivitetsbasert kostnadsforståelse og aktivitetsbasert ledelse. Du vil også få en økt forståelse for at "tall lever" og at kostnadsmessige tallstørrelser som skal benyttes som underlag for en beslutning, beslutningsrelevante kostnader, må skreddersys i hvert enkelt tilfelle avhengig av formålet med beslutningen.
  • Strategiske beslutninger: Du lærer om relevant teori og relevante metoder for valg mellom ulike beslutningsalternativer i strategiske bedriftsøkonomiske beslutningssituasjoner, det vil si beslutninger som både er betydelige, flerperiodiske og til dels irreversible av natur. Verdiskapningsbegrepet og investeringsbeslutningen vektlegges spesielt. Det vektlegges også å skape forståelse for både muligheter og begrensninger med bruk av økonomisk informasjon som dataunderlag til strategiske beslutninger.
  • Simuleringsspillet Briefcase: Spillet simulerer på en realistisk måte ulike markedsmekanismer som dagens ledere må kjenne til og beherske for å lede en konkurranseutsatt virksomhet. Under spillets gang foreleses relevant økonomisk teori.
  • Regnskapsanalyse, kredittvurdering og likviditetsstyring: Du vil lære om eksternregnskapet, og få innsikt i modeller og verktøy for analyse av et slikt regnskap. Du vil få kjennskap til regnskapsanalyse og spesielt tolkning av slike analyser. Hvordan benyttes slik informasjon i utvikling av kredittvurderingsmodeller.
  • Prestasjonsvurderinger: Du lærer teorier om økonomisk vekst og fall. Vi diskuterer utfordringer knyttet til disruptive teknologier, beslutninger ved begrenset resjonalitet, multitasking og mindfulness. Programmet avsluttes med at alle gruppene fremfører sine prosjektoppgaver i plenum. Det stilles krav til aktiv deltakelse fra alle deltakerne.

Hvem passer programmet for?

Dette masterprogrammet henvender seg til ledere og mellomledere som ønsker økt forståelse for økonomiske sammenhenger og beslutninger.

Praktisk informasjon

Forelesere

Espen Skaldehaug er utdannet sivilingeniør fra Linköpings Universitet, og har blant annet forsket på beslutningsrelevante kostnader.

Pål Berthling-Hansen forsker blant annet på ABC-analyser og kostnadsreduksjonsstrategier, og har en doktorgrad fra Southampton University Management School.

Ingunn Myrtveit er insituttleder og professor ved institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

På våre masterprogrammer har du en fast kontaktperson som følger deg opp fra søknad til eksamen.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 25.09 - 27.09
2. samling: 30.10 - 01.11
3. samling: 10.12 - 13.12
4. samling: 05.02 - 08.02
5. samling: 04.03 - 06.03
6. samling: 22.04 - 24.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 09.10 - 11.10
2. samling: 13.11 - 15.11
3. samling: 17.12 - 20.12
4. samling: 11.02 - 14.02
5. samling: 25.03 - 27.03
6. samling: 28.04 - 30.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Når kan jeg søke?