Søknad og opptak

Klage på vedtak

Handelshøyskolen BI er underlagt forvaltningsloven i sin saksbehandling. I henhold til denne loven kan enkeltvedtak påklages.

Klage på vedtak 
Et enkeltvedtak er et vedtak som berører én person eller flere bestemte personer. Eksempler på vedtak ved Handelshøyskolen BI er:

  • Vedtak om opptak
  • Avslag på opptak
  • Vedtak om innvilgning av søknad om fritak for eksamen
  • Avslag av søknad om fritak for eksamen
  • Vedtak etter søknad om tilrettelagt eksamen
  • Handelshøyskolen BI er underlagt forvaltningsloven i sin saksbehandling. Iht. denne loven kan enkeltvedtak påklages.

Klagenemnda 
Klagenemnda ved BI er klageinstans for enkeltvedtak med unntak av klage på vedtak om annullering av karakter eller utestengelse som følge av fusk, som har egen klagenemnd. Egen informasjon vil følge slike vedtak.

For klage over karakterfastsetting gjelder egne regler, se Forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI § 5-13 (2) og informasjon i studentportalen om samme emne (bak innlogging for studenter ved Handelshøyskolen BI).

Klager må fremsettes skriftlig, og det må begrunnes hva du mener er feil i det foreliggende vedtaket. Tilleggsopplysninger i saken må presiseres.

Om klageadgang
Klagebrevet stiles til (den du skal skrive som adressat på klagebrevet):

  • Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI, 0442 Oslo

Klagebrevet sendes til (adressen som står utenpå konvolutten):

  • Handelshøyskolen BI v/avsender av vedtaket
    (klagebrevet sendes ikke direkte til Klagenemnda)

Enheten som har behandlet saken, vil gå gjennom den på nytt og vurdere om det er forhold som tilsier at vedtaket skal endres (jf. forvaltningslovens § 33).

Klager oppfordres til å gi opplysning om eventuelle nye omstendigheter som kan ha betydning for saksbehandlingen.

Dersom enheten som har behandlet saken tar klagen til følge, vil nytt vedtak fattes og saken vil ikke bli oversendt Klagenemnda.

Dersom enheten som har behandlet saken ikke finner forhold som gir grunn til å omgjøre vedtaket, vil klagen bli oversendt Klagenemnda ved Handelshøyskolen BI for endelig vedtak. Klager vil motta gjenpart av oversendelsesbrevet og få informasjon om endelig vedtak fra Klagenemnda.

Klagefrist 
Frist for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til søker/student, eksempelvis lagt i blant meldingene til vedkommende, jf. forvaltningslovens §§ 29 og 30.

Spørsmål 
Eventuelle spørsmål om klagebehandlingen kan rettes til saksbehandler ved den enheten som har fattet vedtaket (avsender av vedtaksbrevet).