-
Ledelse

Kan ledere endre seg?

Øyvind Lund Martinsen

Kan ledere og ansatte endre personlighet? Ny forskning gir håp, skriver professor Øyvind L. Martinsen.

BI FORSKNING: Personlighetstrekk i ledelse

Menneskets personlighet har en sentral plass i livet, både på og utenfor jobben. Personlighet beskriver relativt stabile mønstre av tanker, følelser og atferd. Vi vet at personlighet er generelt forbundet med effektivitet på jobben og er ganske sterkt forbundet med ledelse.

Personlighet for å lykkes

Personlighet kan definitivt være forbundet suksess, både sosialt og på jobben.

Derfor brukes personlighetstester som grunnlag for å velge ledere og for personlig utvikling i lederrollen.

Personlighet har blitt sett på som relativt uforanderlig. Har man en mindre funksjonell personlighetsprofil, så er det ikke så mye vi kan gjøre med det. Ny forskning utfordrer den oppfatningen.

Øyvind møter du i kurset: Påvirkning og makt i lederrollen

Fem-faktor-modellen

Det mest utbredte perspektivet på personlighet i arbeidslivssammenheng er den såkalte fem-faktor modellen. De fem «faktorene» er noe vi alle har grader av, fra lave til høye verdier. De beskriver ikke «typer» slik man gjorde før.

 • Følelsesmessig stabilitet (ved lav skåre) beskriver i hvilken grad man opplever negative følelser som engstelse, bekymring og nedstemthet.
 • Utadvendthet beskriver grader av sosial energi, spenningsbehov eller mer generelt et behov for stimulerende følelsesmessige opplevelser. Innadvendte kan i mindre grad beskrives av slike kjennetegn.
 • Åpenhet for nye erfaringer beskriver preferanse for nye opplevelser, estetikk og fantasi og beskriver også en liberal innstilling til livet. I den andre enden av dette trekket finner vi de som liker regler og systemer og som er konservativt anlagt.
 • Omgjengelighet beskriver en orientering eller vilje til å støtte og legge til rette for andre, mens de i andre enden av dette trekket kan være hardhudede, kyniske og manipulerende for å dekke egne behov.
 • Planmessighet beskriver ordenssans, selv disiplin og målrettethet, og er selvfølgelig et trekk som de fleste arbeidsgivere idealiserer. De med lav skåre på dette trekket er tilbakelente og mindre ordnede og målrettede.

Effektive ledere har over middels verdier på alle disse fem.

Spennende tema? Kurs i Endringsledelse, team og coaching

Kan personlighet endres?

Hvor stabile er så disse trekkene? I flere undersøkelser har det vist seg at personlighet er relativt stabil over lange tidsintervaller. Men det skjer også endringer i livsløpet.

Soto og kollegaer (2011) gjennomførte en studie med 1,2 millioner deltakere og fant at det skjedde en rekke store endringer i barne- og ungdomsårene. I voksen alder var hovedtendensen at faktorene Planmessighet, Omgjengelighet og Følelsesmessig stabilitet øker noe med årene. Utadvendthet og Åpenhet viste derimot små eller ingen endringer med alder.

Graver i nyere forskning

Graver vi videre i forskningslitteraturen, finner vi at personlighet kan endres gjennom opplevelser i livet og gjennom styrte endringsprosesser.

 • Boyce og kollegaer (2015) fant i et utvalg på 6769 tyske arbeidstakere at det å bli arbeidsledig, innebar generell nedgang i Omgjengelighet, Planmessighet og Åpenhet.
 • Bleidhorn og kollegaer (2018) fant mer generelt at viktige hendelser i livet, som å finne en partner, giftemål, skilsmisse, å få ny jobb, etc, var gjennomgående forbundet med endringer i personlighet.
 • Denissen og kollegaer (2018) fant at personlighetstrekk også kunne ligge til grunn for noen slike hendelser.
 • Roberts og kollegaer (2017) undersøkte om personlighet ville endre seg som følge av psykologisk terapi. De oppsummerte 207 eksperimentelle studier og fant at særlig Følelsesmessig stabilitet og Utadvendthet endret seg på positive måter.
 • På den annen side fant Chow og kollegaer (2017) basert på svakere metoder (langtidsoppfølging av ca. 6000 deltakere) negative personlighetsmessige endringer som følge av terapi. Folk som gikk i terapi ble f.eks mer stresset og nedstemte.
 • Interessant nok fant Hudsom og Fraley (2015) at folk gjennom viljestyrt endring kan oppnå ønskede endringer i personlighet.

Få de beste lederverktøyene: Våre kurs i ledelse

Nytt håp for ledere (og deres medarbeidere)

Basert på dette kan det synes som om det er mulig å endre personlighet. Det kan også synes som om det er mulig å jobbe målrettet med dette. Muligens kan det altså være håp både for ledere og andre som ønsker å endre sine dypeste reaksjonsmønstre.

Referanse:

Artikkelen er publisert som lederartikkel i BI Leadership Magazine 2019. BI Leadership Magazine er et forskningskommunikasjonsmagasin som utgis av Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Tekst: Øyvind L. Martinsen, professor og instituttleder, Institutt for ledelse og organisjon ved Handelshøyskolen BI. 

Publisert 10. desember 2018

Du kan også se alle nyheter her.