-
Årsrapport 2017

Institutter

Handelshøyskolen BI har organisert sin faglige virksomhet i åtte institutter. Forskningen dekker et vidt spekter av fagområder og disipliner som hører innunder en moderne europeisk handelshøyskole. 

BIs institutter:

 • Institutt for Finans
 • Institutt for Kommunikasjon og kultur
 • Institutt for Ledelse og organisasjon
 • Institutt for Markedsføring
 • Institutt for Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
 • Institutt for Rettsvitenskap og styring
 • Institutt for Samfunnsøkonomi
 • Institutt for Strategi og entreprenørskap 

Institutt for Finans

Institutt for finans forsker og underviser på alle temaer innen finans. Staben på over 25 personer har bakgrunn fra ledende universiteter internasjonalt, og publiserer sin forskning i ledende internasjonale fagtidsskrifter. Flere av instituttets forskere markerte seg tydelig i samfunnsdebatten i året som gikk.

Instituttet er BIs høyest rangerte forskningsmiljø i nordisk og europeisk målestokk basert på “UTD top 100 Business School Research Rankings”.

Instituttet rekrutterte I 2017 fire nye forskere til stilling som assistant professor: Tatyana Marchuk, Ivan Alfaro, Sven Klingler og Adam Winegar.

Administrasjonssjef Eli J. Christensen
Instituttleder Richard Priestley

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Instituttet fokuserer på ledelse i kommunikasjon, kultur og utdanning. Instituttet har en topp internasjonal fagstab som utgjør et av landets fremste fagmiljøer innenfor disse områdene.

Kursporteføljen vår inkluderer to av BIs egne bachelorstudier: PR og Markedskommunikasjon og Creative Industries Management, i tillegg til ni program på Executive Master of Management. Instituttet tilbyr innsiktsfull og forskningsbasert undervisning gjennom alle kurs for å gi en engasjerende læringsopplevelse. En tredel av staben på 45 akademikere har multinasjonal bakgrunn, noe som danner grunnlaget for god interaksjon mellom internasjonale og nasjonale perspektiver i undervisning og forskning.

Instituttet har ansvar for undervisning og forskning innenfor PR og virksomhetskommunikasjon, Creative Industries Management og interkulturell kommunikasjon.

Administrasjonssjef Silje Engeseth
Instituttleder Gillian Warner-Søderholm

 

Institutt for Ledelse og organisasjon

Institutt for ledelse og organisasjon driver forskning og undervisning innenfor organisasjonsendring og -utvikling, lederutvikling, organisasjonspsykologi, Human Resource Management og prosjektledelse.

Instituttet har organisert virksomheten i tre faggrupper: Organisasjonsendring og -utvikling, organisasjonspsykologi og prosjektledelse. Instituttet leverer undervisning på alle nivåer i BIs utdanningsportefølje, gjennomfører en rekke ledelses og lederutviklingsprogrammer for offentlige og private virksomheter og har et stort og velfungerende doktorgradsmiljø.

Instituttet er opptatt av vekselvirkningen mellom forskning og undervisning. For instituttets medarbeidere betyr dette å publisere i anerkjente internasjonale tidsskrifter, samtidig som forskningen formidles i undervisningen. Instituttet har vesentlig forskningsproduksjon årlig med over 50 vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter, og en rekke vitenskapelige bokkapitler og monografier.

Administrasjonssjef Anders Gautvik-Minker
Instituttleder Øyvind Lund Martinsen

Institutt for Markedsføring

Institutt for markedsføring er et av Europas største fagmiljøer i markedsføring, med en stab på 49 faglige ansatte. Andelen internasjonale faglige er 50 %. Vi rekrutterer aktivt internasjonalt for å ligge i forskningsfronten. Gjennom dette anstrenger vi oss for å være en attraktiv rådgiver og samarbeidspartner for norske og internasjonale virksomheter.

Forskningen og undervisningen dekker et bredt spekter av ledelsesutfordringer næringslivet møter i dagens markeder, og instituttets faglige publiserer i anerkjente internasjonale vitenskapelige marketing-journaler.

Flere av artiklene er publisert i journaler som inngår i de viktige rangeringene til Financial Times og ABS (Chartered association of business schools). Instituttets forskning har satt store og viktige spor i markedsføringsfaget og i årenes løp har mange av forskningsartiklene blitt klassikere innenfor fagfeltet. I tillegg publiseres det ny forskning fra våre faglige i et høyt tempo.

Kvaliteten på forskningen og undervisningen gjenspeiles også i en rekke priser og utmerkelser instituttets faglige har mottatt gjennom årene.

Administrasjonssjef Sissel Berg
Instituttleder Bendik Meling Samuelsen

Institutt for Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi

Institutt for regnskap, revisjon og foretaksøkonomi bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen regnskap, revisjon, økonomistyring, bedriftsøkonomisk analyse og logistikk på alle nivåer.

Instituttet er undervisningstungt med ansvar for flere av de store obligatoriske kursene på BIs bachelorprogram. Instituttet har også en stor kursportefølje på master- og executivenivå. Instituttets faglige medarbeidere har tett kontakt med næringslivet. Undervisningen og forskningen er utpreget praktisk rettet, instituttet er blant annet ansvarlig for mange bedriftsinterne kurs i BIs corporate-portefølje. Flere av instituttets faglige medarbeidere underviser på Executive MBA og Executive Master of Management ved BIs anerkjente internasjonale samarbeidsinstitusjoner ved Fudan University i Shanghai og Nanyang Technological University i Singapore.

Forskningen ved instituttet er knyttet til revisjon, norsk og internasjonal regnskapsrett, intellektuell kapital, lederlønninger, corporate governance, produktivitetsanalyser, transportanalyse, humanitær- og miljølogistikk.

Administrasjonssjef Gunn Akselvoll
Instituttleder Ingunn Myrtveit

Institutt for Rettsvitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og økonomisk historie. Instituttet har også sterke fagmiljøer innen bedriftenes samfunnsansvar, stiftelser, bank og forsikring, eiendomsmegling, politisk økonomi og klimastrategi.

Årsmeldingen for 2017 viser at det er stor aktivitet på undervisnings-, formidlings- og forskningsfronten. Forskningen omfatter blant annet stiftelser, bedriftshistorie, selskapsrett, arbeidsrett, skatte- og avgiftsrett, regnskapsrett, immaterialrett, finansreguleringsrett, samfunnsansvar, europeisk politikk, energipolitikk og klimastrategi. Instituttets medarbeidere publiserer en rekke forskningsartikler og fagbøker innen sine fagfelt og inngår i stadig større grad forskningssamarbeid med andre forskere, nasjonalt og internasjonalt.

Instituttet bidrar med akademiske studieprogrammer av høy kvalitet på alle nivåer og har en stor kursportefølje. Blant annet ligger ansvaret for Bachelor i forretningsjus og økonomi, Bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi og «Bedriften», som er BIs største obligatoriske kurs på bachelorstudiene, under instituttet. Instituttet arrangerer hvert år en rekke forskningsseminarer. og forskningen presenteres på vitenskapelige konferanser, forskningsseminarer og gjennom boklanseringer. Seminarene synliggjør også instituttet som sentral møteplass for næringsliv og offentlige etater.

Instituttet rekrutterte i 2017 flere nye faglige medarbeidere; Professor Harald Benestad Anderssen, førsteamanuensis 2 Isabel M. Borges, førsteamanuensis Alexander Næss Skjønberg og professor 2 Einar Lie. Caroline Dale Ditlev-Simonsen tiltrådte som professor i 2017.

Førsteamanuensis Monica Viken tok over jobben som instituttleder etter Professor Tore Bråthen. Bråthen går over i faglig stilling som professor etter tolv år og tre åremålsperioder som instituttleder.

Administrasjonssjef Anne C. Thestrup
Instituttleder Monica Viken

Institutt for Samfunnsøkonomi

Institutt for samfunnsøkonomi arbeider med temaer knyttet til arbeidsmarkedsøkonomi, internasjonal makroøkonomi, næringsøkonomi og konkurransepolitikk, penge- og finanspolitikk, miljø- og energiøkonomi, matematikk, statistikk og økonometri.

Instituttets medarbeidere publiserer sin forskning i anerkjente internasjonale vitenskapelig tidskrifter og er medlem av vitenskapelige redaksjonsråd. De utfører jevnlig utredningsoppdrag for foretak og organisasjoner i offentlig og privat sektor og bidrar til debatt om økonomiske temaer.

Instituttleder Espen Rasmus Moen
Administrasjonssjef Kari-Mette Sætersdal

Institutt for Strategi og entreprenørskap

Institutt for strategi er et ledende innovativt fagmiljø som utvikler og formidler kompetanse på bedrifters forretningsmodeller, utvikling og vekst.

Institutt for Strategi samarbeider med en rekke virksomheter, og har flere pågående forskningsprosjekt. Tre forskningssentre er tilknyttet instituttet. Forskningssentrene stimulerer til tverrfaglig samarbeid mot næringslivet.

Institutt for Strategi innehar tre gaveprofessorat sponset av næringslivet. Gaveprofessoratene styrker BIs kontakt med ledende aktører i norsk næringsliv, og har resultert i flere relevante bedriftsprogram og forskningsprosjekt for de involverte virksomhetene.

 • Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelsesprofessorat – professor Torger Reve.
 • Telenor-professoratet innen internasjonal strategi og ledelse – professor Øystein Fjeldstad.
 • Gaveprofessorat innen effektive byggeprosesser – professor Ragnhild Kvålshaugen.

Instituttet har kurs på både bachelor, master og doktorgradsnivå, samt det erfaringsbaserte voksenmarkedet. Vår fagstab har lang erfaring i undervisning for ledere på MBA og Master of management kurs på BI og ved anerkjente samarbeidsinstitusjoner utenlands, som Fudan University i Shanghai og Nanyang Technological University i Singapore.

Instituttleder Randi Lunnan
Administrasjonssjef Tove Orheim