-
Årsrapport 2017

Organisasjons­beskrivelse

Styret

BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire av medlemmene er eksterne, oppnevnt av styret selv. For øvrig har styret to representanter valgt av og blant BIs faglig ansatte, en representant for administrativt ansatte og en studentrepresentant. Rektor er styrets sekretær. Styret har det overordnede tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk. Det tilsetter rektor og behandler strategiske planer, vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste beslutningsnivå i alle viktige saker.

Styret 2017

Bente Svensson

Eksternt styremedlem

01.08.2017 - 31.07.2020

Knut Haanæs (leder)

Eksternt styremedlem

01.08.2015 - 31.07.2018

Marianne Stenius

Eksternt styremedlem

01.08.2015 - 31.07.2018

Gunnar Bjørkavåg

Eksternt styremedlem

01.08.2016 - 31.07.2019

Anders Dysvik

Faglig ansattes representant

01.08.2017 - 31.07.2019

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

Faglig ansattes representant

01.08.2016 - 31.07.2018

Cathrine Bjune

(Vararepresentant faglig ansatte)

01.08.2016 - 31.07.2018

Pål Lauritzen

(Vararepresentant faglig ansatte)

01.08.2017 - 31.07.2019

Kjersti Ø. Gummerson

Administrativt ansattes representant

01.08.2017 - 31.07.2019

Truls Birgir Brænden

Observatør administrativt ansatte

01.08.2017- 31.07.2019

Hilde Stuhaug

(Vararepr. administrativt ansatte)

01.08.2017 - 31.07.2019

Tom Lindtein

(Vararepr. administrativt ansatte)

01.08.2017 - 31.07.2019

Fredrik Knutsen Hegdal

Studentrepresentant, BIS*

01.08.2017 - 31.12.2017

Truls Sebakk

Studentobservatør, SBIO*

01.08.2017 - 31.12.2017


* studentenes valgperiode er ett år, de fungerer som observatør 1. halvår og representant 2. halvår

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter. Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne.

Kontrollutvalget 2017

 • Anne Helsingeng, Deloitte, Kontrollutvalgets leder
 • Christian Winther, Pangea Property Partners
 • Olve Gravråk, Valogiant
 • Fra BI møter rektor, prorektor og direktør for strategisk økonomistyring.

Utvalget møtes to ganger i året, en gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret (normalt i mai og november).

Kollegiet

Kollegiet er BIs øverste faglige organ, og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i BIs utdanningstilbud, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig ansettelsesmyndighet.

Kollegiet 2017

Janicke Rasmussen

Dean master

Observatør

Inge Jan Henjesand

Rektor

Fast medlem

Dag Morten Dalen 

Prorektor

Fast medlem

Ulf Henning Olsson

Prorektor

Fast medlem

Kjell Jørgensen

Dean bachelor

Observatør

Ragnhild Silkoset

Dean executive

Fast medlem

Øyvind Norli

Dean doktorgrad

Fast medlem

Anders Mikelsen

Faglig representant

01.08.2017- 31.07.2019

Gina Bråthen

Faglig representant

01.08.2017- 31.07.2019

Ragnhild Kvålshaugen

Faglig representant

01.08.2016 - 31.07.2018

Christian Brinch

Faglig representant

01.08.2016 - 31.07.2018

Richard Priestley

Representant for instituttlederne

01.08.2017 - 31.07.2019

Anne Berit Swanberg (for Kjersti Ø. Gummerson)

Administrativ representant

01.08.2016 - 31.07.2018

Andreas Bilberg

Administrativ representant

01.08.2016 - 31.07.2018

Emil Lundal

Studentrepresentant SBIO

01.01.2017 - 31.07.2017

Martin Ramstad Høge

Studentrepresentant BIS

01.08.2017 - 31.07.2018

Inger Synnøve Dekko

Studentrepresentant Executive

01.01.2017 – 31.07.2018

Kim van Oorschoot

Faglig vararepresentant

01.08.2016 - 31.07.2018

Anne Berit Swanberg

Administrativ vararepresentant

01.08.2016 - 31.07.2018

Ledere som rapporterer til rektor har møterett i kollegiet.

BIs Ledelse

BIs ledergruppe 2017

 • Rektor Inge Jan Henjesand
 • Prorektor Dag Morten Dalen
 • Prorektor Ulf Henning Olsson
 • Divisjonsdirektør for heltidsstudier Marius Eriksen
 • Divisjonsdirektør for BI Executive Lise Hammergren
 • Direktør for strategisk økonomistyring Thomas Hvamstad
 • Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Yngve Kveine
 • Digital direktør Elin Borrebæk (f.o.m. februar 2017)
 • Organisasjonsdirektør Wenche Helene Nilsen
 • Strategisk rådgiver Jens Petter Tøndel

Rektor

Handelshøyskolen BIs rektor er daglig leder og har prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år. Rektor står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker. Rektor har endelig ansettelsesmyndighet av vitenskapelige stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.

Prorektorene

Prorektorene er rektors stedfortreder ved behov. Prorektorene leder hhv enhet for Studier og Programmer og enhet for Forskning og fagressurser.

Undervisningsutvalg - UUV

Handelshøyskolen BI har et Undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og Doktorgrad.

Undervisningsutvalgene er rådgivende utvalg for dean i de faglige spørsmål han/hun bestemmer. Utvalget behandler faglige saker som å behandle studieplaner, gjennomgang av kursbeskrivelser (mål, emner, litteratur, pedagogisk modell og evalueringsform), vurdere kompetansenivå og kompetanseområde for forelesere, veiledere og sensorer, studieprogresjonskrav, opptaksregler, vurdering av samarbeidspartnere og godkjenne bedriftsinterne kurs, studier og programmer som søkes godkjent med studiepoeng.

Klagenemnda

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. Klagenemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

BAMU

BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BAMU skal se til at BIs verne- og miljøarbeid og HMS tiltak ivaretas på en forsvarlig måte.