-
Kurs masternivå

Prosjekt­ledelse

Dette masterprogrammet gjør deg godt rustet til å lede prosjekter, og til å utnytte prosjekt optimalt som arbeidsform i egen organisasjon.

HVORFOR PROSJEKTLEDELSE?

Prosjektledelse er blitt en kritisk funksjon for å håndtere behov for endring og utvikling i alle typer virksomheter. Små og store oppgaver løses som prosjekter av både innovativ og repetitiv karakter. For å lykkes må man jobbe med flere sentrale prosesser – både når det gjelder effektiv gjennomføring av prosjekter og realisering av prosjektets gevinster.

I dette programmet møter du et fagmiljø som er verdensledende på prosjektledelse. Du vil få solid kompetanse i planlegging, organisering, gjennomføring og oppfølging av komplekse prosjekter. Du vil lære om både fasebaserte modeller (decision gate modeller) og smidige (agile) gjennomføringsmetodikker.

Du får trening i å vurdere prosjekter i et kost-nytte perspektiv, samt rigge dem for gevinstrealisering. Du får også øvelse i å analysere og forstå risiko og muligheter i prosjektet, og ikke minst hvordan du kan analysere og samhandle med interessenter på en effektiv måte, slik at prosjektet kan vise til beste mulige resultater.

Kurset har også stort fokus på at prosjekter ikke blir bedre enn de menneskelige ressursene i dem. Derfor er et sentralt tema hvordan man kan sette sammen gode prosjektteam og legge til rette for at teammedlemmene skal jobbe sammen på en effektiv måte, hvor alles kunnskap integreres i produksjonen av de beste løsninger i prosjektet. En viktig del av dette er hvordan prosjektleder støtter og leder medarbeiderne mot felles mål, samt hvordan man på individ-, prosjekt- og virksomhetsnivå evner å lære av prosjektene.

Programmets samlinger

  • Prosjektifisering og prosjektets fundament: Vi utforsker forskjellige perspektiver på prosjektledelse, ulike prosjektmodeller (PSO, vannfallsmodellen, stage gates, PMBOK). Du skal også lære å evaluere prosjektforslag, tilrettelegge for gevinstrealisering, utarbeide prosjektstrategier, interessentanalyse og utforming av mandat for prosjekter.
  • Planlegging og håndtering av usikkerhet: Denne samlingen gjennomgår planleggingsprinsipper i moderne prosjektarbeid, overordnet og detaljert prosjektplanlegging, estimering av tid og ressursbruk, samt vurdering av usikkerhet i prosjektet.
  • Organisering og relasjoner: Samlingen tar for seg grunnprinsipper for hvordan moderne prosjektarbeid kan organiseres. Vi analyserer organisatoriske utfordringer ved prosjektarbeidsformen, ulike organisasjonsmodeller (hierarki, byråkrati, matrise, nettverk) og løsninger for ansvar og roller mellom prosjekt og basisorganisasjon. Vi gjennomgår også sentrale prosesser som dimensjonering, rekruttering, oppstart, gjennomføring og avslutning av prosjektet, samt organisasjonskulturen i prosjektet.
  • Oppfølgingen og styring av prosjektet: Samlingen fokuserer på oppfølging, gjennom måling av framdrift, kostnadsforbruk, dokumentasjon og evaluering. Vi gjennomgår kritiske suksessfaktorer, helhetlige vurderingsmetoder og kommunikasjon i prosjekter. Vi ser også på kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring, og hvordan organisasjonen kan lære gjennom prosjektarbeid.
  • Lederskap og teamarbeid i prosjektet: Denne samlingen fokuserer på prosjektledelse, temporær ledelse og endringsledelse, typer av lederskap, samt prosjektet som teamarbeid.
  • Den prosjektorienterte virksomheten: Vi gjennomgår porteføljestyring av prosjekter, profesjonaliseringen av prosjektfaget og sertifiseringer.

Foreleser

Vaagaasar,-Anne-Live_.jpg

Anne Live Vaagaasar har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og forsker på ulike områder innenfor prosjektfaget, med spesiell fokus på læring og kompetanseutvikling i og av prosjekter.

"Jeg har vært både prosjektleder og prosjektdeltaker i mange år, men hadde et ønske om større faglig forståelse og være i stand til å planlegge mer komplekse prosjekter med høy grad av forutsigbarhet for å sikre at prosjektet lykkes. Kurset har gitt meg mye bredere forståelse for hva som skal til for å lykkes som prosjektleder, og gitt innsikt i det viktige aspektet om at prosjektledelse først og fremst handler om å skape verdier gjennom ledelse av mennesker og fokus på usikkerhet."

Richard Mork

Prosjektleder, Loomis

"Dette kurset gir kompetanse og verktøy som kan brukes til å gjennomføre endringer og forbedringer i organisasjonen på en systematisk måte. Det er lettere å lykkes med prosjekter når man har kompetanse om hvordan man skal gjennomføre disse. Samtidig har jeg oppnådd større forståelse for viktigheten av kommunikasjon og samhandling med interessenter, god planlegging og det å se på usikkerhet som en mulighet. "

Ingebjørg Solhaug

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023/vår 2024
1. samling: 12.09 - 14.09
2. samling: 14.11 - 16.11
3. samling: 16.01 - 18.01 2024
4. samling: 27.02 - 29.02
5. samling: 16.04 - 19.04

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.