-
Kurs masternivå

Ytringsklima og ledelse

Dette kurset setter søkelys på hvordan et godt ytringsklima er en forutsetning for effektivt lederskap i organisasjoner.

HVORFOR VELGE YTRINGSKLIMA OG LEDELSE?

Ledere og medarbeidere trenger å kunne snakke åpent og ærlig sammen for å etablere samarbeid, bygge team, inngå partnerskap og drive forhandlinger, rådgivning og salg. I et velfungerende ytringsklima er det normalt at ideer brynes mot konstruktiv kritikk før de virkeliggjøres. Gode initiativ fra enkeltpersoner eller grupper roses og verdsettes, slik at det motiverer for videre innsats.

Ytringsklimaet setter rammer for hvordan ledere og medarbeidere utveksler ideer, deler kunnskap og gir hverandre både skapende motstand og anerkjennelse. Dette danner en nødvendig plattform for innovasjon og gjennomføring av prosjekter. Ved å lære om ytringsklima skaffer studentene seg en plattform for å utøve effektivt lederskap. De bygger opp en forståelse for hvordan ytringsklimaet setter rammer for innovasjon, kunnskapsdeling og nytenkning i egen organisasjon. Denne læringen gjør at de kan ta aktive og konkrete grep for å forme ytringsklimaet i egen organisasjon.

Mye av formidlingen i kurset skjer gjennom historier og eksempler, og studentene lærer seg å (1) fortelle om relevante episoder fra egen jobb og (2) lytte aktivt til andres fortellinger. Studentene utvikler dermed et rikere repertoar for å utøve eget lederskap.

HVA LÆRER DU?

Deltakerne får kunnskap fra internasjonal forskning om hva som kreves for å etablere og vedlikeholde et godt ytringsklima. De lærer seg teorier om psykologisk trygghet, aktiv lytting og empati, mestring, kunnskapsdeling, vertikalt og horisontalt lederskap, tillit, beslutningsfeller, skapende motstand, anerkjennelse, feilbarlighet og ytringsetikk.

Kurset gjør studentene i stand til å evaluere kvaliteten på ytringsklimaet i en organisasjon, og til å forsterke og forbedre det. De lærer hvordan de som ledere kan bygge og vedlikeholde psykologisk trygghet i grupper og organisasjoner. Gjennom kurset utvikler de ferdigheter til å gjenkjenne og motvirke beslutningsfeller, og til å oppmuntre til skapende motstand og anerkjennelse i det daglige arbeidet i en organisasjon.

Øyvind Kvalnes er opptatt av at det er mulig å bygge et godt ytringsklima gjennom bevisstgjøring og trening. I videoen under fra Lederens Verktøykasse hører du Kvalnes forelese om Ytringsklima og ledelse.

Ytringsklima og ledelse

KURSETS SAMLINGER

Kurset består av tre fysiske samlinger a to dager, samt digital undervisning i mellomperiodene. De tre samlingene følger denne progresjonen:

 • Hva er ytringsklima? Innføring med teori og eksempler. Kunnskapsdeling mellom studentene. Dialogteater for å illustrere hvordan ytringsklimaet kan forbedres og forsterkes.
 • Psykologisk trygghet. Hva er det som hemmer og fremmer trygghet til å snakke ut og komme med motforestillinger? Strategier for å skape ytringsklima hvor ansatte bidrar med konstruktivt med kritikk. Besøk fra praktikere – ledere med erfaring i å bygge psykologisk trygghet.
 • Ytringsklima og ditt eget lederskap. Avsluttende samling for å trekke tråder mellom teorien i kurset og egen praksis. Dialogteater for å utforske teoretiske elementer fra kurset.


I mellomperiodene engasjeres studentene i læringsaktiviteter gjennom den digitale plattformen, i form av podkaster, refleksjonsoppgaver og andre digitale elementer.

EMNEOVERSIKT

 • Psykologisk trygghet
 • Aktiv lytting og empati
 • Lederskap og tillit
 • Mestring
 • Ytringsetikk
 • Beslutningsfeller og skapende motstand
 • Anerkjennelse
 • Feilbarlighet 

Praktisk informasjon

FORELESERE

Filosofen Øyvind Kvalnes er kursansvarlig og professor ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han forsker blant annet på ytringsklima i organisasjoner, etikk og ledelse.

Med seg på laget har han professor Christina Nerstad fra samme institutt, og førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland fra Institutt for kommunikasjon og kultur.

forelesere_katrine_oyvind_christina.jpg

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023 
1. samling: 13.09 - 14.09
2. samling: 18.10 - 19.10
3. samling: 06.12 - 07.12

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.