-
Ledelse

Bør sjefen si: Du får fire flasker god Bordeaux hvis du klarer oppgaven?

Bård Kuvaas

Det finnes gode råd for å få medarbeideren til å gjøre ferdig en viktig rapport før helgen. Er det lurt å lokke med dyr, god Bordeaux til en som setter pris på det?

KOMMENTAR: Bård Kuvaas om ledelse

Ledelsesforskningen har siden 1980-tallet vært dominert av såkalt transformasjons- og transaksjonsledelse.

  • Transformasjonsledelse refererer til en leders evner til å få sine medarbeidere til å yte utover det som kan forventes gjennom de fire i’er: Idealisert innflytelse, inspirerende motivasjon, intellektuell stimulering og individuelle hensyn.
  • Transaksjonsledelse, operasjonalisert gjennom underdimensjonen betinget belønning, omhandler derimot å klargjøre forventninger og deretter gi ulike typer av belønninger til medarbeiderne når disse innfris.

Bård Kuvaas møter du også i: Human Resource Management

De beste lederne

Den amerikanske ledelsesforskeren James M. Burns så transformasjons- og transaksjonsledelse som motpoler, mens hans landsmann Bernard M. Bass senere hevdet at de beste lederne utøvet både transformasjons- og transaksjonsledelse.

Bass sin påstand har senere fått bred empirisk støtte gjennom en rekke metaanalyser som viser at begge ledelsesformene er relatert til ledereffektivitet i form produktiv motivasjon og adferd og positive jobbholdninger, selv om transformasjonsledelse viser betydelig sterkere sammenhenger enn transaksjonsledelse.

Både- og - ledelse

Disse funnene har ført til en både-og-tilnærming til ledelse: Inspirer medarbeiderens indre motivasjon gjennom transformasjonsledelse og øk medarbeiderens ytre motivasjon ved å love belønninger for innfridde forventninger.

Mens man i motivasjonsforskningen i lang tid har tatt hensyn til forskjeller mellom en materiell og en verbal belønning, har dette først nå blitt tatt hensyn til i forskning på transformasjons- og transaksjonsledelse.

Materielle og verbale belønninger

Danske forskere har nylig publisert en studie hvor de skiller mellom materielle (for eksempel lønnsøkning, bonus, forfremmelse, og andre materielle goder) og verbale (for eksempel positive tilbakemeldinger, anerkjennelse, og komplimenter) betingede belønninger.

I en såkalt longitudinell studie hvor ledere svarer på sin egen lederadferd på to tidspunkter (transformasjonsledelse, betinget materiell belønning og betinget verbal belønning) og medarbeiderne svarer på spørsmål om indre motivasjon og jobbengasjement på to tidspunkter, kommer de frem til flere interessante funn.

Som forventet er transformasjonsledelse assosiert med en økning i indre motivasjon og jobbengasjement. De finner det samme for verbal betinget belønning, men med noe svakere sammenhenger. Betinget materiell belønning er derimot ikke relatert til hverken indre motivasjon eller jobbengasjement.

Få de beste lederverktøyene: Våre kurs i ledelse

Fortrenger indre motivasjon

Dette kan derimot ikke tolkes som at om at betinget materiell belønning representerer nøytral lederadferd uten konsekvenser. Når samspillet mellom transformasjonsledelse og materiell betinget belønning tas hensyn til, forsvinner nemlig de positive sammenhengene for transformasjonsledelse for både moderate og høye nivåer av betinget materiell belønning.

Det betyr at betinget materiell belønning synes å underminere de positive konsekvensene av transformasjonsledelse. Dette kan forklares ved at materielle belønninger kan fortrenge medarbeidernes indre motivasjonen som følge av transformasjonsledelse eller ved at medarbeiderne opplever at lederen tror de er mer ytre motivert enn det de selv opplever.

Hvordan få en medarbeider til å bli ferdig med rapporten før helgen?

Uansett, skal du motivere en medarbeider til å få ferdig en viktig rapport før helgen, start med å henvise til hvor viktig dette er for organisasjonen (transformasjonsledelse) og berøm medarbeideren for villigheten til å forsøke og deretter dersom han eller hun klarer det (betinget verbal belønning).

Men ikke si følgende: Du får fire flasker god Bordeaux dersom du klarer det (betinget materiell belønning). De kan du jo nyte selv.

Alternativt kan du gi en flaske eller to til medarbeideren som en påskjønnelse etter at rapporten er levert uten at dette er lovet på forhånd. Det vil ifølge motivasjonsforskningen ikke fortrenge indre motivasjon.

Referanser:

Poul Aaes Nielsen, Stefan Boye, Ann-Louise Holten, Christian Bøtcher Jacobsen og Lotte Bøgh Andersen (2018): Are transformational and transactional types of leadership compatible? A two-wave study of employee motivation. Public Administration, DOI: 10.1111/padm.12574.

Denne formidlingsartikkelen er publisert som kommentarartikkel om ledelse 25. mars 2019 i Dagens Næringsliv. (og på dn.no dagen før).

Tekst: Professor Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Publisert 27. mars 2019

Du kan også se alle nyheter her.