-
Centre for Creative Industries

Media Innovation Through The Corona Crisis

How news media can build and implement innovation ability

Medieinnovasjon gjennom koronakrisen:

Hvordan kan nyhetsmedier forbedre og bruke sin innovasjonsevne?

 

Covid-19 har påvirket mediene på godt og vondt. På den ene siden har publikum strømmet til TV, radio og avis for å få informasjon, nyheter og underholdning. På den andre siden har pandemien hatt dramatiske innvirkninger på medienes annonseinntekter, noe som igjen har ført til permitteringer og behov for krisepakker. 

Denne situasjonen danner bakteppet for vårt forskningsprosjekt. MICC er et samarbeid 6 institusjoner. Mona Solvoll (BI) er prosjektleder. Prosjektet er toårig og finansieres av Norges Forskningsråd.

  • Handelshøyskolen BI
  • OsloMet
  • Høyskolen Kristiania
  • Medietilsynet
  • Kantar
  • Institutt for Journalistikk

Sammen skal vi undersøke hvordan nyhetsmediene i større grad kan skape merverdier både for seg selv, annonsørene, publikum og samfunnet som helhet. Vår hypotese er at svaret ligger i nyhetsmedienes evne til å innovere.

For oss handler innovasjon om at det skapes merverdi gjennom fornyelse og forbedring. Det holder ikke «bare» å tenke nytt rundt tjenester eller prosesser, endre måter man arbeider på eller lage et nytt produkt. Endringene må skape en verdi, spesielt for kundene.

Tradisjonelt har selskaper innovert ved å øke innovasjonskapasiteten, for eksempel ved å bruke mer penger eller ansette flere folk. Vår hypotese er at merverdi først og fremst skapes gjennom å øke innovasjonsevnen – ikke innovasjonskapasiteten.

Innovasjonsevne handler om å være i stand til å skape og levere gode kundeopplevelser, og å utvikle bedre forretningsmodeller basert på et velfungerende servicesystem.

Vi har etablert tre arbeidspakker med forskjellige forskningsspørsmål.

  • I den første arbeidspakken analyserer vi hvordan nyhetsmediene responderte på koronautbruddet våren 2020.
  • I den andre arbeidspakken analyserer vi medienes innovasjonsevne før, under og etter koronautbruddet.
  • I den tredje arbeidspakken undersøker vi hvorvidt medienes samfunnsrolle, kunderelasjoner og verdiforslag har endret seg som følge av koronautbruddet.  

I vår forskning bruker vi en blanding av kvalitative og kvantitative metoder. Vi vil i hovedsak lene oss på analysemodellen «The service innovation triangle» (Furseth og Cuthbertson, 2018).

Vårt mål er at vi skal bidra med innsikt om innovasjonsevnen i medieindustrien under koronakrisen. Målgruppen er alle som er opptatt av mediesektoren, inkludert eiere, journalister, annonsører, politikere, publikum, tilsyn og akademikere. Vi har også tro på at vår forskning vil ha verdi utenfor den norske mediesfæren.