-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for innovasjon i utdanning

Senter for innovasjon i utdanning fremskaffer forskning, ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

 • Alle elementer
 • Forskningsartikler
 • Bøker
 • Tidsskriftsartikler
 • Publikasjoner
 • Forskningsrapporter

2020

 • Frauke Meyer, Ide Katrine Birkeland, Anne Berit Emstad & Deidre M. Le Fevre

  Leaders’ collaborative problem-solving behavior in conversations in Norway and New Zealand

  Artikkelen er publisert online 7. desember 2020 International Journal of Leadership in Education, 1-23. doi: 10.1080/13603124.2020.1849808.

 • Anne Berit Emstad, Ide Katrine Birkeland & Viviane Robinson

  Lærende ledelse : skolelederes rolle i å utvikle en profesjonell læringskultur.

  Boken kom ut på Universitetsforlaget, Oslo, 2020.

 • May Britt Drugli, Ratib Lekhal og Elisabet Solheim Buøen

  Tilvenning og foreldresamarbeid

  Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk og inngår i serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis.

 • Rune Jørgen Sørensen, Jon Marius Iversen, Johan From og Hans Bonesrønning

  Culture and school performance: Evidence from second-generation immigrants in Norway (Working paper)

  Norsk sammendrag
  Internasjonale undersøkelser som PISA og TIMSS viser at det er store forskjeller i skoleresultater mellom land, og stor grad av stabilitet i resultatene for det enkelte land. En forklaring på disse forskjellene er ulikheter i kultur, det vil si forskjeller i verdier, tankesett og atferdsmønstre som overleveres fra en generasjon til den neste. For å belyse dette analyserer vi skoleresultater for elever som er født i Norge med en eller to innvandrerforeldre.
  Vi utnytter at elever med ulik innvandrerbakgrunn møter likeartede samfunnsforhold i Norge. Spesielt viktig er at alle elever møter et enhetlig skolesystem, og der elevene i grunnskolen har rett til å gå på nærmeste skole.
  Studien benytter individdata fra Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet, og dekker alle elever som har gjennomført nasjonale prøver i perioden 2007-2015. Data omfatter også elevenes eksamensresultater på 10. trinn, valg av studiespesialisering og hvorvidt eleven velger teoretisk matematikk på videregående nivå.
  Det er store forskjeller i innvandrerelevenes resultatoppnåelse, avhengig av foreldrenes opprinnelsesland. Disse forskjellene er betydelige selv når det tas hensyn til at foreldre har ulik utdanningsbakgrunn, inntekt og yrkesdeltakelse, at det er ulike grunner til innvandring (flytning, familiegjenforening, arbeidsinnvandring) elevenes kjønn og når en sammenligner elever innenfor samme skole. Forskjellene er størst når vi sammenligner elever med to foreldre fra samme opprinnelsesland, og mindre når en av foreldrene er etnisk norsk. Ulikhetene mellom gruppene av innvandrerelever i Norge samsvarer godt med forskjellene en ser i internasjonale undersøkelser.
  For å avdekke kulturforskjeller utnytter studien data fra World Value Survey og European Value Survey. Analysen utnytter et spørsmålsbatteri om hvilke verdier som respondentene mener bør vektlegges i oppdragelse av barn. Vi definerer med utgangspunkt i dette indikatorer på autoritær oppdragelse (vektlegger barns lydighet), en autoritativ oppdragelse (betoner verdien av selvstendighet), og en ettergivende stil (verdsetter barns frihet). Vi kobler disse kulturindikatorene til data om norske innvandrerforeldrene betinget av foreldrenes opprinnelsesland, utdanningsnivå og fødselsår.
  Studien benytter ulike analysemodeller, en tradisjonell tilnærming der en kontrollerer
  for egenskaper ved elever, foreldrene og egenskaper ved opprinnelseslandet, en «value added» modell der en kontrollerer for elevens resultater på et lavere klassetrinn, og en analyse som utnytter forskjeller mellom elever med en og to innvandrerforeldre. Den sistnevnte analysen gjør det mulig å estimere kultureffekter for elever med samme opprinnelsesland.
  Analysene viser at en oppdragelse som fremmer barns selvstendighet fremmer gode skoleresultater, mens en autoritær stil har negativ effekt. En ettergivende stil synes også å svekke elevens resultater.

   

2019

2018

 • Ide Katrine Birkeland, Astrid Richardsen & Anders Dysvik

  The role of passion and support perceptions in changing burnout: a Johnson-Neyman approach

  Artikkelen står i International Journal of Stress Management online 2018, Volume 25 (2), s. 163-180.

 • Lekhal, Ratib

  Receiving extra support in Norwegian centrebased childcare: the role of children's language and socioemotional development

  Artikkelen er tilgjengelig on line på Routledge, Early Child Development and Care.

 • Ide Katrine Birkeland, Astrid Marie Richardsen og Anders Dysvik

  The Role of passion and support perceptions in changing burnout: A Johnson-Neyman approach

  Artikkelen er publisert i International Journal of Stress Management, 25(2) 2018, s. 163-180.

 • Ratib Lekhal, G. Løken & P. Haug

  Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet

  Kapittelet (s. 153 - 173) er i boken Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning: Hvor er vi? Hvor vil vi gå? Hva skal vi gjøre nå? (K. Smith red). Fagbokforlaget, Bergen 2018. 

 • Drugli, May Britt og Ratib Lekhal

  Livsmestring og psykisk helse

  Boken er utgitt på Cappelen Damm Akademisk og inngår i serien De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis .

 • From, Johan og Rune J. Sørensen

  Osloskolen opp én divisjon – mer tid til læring og oppfølging

  Rapporten er utgitt av Senter for innovasjon i utdanning ved Handelshøyskolen BI  våren 2018.

 • Bård Kuvaas og Ide Katrine Birkeland

  Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole

  Undersøkelsen er på 28 s og utført av Handelshøyskolen BI 2018.

2017

 • Ide Katrine Birkeland og Bård Kuvaas

  Hvordan påvirker lokale individuelle lønnstillegg lærernes motivasjon og arbeidsmiljø?

  Artikkelen er på 23 s og utgitt av Handelshøyskolen BI i 2017.

 • Ide Katrine Birkeland, Bård Kuvaas og Anders Dysvik

  Forpliktende HR i skolen - Hvordan skoleledere kan utvikle lærernes prestasjoner og indre motivasjon gjennom evidensbasert HR

  Kapittel  i boken Ledelse i fremtidens skole, ISBN 978-82-450-2016-8, Fagbokforlaget 2017.

 • Lekhal. R.

  Vedtak om spesialundervisning. Hva vet vi, hvordan har de det og trives de på skolen?

  I antologi om spesialundervisning (2017)

 • Lekhal, R.

  Does special education predict students’ math and language skills?

  European Journal of Special Needs Education 2017 p. 1-16 (2017)

 • Løken. G, Lekhal. R. & Haug. P.

  Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – Hvem får og hvem får ikke spesialundervisning

  I antologi om spesialundervisning (2017)

 • Ide Katrine Birkeland, Katarzyna Adamska og Sissel Naustdal

  Increasing students' growth mindsets - the role of the teacher in a digital intervention

  Peer reviewed konferansepaper til AERA-konferansen i april 2017.

2016

 • Birkeland, I. K. & Nerstad, C. G. L

  Incivility is (Not) the Very Essence of Love: Passion for Work and Incivility Instigation

  Journal of Occupational Health Psychology, 21 (1), p. 77-90 (2016).

 • Faldet, A. C. & Lekhal, R. (2016)

  Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill

  Spesialpedagogikk, 81 (3), p. 51-64 (2016).

2015

 • Birkeland, I. K. & Buch, R.

  The dualistic passion for work: Discriminate and predictive validity with work engagement and workaholism

  Motivation and Emotion, 39 (3), p. 392-408 (2015).

 • Lekhal, R. & Mælen, E. N. (2015)

  Bokstaver, tall, og geometriske figurer i barnehagen – preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode?

  Cepreastriben – tidsskrift for Evaluering i Praksis (19), p. 22-29 (2015)

 • Aasen, A. M., Lekhal, R., Drugli, M. B. & Nordahl, T.

  Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

  Paideia (09), p. 76-89 (2015).

 • Iversen, J &; Bonesrønning, H.

  Conditional gender peer effects?

  Journal of Behavioral and Experimental Economics 2015 ;Volume 55. p. 19-28.

 • Lekhal, R.

  Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling?

  Paideia 10, p. 46-55 (2015)

 • Lekhal, R.

  What is the best way to assess quality in childcare to understand its influence in children?

  Educational Alternatives 13, p. 677-683 (2015)

2014

 • Wang, M. V., Lekhal, R., Aarø, L. E., Holte, A. & Schjølberg, S.

  The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study

  BMC Psychology  2 (2014)

 • Wang, M. V., Lekhal, R., Aarø, L. E. & Schjølberg, S.

  Co-occuring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study

  Child Care Health and Development 40 (1) p. 77-84 (2014)

 • Warner-Søderholm, G. & Kriger, M.

  The Art of Dealing with Religious and Cultural Diversity in the Classroom

  International Journal of Business and Management 9 (10), p. 149-160 (2014)

2013

 • Zachrisson, H. D., Dearing, E., Lekhal, R. & Toppelberg, C. O.

  Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway

  Child Development 84 (4), p. 1152-1170 (2013)

2012

 • Lekhal, R.

  Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study

  International Journal of Behavioral Development 36 (3), p. 197-204 (2012)

 • Lekhal, R., von Soest, T. M., Wang, M. V., Aukrust, V. G. & Schjølberg, S. (2012)

  Norway's High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups

  Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 33 (7), p. 562-569 (2012)

2011

 • Zachrisson, H. D., Lekhal, R. & Mykletun, A.

  Hva gjør barnehagene med barna?

  Tidsskrift for Norsk Psykologforening 48, p. 578-581 (2011)

 • Lekhal, R., Zachrisson, H. D., Wang, M. V., Schjølberg, S. & Von Soest, T. (2011).

  Does universally accessible child care protect children from late talking?

  Results from a Norwegian population-based prospective study. Early Child Development and Care 181 (8), p. 1007-1019 (2011)

2010

 • Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib; Schjølberg, Synnve

  Barnehage og psykisk helse hos sped- og småbarn. I: Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse

  Gyldendal Akademisk ISBN 978-82-05-39071-3. p. 770-783 (2010)