-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for innovasjon i utdanning

Senter for innovasjon i utdanning fremskaffer forskning, ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

6. februar 2020 - Professor Johan From og Team Education er vinner Handelshøyskolen BIs første «BI Connected Award 2020».

Prisen går til fagmiljø som har utviklet verdiskapende partnerskap med forretningsliv, industri og offentlige virksomheter, og på den måten redusert avstanden mellom teori og praksis.

Professor Johan From uttaler at det er en stor ære å få denne prisen og at den viser en anerkjennelse av utdanningsprogrammer og forskning som våger å legge enkeltsektorers utfordringer til grunn. Han viser særlig til at hans gruppe, Centre for Innovation in Education, ved siden av å gjennomføre store utdanningsprogrammer, gjennomfører store forskningsbaserte intervensjoner i skole- og barnehagesektoren for å fremskaffe praksisnær informasjon og kunnskap som lederne i disse sektorene kan nyttiggjøre seg i utvikling av egen virksomhet.

Utdrag fra juryens begrunnelse:
The BI Connected Award this year goes to a group who has been pivotal in the ongoing transformation of a large and important sector in Norway over the past two decades. The sector delivers an enormous value to our society and affects everyone in one way or another. The team is responsible for managerial education of over 6000 leaders and aspiring leaders in this sector, whereas about 1000 now have a leadership-degree from BI, meaning that almost one out of two leaders in the sector has a connection to BI. In Norway, this sector has in total about 14,000 leaders. This makes BI the largest provider of leadership education in this sector.

At BI, the leaders learn how manage as successfully and effectively as possible, based on theory and research of management, leadership, economics and law. They learn how to thoroughly analyze and use data and how to support their human resources. They gain necessary knowledge and competence in organizational management, leadership and development, economics and law.

The team is an excellent example of active use of alumni. This team has built long-lasting relationships and have several large contracts and agreements across the public sector. The team collaborates with over 20 Norwegian local authorities and county administration institutions, in addition to governmental institutions. It has recently extended its impact to include another Nordic country. The team consists of 16 full-time BI employees including professionals and faculty members.
The team’s main goal is to improve the learning outcome of every child in Norway.

Uke 35/2019 - Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland er i Det danske finansdepartementet hvor hun sitter i et rådgivningspanel som skal bidra til utviklingen av et lederevalueringsverktøy som skal brukes i offentlig sektor i Danmark. 

21. mars 2019 - Gratulasjonsseremoni og nettverkstreff for skole- og barnehageledere
80 ledere innen skole- og barnehagesektoren har avsluttet Master of Management ved BI Nydalen. Studentene har gjennomført programmene "Lederskap og omstilling i skolen" (også kalt rektorutdanningen) via Oslo kommune, og "Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager" via Utdanningsdirektoratet (Udir). Samarbeidet med Udir har pågått i 11 år. 

Før seremonien ble det holdt et nettverksseminar med tittelen."All you need is love?" med høyskolelektor Per-Magnus Thompson.imageag9kf.png

6. desember 2018 - For dårlig mat i barnehage og SFO – finner vi oss i det?
Seminaret ble holdt på Litteraturhuset i Oslo og var et samarbeid mellom Forbrukerrådet, SunnereBarn v/GreeNudge og Kost- og ernæringsforbundet. Blant innlederne var førsteamanuensis Ratib Lekhal som er ansvarlig for Nasjonal etterutdanning for styrere i barnehage. Han snakket om «Barnehager og SFO som arena til å utjevne sosiale forskjeller i kosthold». Ratib Lekhal er tilknyttet Senter for innovasjon i utdanning.

Ratib Lekhal 05.12.jpg

27. august 2018 – Islands minister for utdanning, vitenskap og kultur besøker Senter for innovasjon i utdanning
Islands minister for utdanning, vitenskap og kultur, Lilja Alfredsdottir, sammen med representanter fra statlige myndigheter og islandske universitet, besøkte Handelshøyskolen BI og Senter for innovasjon i utdanning 27. august. Senterets leder professor Johan From, gav en orientering om forskning innenfor skole og barnehage ved senteret og om utdanningsprogrammene for ledere og ansatte i skoler, kommuner, fylker og barnehager ved Handelshøyskolen BI.

Lilja Alfredsdóttir

17. august 2018 - Kick-off for prosjektet "Trygg for tre" 

Fredag 17. august gikk startskuddet for et av Nordens største forskningsprosjekter innen barnehager i regi av Senter for innovasjon i utdanning ved Institutt for kultur og kommunikasjon.  BIs prosjektleder er førsteamanuensis Ratib Lekhal.

Prosjektet på 20 mill kr er finansiert av NFR og er et samarbeid mellom Handelshøyskolen BI, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU) Midt-Norge/NTNU og Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP). Ratib Lekhal ledet denne første fagdagen sammen med barnepsykolog fra RBUP og professor II ved NTNU, Turid Susanne Berg Nilsen.

Bilde av Ratib Lekhal

NYTT prosjekt - Prosjektet «Trygg før tre» er en del av «Bedre helse»-satsingen til NFR med vekt på forebyggende helse for de minste barna. 80 barnehager fra hele landet er med, fordelt på 183 småbarnsavdelinger.
Kvalitet på avdelingsnivå skal måles med observasjonsverktøyet Class Assessment Scoring System. I tillegg hentes det inn informasjon fra rundt 700 ansatte i barnehager, samt informasjon fra rundt 1500 barn om deres trivsel, utvikling og læring i barnehagen. Fordi dette er en randomisert kontrollert undersøkelse vil effektene man finner i prosjektet kunne tilskrives intervensjonen og ikke andre utenforliggende faktorer.

Prosjektet er unikt på den måten at det inkluderer undervisning og veiledning for alle ansatte i barnehagene fra ledere til assistenter. Avdelingene skal observeres og de ansatte får veiledning av pedagogisk leder en gang i måneden på deres kvalitetsprofil. I tillegg har pedagogisk leder også tilgang til veiledning fra en mentor en gang i måneden. Et eget observatørkorps på 20 personer vil få en egen opplæring og bistå under prosjektperioden.


6. april 2018 - Program i skoleledelse åpnet i København 

Prosjektet heter "Intervensjon i dansk folkeskole" og er et samarbeid mellom BI Corporate og Senter for innovasjon i utdanning under ledelse av professor Johan From. Prosjektet kombinerer forskning, utvikling, innovasjon og skeddersydd undervisning. Leveransemodellen utvikles for undervisning og utvikling og syr sammen de viktigste delene av BIs 3-årige masterutdanning.

Ca. 100 skoleledere fra Aalborg og København har startet på et 2-årig skoleledelsesprogram, hvor de skal lære hvordan de målrettet får utviklet en kultur som kontinuerlig fokuserer på å forbedre hver elevs ferdigheter.

At det i Norden nå ses til BI for oppgradering av ledernes kompetanse og ferdigheter innen skolesektoren er en stor anerkjennelse av den viktige rollen BI har hatt med disse programmene i Norge, sa rektor Inge-Jan Henjesand da programmene ble annonsert i 2017.

4. april 2018 - Nettverkssamling på Handelshøyskolen BI 

Samlingen var for tidligere og nåværende studenter på BIs skolelederprogram.

Professor Alex Bower, Columbia Universitet og Professor Benjamin Shuldiner, Hunter College er invitert for å snakke om Leadership data Analytics og School Improvement and Turnaround in New York.

2020

 • tirsdag 4. februar 2020 - barnehage.no o minutter er ikke nok tid til å involvere seg i barns lek

  Manglende involvering fra de ansatte i barnas frilek i barnehagen gir dårligere læringsmuligheter og kvalitet, viser ny forskning fra Handelshøyskolen BI. Det var overraskende liten vokseninvolvering i frilek i barnehagene vi observerte. Noen ganger var ikke de voksne der med barna i det hele tatt. Og selv når de voksne snakket med barna, var det i liten grad i form av støtte gjennom fram- og tilbake-interaksjoner og oppmerksomhet, sier Lisa Karlsen på telefon fra Italia. Sammen med førsteamanuensis Ratib Lekhal ved Handelshøyskolen BI publiserte hun nylig artikkelen «Practioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens», forskning basert på observasjon av to barnehager i Oslo.

2019

 • mandag 4. mars 2019 - fagpressenytt.no 4 faktorer som fremmer barns livsmestring

  I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver brukes begrepet livsmestring under beskrivelsen av barnehagens verdigrunnlag. Begrepet har fått stor oppmerksomhet og det diskuteres hvordan det skal omsettes til praksis. Denne artikkelen tar utgangspunkt i boken «Livsmestring og psykisk helse», skrevet i 2018 av førsteamanuensis Ratib Lekhal, Handelshøyskolen BI og May-Britt Drugli. De belyser noen sentrale tema i barnehagens arbeid med livsmestring. Mye glede og positive opplevelser bidrar til å hindre psykiske vansker hos barn. Barn trenger også gode relasjoner og hjelp til å takle følelser.

 • fredag 22. februar 2019 - utdanningsnytt.no Fant ingen sammenheng mellom pedagogikken i barnehagen og senere skoleferdigheter

  Både barnas psykiske helse og skoleferdigheter hang imidlertid sammen med forholdet til lærerne, ifølge ny forskning. Ratib Lekhal er førsteamanuensis ved BI og barnehageforsker og var en av dem som fagfellevurderte rapporten fra Folkehelseinstituttet. Når det gjelder sammenhengen mellom barnas relasjoner med voksne og barnas psykiske helse, er det vanskelig å vite retningen på funnet. Om det er dårlige relasjoner som fører til dårligere psykisk helse, eller om det er motsatt. Mest sannsynlig påvirker dette i begge retninger, sier Lekhal. Han påpeker imidlertid at konsekvensen uansett er den samme for praksis. Nemlig at det er viktig å jobbe med relasjoner i barnehagen. Med hvordan man møter barn og håndterer ulike barn. Dette er også kjent fra tidligere forskning, så det er ikke et spesielt overraskende funn, sier Lekhal.

2018

 • torsdag 18. oktober 2018 - utdanningsnytt.no Stresstesting av 300 småbarn

  Et forsøk med å stressteste 300 ett- og toåringer er i gang, og om tre år håper forskerne at de kan si om kvaliteten i barnehagen virker inn på stressnivået hos barna som er med i forsøket. Forskningsprosjektet "Trygg før 3" er et samarbeid mellom RBUP, Handelshøyskolen BI ved førsteamanuensis Ratib Lekhal på Institutt for kommunikasjon og kultur og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Midt-Norge, NTNU, ved professor May Britt Drugli.

 • torsdag 11. oktober 2018 - utdanningsforbundet.no Ny undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole

  Bård Kuvaas og Ide Katrine Birkeland ved Handelshøyskolen BI har på oppdrag fra Utdanningsforbundet utarbeidet rapporten «Undersøkelse om lokale lønnstillegg i barnehage og skole». Hovedkonklusjonen er at det er svært lite sannsynlig at lokale individuelle tillegg påvirker læreres og barnehagelæreres motivasjon og arbeidsmiljø på en positiv måte. Det kan i stedet gi negative konsekvenser fordi de kriteriene og prosedyrene som ligger til grunn for de lokale lønnstilleggene ikke oppleves som rettferdige.

 • tirsdag 18. september 2018 - barnehage.no Stor anerkjennelse for barnehagen

  Fra november i år og fram til 2023 skal implementeringen av ny rammeplan i barnehagen gjennom grundig evaluering. Det er satt av 20 millioner kroner til prosjektet, som tar sikte på en grundig gjennomgang av rammeplanen. Evalueringen vil også si mye om barnehagens rolle som samfunnsinstitusjon. Utdanningsdirektoratet har utnevnt et programstyre og vil utnevne et eksternt fagpanel som sammen med direktoratet vil vurdere tilbudene. Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland, Institutt for kommunikasjon og kultur på BI, er et av 8 medlemmer i fagstyret.

 • torsdag 6. september 2018 - Barnehage.no Stress blant de minste barna, kan stresse dem livet ut

  Utsetter du de minste barna for vedvarende stress, risikerer du å stresse dem for livet. 183 småbarnsavdelinger, 710 ansatte og 1100 barn deltar i nytt forskningsprosjekt som skal finne ut hvordan barnehageansatte kan skape et miljø som demper stress blant de minste barna. Barn i alderen 0 til 2 år er på sitt mest sårbare og tåler stress dårlig. Det sier professor i klinisk barnepsykologi ved NTNU, Turid Suzanne Berg-Nielsen, som deltar i forskningsprosjektet "Trygg for tre", som er et samarbeid mellom RBUP Øst og Sør, Handelshøyskolen BI og RKBU Midt-Norge og NTNU.

 • fredag 16. mars 2018 - Dagens Næringsliv Mener yrkesfagene bør styres av arbeidsgiverne

  To norske professorer mener skoleverket ikke er like skikket som arbeidsgivere til å utdanne elever i yrkesfag. Artikkelen er basert på kronikken til From og Bonesrønning samme dag. i dagens avis. I denne 2 siders artikkelen står det at regjeringen nylig meldte at det fra 2020 blir det større endringer i yrkesfagutdannelsen. Blant annet skal elevene få spesialisering første året.

 • fredag 16. mars 2018 - Dagens Næringsliv La arbeidslivet drive yrkesskole

  Flytt ansvaret for fag- og yrkesutdannelsen fra skole til bedrift og offentlig virksomhet. Det sikrer rett kompetanse og læreplasser. Dette skriver Johan From og Hans Bonesrønning i denne kronikken. Begge er professorer ved Handelshøyskolen BI og tilknyttet Senter for innovasjon i utdannelse, mener at det trengs store strukturelle endringer av yrkesutdannelsen. Næringslivet bør ta hovedansvaret og legger føringer for opplæringen, mens skolene supplerer og følger opp med opplæring etter bedriftenes behov. Dette skriver de i denne kronikken.

 • torsdag 15. mars 2018 - Kommunal Rapport Vil endre spesialundervisningen

  Det brukes mye spesialundervisning i skolen, men den har INGEN EFFEKT, viser studier. Nå vil ekspertgruppe ha omfattende endringer. Ratib Lekhal, førsteamanuensis og fagansvarlig ved nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager ved Handelshøyskolen BI, har utført de ene studien. Han målte effekten av spesialundervisning via matematikk og norskprøver. Konklusjonen er at elevene som mottok spesialundervisning i norsk skåret litt lavere enn den tilsvarende gruppaen som fikk ordinær undervisning. Matematikkelevene skåret likt. Vi har undersøkt om spesialundervisning har noen effekt slik det blir gitt i dag. Men vi har ikke sett på innholdet av undervisningen, og må passe oss for å si at spesialundervisning under gitte forutsetninger ikke vil fungere. Det finnes for eksempel mange gode eksempler på god, intensiv leseopplæring, sier Lekhal.