-
Sentre, forskningsgrupper og andre initiativ

Senter for innovasjon i utdanning

Handelshøyskolen BI er en ledende institusjon innen utdanning av ledere i utdanningssektoren. Forskning ved Senteret fremskaffer ny kunnskap og innsikt om hvordan politikere, eiere og ledere best kan bidra til utvikling og forbedring av barnehager og skoler.

Handelshøyskolen BI har gjennom mange år utviklet utdanningsprogrammer i skoleledelse for kommuner, fylkeskommuner og for Utdanningsdirektoratet. Et resultat av dette er en programportefølje som fokuserer på skolens hovedoppdrag; elevenes læring og endring av praksis i skolen.

I programmene er lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse en integrert del.

BI er en av seks skoler som Utdanningsdirektoratet har valgt ut for å levere det nasjonale utdanningsprogrammet for rektorer – Lederskap og omstilling i skolen. Alle programmene kan også tas enkeltvis, med unntak av Skoleutvikling II som er det obligatoriske avsluttende programmet.

Mer enn 2000 skoleledere har fulgt programmer i regi av Handelshøyskolen BI, rundt 240 har gjennomført en full mastergrad på deltid, og like mange er underveis.


PROGRAMMENE KJENNETEGNES AV:

  • Sterkt fokus på lederens ansvar for resultater.
  • Spesielt opptatt av elevenes læringsutbytte og ”læringstrykket” til skolen.
  • Undervisningen innenfor emnene ledelse, organisasjon, styring, økonomi og jus er forskningsbasert, samtidig som den er rettet mot de utfordringene norsk skole står overfor.
  • Lederutvikling og ferdighetstrening i ledelse er en integrert del av programmene.
  • Alle programmene kan gjennomføres ved siden av full jobb.