-
Masterstudier

Rettsvitenskap

Du blir jurist med kunnskap som er etterspurt i næringslivet og arbeidsmarkedet for øvrig. Du får en generell rettsvitenskapelig kompetanse, solid prosedyretrening og god forretningsjuridisk innsikt.

Hva lærer du?

Gjennom å ta jusstudiet på BI får du en grundig forståelse for juridisk problemløsning og tilegner deg teoretisk og praktisk spesialistkompetanse innenfor forretningsjus. I tillegg til prosessrett og strafferett, blir det på studiet lagt stor vekt på temaer innenfor eksempelvis kommersiell kontraktsrett, selskapsrett og skatte- og avgiftsrett, som er særskilt relevante for næringsvirksomhet. 

Du vil lære å anvende jussen på en etisk, objektiv og kritisk måte, og bli dyktig til å argumentere for et rettslig standpunkt, slik at du kan utøve juristyrket i henhold til de forventningene og kravene som stilles av arbeidsgiver. 

Studiet vil også gjøre deg i stand til å kunne identifisere og løse rettslige spørsmål knyttet til internasjonale lover og rettssystemer, som eksempelvis EØS-avtalen, Den europeiske menneskerettighetskonvensjon og andre internasjonale forpliktelser.

Ta en titt på disse kurseksemplene

Tre personer som snakker sammen
Tre personer som snakker sammen

Kommersielle kontrakter

Forstå hvordan ulike regelverk påvirker tolkning og utforming av både nasjonale og internasjonale kontrakter. 

En rettshanner som slår ned i bordet
En rettshanner som slår ned i bordet

Spesiell strafferett

Forstå vilkårene for straffansvar og reaksjonssystem, og få en dypere innsikt i utvalgte straffebud som eksempelvis miljøkriminalitet og økonomisk kriminalitet.

En mann som jobber på en pc, mens han ser på noen papirr med grafer
En mann som jobber på en pc, mens han ser på noen papirr med grafer

Tvisteløsninger i sivile saker og straffeprosess

Få god kunnskap om prosessregler og trening i ulike metoder for tvisteløsninger, slik at du kan ivareta oppgaver som prosessfullmektig, påtaleansvarlig eller dommer.

Team som ser på en dataskjerm
Team som ser på en dataskjerm

Masteroppgave

Gjennomfør et selvstendig forskningsprosjekt om et forretningsjuridisk tema i tråd med forskningsetiske normer.

Karrieremuligheter

Dette studiet vil gi deg en juridisk kompetanse som kan kvalifisere deg til å jobbe blant annet som advokat i advokatfirmaer, som in-house advokat i bedrifter, som dommer, i påtalemyndighet og politi, statlig og kommunal forvaltning, organisasjonsliv og utdannings- og forskningssektoren. Den forretningsjuridiske innsikten gjør deg spesielt godt egnet for stillinger som krever særlig kunnskap og forståelse for hvordan næringslivet fungerer, i samspill med offentlige myndigheter og i en internasjonal kontekst. Dette kan eksempelvis være som jurist ved juridiske avdelinger eller som juridisk rådgiver hos private aktører eller i offentlig sektor.

Opptakskrav

;

Praktisk informasjon

Mer informasjon rundt studieplan og oppstart kommer ved et senere tidspunkt. Endringer av program- og kursinnhold kan forekomme.