Masterstudier

Forretningsjus og økonomi

Lyst til å forstå samspillet mellom jus og økonomi og hvordan dette påvirker næringsliv og samfunn? Oppnå en tverrfaglig innsikt og kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

For å kunne ta gode og bærekraftige beslutninger, må du evne å se helheten og sammenhengene i de problemstillingene du står overfor. Du må ha innsikt nok til å forstå kompleksiteten, og kompetansen til å vite hvilke hensyn som bør veie tyngst for å oppnå ønsket resultat. Nettopp derfor er det viktig å tilegne seg tverrfaglig kompetanse. Denne masteren fokuserer på to av de viktigste grunnpilarene i vårt samfunn – jus og økonomi – og vil gjøre deg i stand til å vurdere problemstillinger ut ifra økonomiske og rettslige perspektiv.

Du vil lære sentrale økonomiske teorier og modeller for organisering og finansiering av virksomheter, samt avansert kunnskap om mikroøkonomiske teorier om hvordan regler påvirker adferd, og dermed markeder. Du vil også tilegne deg ferdigheter innenfor regnskap og regnskapsanalyse, og økonomiske analyser av effektivitet, lønnsomhet og risiko for prosjekter og virksomheter.

Den juridiske delen av undervisningen vil ta utgangspunkt i juridisk metode og bygge på norske rettskilder og lærebøker. Men det norske rettssystemet må i flere situasjoner forholde seg til internasjonale rettssystemer. Derfor er det også relevant å trekke inn internasjonal rett, EU-rett og andre lands rettssystemer for å belyse norsk rett.  

Det to første semestrene dekker sentrale temaer innen forretningsjus og økonomi. Eksempler på kurs er:

 • Juridisk metode og rettsøkonomi. Lær hvordan lover tolkes og anvendes, og hvordan regler påvirker markeder og samfunn.
 • Finansiell og politisk risiko ved internasjonal handel. Lær hvordan man utvikler strategier for risikostyring i internasjonale selskaper. Sentrale emner vil være den politiske risiko som er forbundet med internasjonale investeringer og internasjonal handel, miljøhensyn som mulighet og risikofaktor, og finansiell risiko forbundet med valutasvingninger.
 • Kontrakter, forhandlinger og kontraktledelse. Lær hvordan virksomhet styres gjennom forhandlinger og kontrakter, og hvordan økonomiske betraktninger kan bidra til å identifisere partenes underliggende verdier, eliminere ineffektive kontraktsforslag, og belyse hvilken kontrakt partene bør velge.

 

Dette studiet tilbys for første gang høsten 2019. Vi tar forbehold om endringer i beskrivelsen av studiet.

Studieplan

Dette er studieplanen for 2019-2021, utredet for å gi studentene anledning til å fordype seg i fagene de er interessert i.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.
 • 1. studieår

  Høst

  • Juridisk metode og rettsøkonomi (6 ECTS)
  • Regnskap, skatt og avgift (12 ECTS)
  • Selskapsrett og finans (12 ECTS)
 • Vår

  • Finansiell og politisk risiko i internasjonal handel (6 ECTS)
  • Kapitalmarkedsfinansiering (12 ECTS)
  • Kontrakter, forhandlinger og kontraktsledelse (12 ECTS)
 • 2. studieår

  Høst

  • Internasjonal finans og finansiering (6 ECTS)
  • Finansiering, pant og garantier (6 ECTS)
  • Styring, risikohåndtering og compliance (6 ECTS)
  • Restrukturering og konkurs (6 ECTS)
  • Oppkjøp og fusjoner (6 ECTS)

  Fordypning i finans og finansieringsrett.

  eller

   

 • Høst

  • Arbeidsrett (12 ECTS)
  • Ledelse av organisasjoner (6 ECTS)
  • Project Management (6 ECTS)
  • Arbeidsmarkedsøkonomi (6 ECTS)

  Fordypning i ledelse og arbeidsrett.

  eller

   

 • Høst

  • Kurs i utlandet (30 ECTS)
  • Kurs i utlandet (30 ECTS)

  Utveksling.

 • Vår

  • Master thesis (30 ECTS)
  • Master thesis (30 ECTS)

Muligheter i studietiden

Studiet tilbyr en tverrfaglig utdannelse som gir deg avansert kunnskap innen en rekke sentrale forretningsjuridiske og økonomiske emner. Første året vil gi deg en bred basisprofil. På tredje semester vil du få muligheten til å spisse kompetansen din ytterligere ved å velge mellom to relevante fordypninger.

Ønsker du å benytte deg av utvekslingsmuligheten, samarbeider vi med flere anerkjente skoler i Europa som tilbyr utveksling i økonomiske fag. BI tar sikte på å utvide sine utvekslingsavtaler slik at vi også kan tilby utveksling innen forretningsjuridiske fag.

Fordypninger

 • Finans og finansieringsrett
 • Ledelse og arbeidsrett.

Utveksling

Studer ved en av våre partnerskoler i utlandet! Les mer om hvorfor du kan reise på utveksling og hvor du kan dra.

Les mer

Spørsmål om studier?

Chat med oss Ring meg

Hvilke type jobber kan du få?

De rettslige kravene til næringsvirksomheter synes å øke i omfang og kompleksitet (blant annet som følge av EU-reguleringer), og stiller dermed krav til profesjonalitet og spesialisering. BIs masterstudium i forretningsjus og økonomi skal nettopp gi kandidatene et godt grunnlag for å møte disse kravene.

Det er et mangfold av stillinger i næringsliv og offentlig forvaltning der kjennskap til både forretningsjus og økonomi er av stor betydning. De ferdige kandidater vil blant annet være aktuelle for stillinger innen industri-, handel-, teknologi-, entreprise-, farmasi-, rådgivning- eller konsulentvirksomheter. Innen offentlig forvaltning vil kandidatene være aktuelle for forvaltningsorganer som kontrollere eller fører tilsyn med næringsvirksomhet, som for eksempel Skatteetaten og Finanstilsynet. Kandidatene er også aktuelle for stillinger knyttet til regelutforming innen departementer eller interesseorganisasjoner.

På samme måte som kandidatene er aktuelle for ulike typer virksomhet, vil de også kunne finne sin plass i ulike avdelinger, som for eksempel innen ledelse eller administrasjon, juridiske avdelinger, skatteavdelinger, eiendomsavdelinger, contract management-avdelinger, compliance-avdelinger, HR-avdelinger, finansavdelinger, salgsavdelinger, innkjøpsavdelinger osv.  

Kandidater med fordypning i finans og finansieringsrett er særlig egnet for stillinger innen finans, bank, forsikring og konsulentbransjen, mens kandidater med fordypning i ledelse og arbeidsrett er særlig egnet for stillinger innen ledelse/prosjektledelse, rådgivning/HR, konsulentvirksomhet, og innovasjon.

Opptakskrav

Opptak på studiet krever at man har en bachelorgrad/utdanningsløp som kombinerer økonomiske og juridiske fag. Søkere må ha minst 80 studiepoeng samlet innen økonomiske og juridiske fag. Videre må de ha økonomiske fag i et omfang av minst 30 studiepoeng (ECTS) og juridiske fag i et omfang av minst 30 studiepoeng (ECTS). Utdanningsløpet må dessuten inneholde fag, emner eller emnegrupper innen: 

 • Finans
 • Bedriftsøkonomisk analyse eller regnskap
 • Mikroøkonomi
 • Makroøkonomi
 • Juridisk metode
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Skatterett

Det gjelder et krav til gjennomsnittskarakter på minimum 3,50 i en ECTS karakterskala (B snitt).

Lær mer om opptaksprosessen og hvordan du kan søke.

Praktisk informasjon

Søk nå