Masterstudier

Forretningsjus og økonomi

Lyst til å forstå samspillet mellom jus og økonomi og hvordan dette påvirker næringsliv og samfunn? Oppnå en tverrfaglig innsikt og kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

De rettslige kravene til virksomheter bare øker i omfang og kompleksitet. Skal man få oversikt og en helhetlig forståelse av de regler som gjelder, kreves det omfattende forretningsjuridiske kunnskaper på avansert nivå. Dette studiet vil gi deg et godt tverrfaglig grunnlag for å møte kravene som stilles i arbeidslivet både til generell og spesialisert forretningsjuridisk kompetanse. Men det alene er ikke nok. Man må også ha innsikt i økonomiske problemstillinger, og kunne se juridiske og økonomiske problemstillinger i sammenheng.

Første året vil gi deg en bred basisprofil med fokus på sentrale emner, for eksempel tolkning av EU-basert lovgivning, regnskap, skatterett, selskapsrett, finans, kapitalmarkedsfinansiering, rettsøkonomi, kontraktsrett og kontraktsvilkår. Dette gjør deg rustet til å fatte gode beslutninger om den daglige drift eller ved viktige strategiske veivalg. En slik helhetsforståelse vil ellers bare kunne oppnås om jurister og økonomer samarbeider om en felles og samlet vurdering, men dette er gjerne vanskelig å få gjennomført i praksis uten tverrfaglig innsikt.

Det vil bli benyttet eksempler (case) i undervisningen som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner innen forretningslivet. De fleste større arbeidsprosesser, som oppføring av næringsbygg, innovasjon- og teknologiprosjekter, omorganiseringer og børsnoteringer med videre, inneholder både økonomiske og juridiske arbeidsoppgaver. Kostnader, priser og risiko skal beregnes, kontrakter skal fremforhandles, virksomheter skal verdsettes, og skatterettslige konsekvenser vurderes, og så videre. Med denne mastergraden vil du bli egnet til å lede eller koordinere de tverrfaglige teamene som gjerne opprettes for å gjennomføre slike prosjekter. Du vil kunne fungere som et faglig bindeledd når ulike profesjoner skal samarbeide.  

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Fordypninger

Som student på dette studiet har du mulighet til å sette deg nærmere inn i fagene du er interessert i gjennom en fordypning.

  Arbeidsrett, arbeidsmarkedsøkonomi og Legal Tech

  Finans og finansieringsrett

Muligheter i studietiden

Skal man oppnå en avansert forståelse innen et forretningsjuridisk felt, må det gis muligheter for spesialisering og fordypning. Gjennom valg av tema for masteravhandling på fjerde semester, vil du kunne oppnå en særlig avansert innsikt i en problemstilling av praktisk betydning for virksomhetslivet. 

På tredje semester vil du få muligheten til å spisse din kompetanse ved å velge enten utveksling eller en av to fordypninger. Ønsker du å benytte deg av utvekslingsmuligheten, samarbeider vi med flere anerkjente skoler i Europa som tilbyr utveksling innen økonomiske fag.

Fordypninger

Finans og finansieringsrett

Fordypning i Finans og finansieringsrett består av fem kurs som til sammen gir en helhetlig forståelse av finansnæringen ut fra både et økonomisk og juridisk perspektiv. Et helt semester med fordypning innen finans og finansieringsrett er nytt i norsk sammenheng, og vil gi kandidatene en unik kompetanse. 

Arbeidsrett, arbeidsmarkedsøkonomi og Legal Tech

Fordypningen i arbeidsrett, arbeidsmarkedsøkonomi og Legal Tech inneholder kurs i arbeidsrett og arbeidsmarkedsøkonomi, jus og teknologi, og internship. Du vil få omfattende og avansert innsikt i arbeidsrett og arbeidsmarkedsøkonomi. Slik innsikt er nyttig i enhver ledelsesfunksjon, enten det er som toppleder, mellomleder eller prosjektleder. Du vil også være egnet som rådgiver for ledelsen og kunne ivareta HR- eller personallederfunksjoner.

Den digitale verden er en sentral del av vår hverdag og den globale økonomien. Den preger hva vi handler, hvordan vi handler, hvordan vi betaler, hvordan informasjon deles og omsettes mv. Innsikt i de muligheter den teknologiske utviklingen gir for den enkelte virksomhet, og hvilke rettslige begrensninger som foreligger, vil være helt avgjørende for enhver moderne virksomhet. Kurset Legal Tech gir innsikt i de regler som regulerer den digitale verdenen, og dermed også i hvordan den digitale verden faktisk fungerer.   

Karrieremuligheter

Det er et mangfold av stillinger i næringsliv og offentlig forvaltning der kjennskap til både forretningsjus og økonomi er av stor betydning. Av kandidatene fra et tilsvarende studium ved CBS begynner rundt halvparten i ulike jobber innen næringslivet og rundt en femtedel begynner i jobb innen advokatbransjen. Av de resterende, er det en betydelig andel som jobber med reglene om offentlige anskaffelser. Mange av kandidatene ender opp i ledelsesfunksjoner, og lønnsstatistikk viser at disse kandidatene har høyere gjennomsnittslønn enn juristene etter 10 år i arbeidslivet.  

På samme måte som kandidatene er aktuelle for ulike typer virksomhet, vil de også kunne finne sin plass i ulike avdelinger, for eksempel:

 • Ledelse
 • Juridisk
 • Human Resources
 • Finans/økonomi
 • Compliance
 • Contract Management
 • Eiendom
 • Skatt
 • Salg og innkjøp

Kandidater med fordypning i finans og finansieringsrett er særlig egnet for stillinger innen finans, bank, forsikring, advokatbransjen og konsulentbransjen, mens kandidater med fordypning i ledelse og arbeidsrett er særlig egnet for stillinger innen ledelse og prosjektledelse, rådgivning og HR, konsulentvirksomhet og innovasjon.


Gunnar Windsand Sem Konsulent Ernst & Young Tunnelsyn står for fall

Opptakskrav

Opptak på studiet krever at man har en bachelorgrad/utdanningsløp som kombinerer økonomiske og juridiske fag. Søkere må ha minst 80 studiepoeng samlet innenfor fagområdet. Videre må de ha økonomiske fag i et omfang av minst 30 studiepoeng (ECTS) og juridiske fag i et omfang av minst 30 studiepoeng (ECTS). Utdanningsløpet må dessuten inneholde fag, emner eller emnegrupper innen: 

 • Finans
 • Bedriftsøkonomisk analyse eller regnskap
 • Samfunnsøkonomi (Mikroøkonomi/Makroøkonomi)
 • Juridisk metode
 • Kontraktsrett
 • Selskapsrett
 • Skatterett

Det gjelder et krav til gjennomsnittskarakter på minimum 3,50 i en ECTS karakterskala (B snitt).

Lær mer om opptaksprosessen og hvordan du kan søke.

Praktisk informasjon

Kun 50 studieplasser tilgjengelig.