-
Årsrapporter

Årsrapport 2018

2018 var et begivenhetsrikt år for Handelshøyskolen BI. På den ene siden markerte vi skolens 75-årige historie, og arven etter vår grunnlegger, Finn Øien. På den andre siden satte vi vår strategiske retning frem mot 2025. Ambisjonen er å forme studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

Styrets beretning

Gjennom de siste tiårene har BI etablert seg i toppsjiktet av handelshøyskoler i Europa. BI har en solid forretningsmodell som har fungert i mange år. De siste par årene har studentopptaket gått ned, og konkurransesituasjonen har utfordret forretningsmodellen. Det var behov for å tenke nytt og praktisere annerledes.

I første del av 2018 jobbet BI med kartlegging og utforming av ny strategi. Styret verdsetter spesielt prosessen i strategiarbeidet, og måten BI involverte og brukte kompetansen i hele organisasjonen, og fikk innspill fra nåværende og kommende studenter og sentrale interessenter i inn- og utland. Ikke minst anerkjenner styret hvordan BI på viktige områder umiddelbart begynte å justere tenkesett, og startet implementeringen parallelt med utvikling av innholdet i den nye strategien. Ansatte i alle deler av organisasjonen har vist evne til å mobilisere hurtig og gjøre tøffe prioriteringer for å nå nye mål. Styret oppfatter prosessen som smidig og moderne.

Styret har stor tro på at den strategiske retningen som er valgt er rett for BI. BI skal være en internasjonal handelshøyskole med en global tilnærming til kunnskapsutvikling, formidling, læring og forming av næringsliv og offentlig forvaltning. BI skal møte studenters forventninger til digital kompetanse og til en digital studiehverdag. BI løfter frem bærekraft gjennom ansvarlig forretningsdrift og bærekraftig verdiskapning i forskning og formidling.

Styret opplever at BI gjennom jubileumsåret benyttet mulighetene til å vise fram det beste av sitt bidrag til samfunnet gjennom forskning og utdanning fra 1943 og frem til i dag. BI har en viktig historie å fortelle, og som berører svært mange. Styret mener måten BI benyttet muligheten til å verdsette alumni, forskere og forskning på var en verdig måte å vise frem hvordan de legger til rette for kvalitet og utvikling.

BI har gjennom 2018 fremstått som en fremoverlent organisasjon og en viktig pådriver til utviklingen av kunnskapssamfunnet. 2018 gir styret god tro på at svært mange også fremover vil oppleve gode muligheter til utvikling med og på BI.

God samhandling
Styret vil rette en stor takk til ansatte, studenter, alumni, partnere og alle andre som har bidratt til BIs utvikling i jubileumsåret 2018. God samhandling er avgjørende for kvaliteten på BIs forskning og undervisning. Styret er overbevist om at relasjonene som er skapt og styrket i året som gikk vil ha positiv betydning for BIs utvikling i fremtiden.

Styret i 2018

Styret består av åtte medlemmer, hvorav fire er eksterne.

De fire interne styremedlemmene utgjør to representanter valgt av og blant BIs faglig ansatte, én representant valgt av og blant BIs administrativt ansatte, og én studentrepresentant valgt av studentorganisasjonene. BIs administrativt ansatte og studentene er i tillegg representert med én observatør hver.

Ny styreleder
Styret ved BI valgte Åse Aulie Michelet som ny styreleder for BI i en treårsperiode fra 1. august 2018. Michelet har hatt flere lederstillinger i norsk og internasjonal industri og har omfattende styreerfaring. Hun tok over ansvaret etter Knut Haanæs.

Styret, BI 2018 som sitter rundt et møtebord

Styrets medlemmer per 31.12.2018

 • Åse Aulie Michelet, styreleder
 • Gunnar Bjørkavåg, eksternt styremedlem
 • Bjørn Jørgensen, eksternt styremedlem
 • Bente Svensson, eksternt styremedlem
 • Anders Dysvik, faglig ansattes representant
 • Caroline Dale Ditlev-Simonsen, faglig ansattes representant
 • Siv Jønland Staubo, vararepresentant faglig ansatte
 • Pål Lauritzen, vararepresentant faglig ansatte
 • Kjersti Ø. Gummerson, administrativt ansattes representant
 • Truls Birger Brænden, observatør administrativt ansatte
 • Hilde Stuhaug, (vararepr. administrativt ansatte)
 • Tom Lindtein, (vararepr. administrativt ansatte)
 • Fredrik Knutsen Hegdal, studentrepresentant
 • Julie Gullstein Maarud, studentobservatør