-
Årsrapporter

Årsrapport 2018

2018 var et begivenhetsrikt år for Handelshøyskolen BI. På den ene siden markerte vi skolens 75-årige historie, og arven etter vår grunnlegger, Finn Øien. På den andre siden satte vi vår strategiske retning frem mot 2025. Ambisjonen er å forme studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

Studier og studenter

En fundamental forutsetning for oss er å være læringsorientert. Dette betyr at vi skal jobbe kontinuerlig med å tilpasse og forbedre læringsmetoder, læringsmiljø og undervisningspraksis i våre kurs og programmer. Vi skal gjennom systematisk læringsinnsikt og pedagogisk utvikling forbedre studentenes læring. Alle med kurs- og undervisningsansvar får tilbud og mulighet til pedagogisk trening og opplæring av det ypperste innen læringsverktøy.

Læringsmiljø
Vi har en ambisjon om å ha et godt og inkluderende læringsmiljø på alle studiestedene, hvor mangfold blant studentene verdsettes. Tett samarbeid mellom studentene og de ansatte er en nøkkel for å lykkes med dette. I praksis foregår samarbeidet på flere nivåer; i regelmessige dialogmøter mellom studentforeningene og BIs ledelse, løpende gjennom studiehverdagen ved det enkelte campus, samt i Læringsmiljøutvalget (LMU), som er det formelle organet for å overse BIs læringsmiljø. LMU er et rådgivende organ overfor BIs styre, med like mange representanter fra administrasjon og studenter. Hovedformål med LMU er å sikre studentene reell innflytelse i arbeidet med å skape et godt læringsmiljø. LMU prioriterer overordnede problemstillinger og forbedringstiltak overfor BIs styre.

BI i tall

  • 14008
    Heltidsstudenter
  • 6529
    Deltidsstudenter
  • 54
    Ph.d.-studenter

Tilbakemeldingssystemer
Tilbakemelding etterspørres av studenter i høyere utdanning. I flere år har administrasjonen og de faglige på BI arbeidet for å finne frem til gode tilbakemeldingsmuligheter for studentene i læreprosessen deres. Forskning viser at medstudentvurdering er den metoden i høyere utdanning som gir høyest læringseffekt (Scneider & Preckel 2017). En utprøving av vurderingsmetode og teknologi som ble gjennomført i 2017, ble fulgt opp av en stor pilot med 3700 studenter høsten 2018.

Studentinvolvering
For å sikre studentinvolvering og ivareta studentenes stemmer inn i utvikling og sikring av undervisnings- og læreprosesser, ble det igangsatt et nytt initiativ høsten 2018. Seks studenter fra ulike årskull og studier ble rekruttert og satt sammen til en gruppe som møtes månedlig og bistår med innsikt fra studentenes studiehverdag.

Studieporteføljen
På grunn av endringene i studiepreferanser og nedgang i søkertall, har vi jobbet mye med revitalisering av bachelorporteføljen i 2018. Et prosjekt direkte avledet av Strategi 2025, kalt Fremtidens bachelormodell, ble initiert på høsten. Prosjektet tar for seg hvordan våre nyutdannede bachelorkandidater vil se ut i fremtiden og hvordan vi skal legge til rette for studentenes læringsreise på en bærekraftig måte. Individuelle tilpasninger og bruk av ny teknologi i gjennomføringen vil være viktige komponenter i dette arbeidet.