-
Årsrapporter

Årsrapport 2018

2018 var et begivenhetsrikt år for Handelshøyskolen BI. På den ene siden markerte vi skolens 75-årige historie, og arven etter vår grunnlegger, Finn Øien. På den andre siden satte vi vår strategiske retning frem mot 2025. Ambisjonen er å forme studenter og næringsliv for en internasjonal, digital og bærekraftig fremtid.

ORGANISASJONSBESKRIVELSE

Styret
BI er en selveiende stiftelse, og ledes av et styre med åtte medlemmer, hvorav fire av medlemmene er eksterne, oppnevnt av styret selv. For øvrig har styret to representanter valgt av og blant våre faglig ansatte, en representant for administrativt ansatte og en studentrepresentant. Rektor er styrets sekretær. Styret har det overordnede tilsyn med driften av BI og vedtar overordnet regelverk. Det tilsetter rektor, behandler strategiske planer, vedtar budsjetter, fastsetter regnskap og er øverste beslutningsnivå i alle viktige saker. Se styrets beretning for oversikt over styret.

Kontrollutvalget
Kontrollutvalget gjennomgår resultatregnskap og balanse, velger revisor og fører kontroll med at styrets forvaltning er i samsvar med lovbestemmelser og statutter. Kontrollutvalget består av tre medlemmer, alle eksterne. Utvalget møtes to ganger i året, en gang i vårsemesteret og en gang i høstsemesteret, vanligvis mai og november.

Kollegiet
Kollegiet er BIs øverste faglige organ, og har myndighet i henhold til fullmakt fra styret. Det fastsetter innholdet i utdanningstilbudet vårt, regler for opptak, fritak, eksamener, opptakskrav, sensur, samt kompetanseprofil for vitenskapelige ansatte. Kollegiet skal fremme innstilling til rektor om ansettelse i faglige stillinger; rektor har endelig ansettelsesmyndighet. Ledere som rapporterer til rektor har møterett i kollegiet.

Rektor
BIs rektor er daglig leder og har prokura. Styret tilsetter rektor for en periode på fire år. Rektor står for den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Rektor gir tilråding i faglige og administrative saker. Rektor har endelig ansettelsesmyndighet av vitenskapelige stillinger og er leder i Kollegiet. Rektor skal sørge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter.

Prorektorene
Prorektorene er rektors stedfortreder ved behov. Prorektorene leder enhet for Studier og programmer, enhet for Forskning og fagressurser og enhet for Innovation and Outreach.

Undervisningsutvalgene – UUV
BI har et Undervisningsutvalg for hvert programområde: Bachelor, Master, Executive og Doktorgrad. Undervisningsutvalgene er rådgivende utvalg for dean i de faglige spørsmål han/hun bestemmer. Utvalget behandler faglige saker som studieplaner, gjennomgang av kursbeskrivelser (mål, emner, litteratur, pedagogisk modell og evalueringsform), vurdering kompetansenivå og kompetanseområde for forelesere, veiledere og sensorer, studieprogresjonskrav, opptaksregler, vurdering av samarbeidspartnere og godkjenning av bedriftsinterne kurs, studier og programmer som søkes godkjent med studiepoeng.

Klagenemda
Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. Klagenemnda har fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle lovbestemte krav for lagdommere. Leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter.

BAMU
BAMU er BIs bedrifts- og arbeidsmiljøutvalg. BAMU skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. BAMU skal se til at verne- og miljøarbeidet vårt og HMS-tiltak ivaretas på en forsvarlig måte.

ANSATTE

Ved utgangen av 2018 hadde BI totalt 860 ansatte. Totaltallene fordelte seg på 448 administrativt ansatte og 412 faglig ansatte.

Tallene tilsvarer 786,75 årsverk, en økning på 11,1 årsverk fra 2017. Økningen skyldes i hovedsak en økning i antall årsverk i faglig stab. Totalt antall faglige årsverk var 349,15. Antallet professorer på BI er totalt 128, av disse var 34 i stilling som professor II. Andelen faglig ansatte med internasjonal bakgrunn er stabil rundt 32 prosent. I tillegg til BIs faglig ansatte, var 380 timeforelesere tilknyttet BI i 2018.

 

BI i tall

 • 860
  Ansatte
 • 448
  Administrativt ansatte
 • 412
  Faglige ansatte

BI i tall

 • 16%
  Internasjonale ansatte
 • 32%
  I faglige stillinger
 • 3%
  I administrative stillinger