-
Om BI

Gjester og leietakere

På denne siden finner du informasjon og lenker som er nyttig for deg som er gjest, leietaker eller ønsker å bli leietaker på BI.

Husregler Campus Oslo

På BI har vi regler for bruk av huset som vi ønsker at alle følger.

Husdyr

BI gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å ha med kjæledyr inn i bygningene til Handelshøyskolen BI. Verken ansatte, studenter eller besøkende skal ta med hunder eller andre kjæledyr inn i bygningene.

Dette gjøres av hensyn til våre studenter og ansatte som er allergiske og/eller ikke er fortrolige med hunder.

Vi ber alle våre studenter/gjester om å respektere dette forbudet.

Servicehund og terapihund

Førerhund og servicehund er unntatt fra forbudet. Det samme gjelder opplæring av fører- og servicehunder. 

Bruk av terapihunder forutsetter at hunden er utstyrt med sele eller annet tjenestetegn. Hensyn til allergi eller annet som kan påvirke arbeids- eller læringsmiljø må tas hensyn til.

 

ITV og overvåkning

BI må til enhver tid forholde seg til gjeldende regelverk for bruk av Intern TV (ITV). Datatilsynet har utarbeidet en egen veileder for bruk av kameraovervåking, se vedlagt rutine under.

Det er plassert 16 kameraer i felleområder i U1 og 1. Alle data lagres i 7 døgn før de automatisk slettes, i henhold til konsesjon fra Datatilsynet.  

Ved hendelser og tyveri utleveres kun data til politi i forbindelse med etterforskning. Dette forutsetter politianmeldelse.

Vedlegg: Veiviser fra Datatilsynet på kameraovervåking

Bruk av paller

Av hensyn til slitasje på bygget, ryddighet og estetikk er det ikke tillatt å benytte paller i bygget fra etasje U1 tom 7. etasje. All transport skal foregå på firehjulstraller med myke hjul som ikke smitter.

Varer som er levert på pall må lastes om før de transporteres opp i bygget. Gulvene i bygget er ikke dimensjonert for lagring av store, tunge kvanta, da dette er forutsatt oppbevart i lager. Generelt er gulvene i gangsoner, klasserom og kontorarealer dimensjonert for 300kg/kvm, i enkelte soner er de forsterket til 500 kg/kvm.  

Pallelager er kun tillatt i K2. Facility har oversikt over de ulike gulvenes dimensjonering.

Bruk av traller

Av hensyn til gulv, dører, dørkarmer, heiser, vegger og øvrig inventar er det ikke tillatt å benytte jekketraller i huset fra etasje U1 tom 7.

All transport i disse arealene skal foregå med traller som er utstyrt med gummihjul som ikke smitter av på gulvbelegg.

Skade på bygg som følge av bruk av traller skal umiddelbart meldes til Facility på skjema eller på telefon 464 10 018. Navn, telefonnummer, firma og type skade skal oppgis.  

Skade kan medføre erstatningsplikt overfor BI.