-
Forskning

Institutt for Kommunikasjon og kultur

Vi utvikler og formidler kunnskap basert på kommunikasjon og kulturelle utfordringer i en bærekraftig fremtid der digitalisering står sentralt. Dette skjer gjennom engasjement med studenter, dialog og samarbeid med partnere.

2022

 • tirsdag 19. juli 2022 - NRK Netflix-tall bedre enn ventet – aksjen stiger

  Tirsdag kveld melder Netflix om et tap på nesten en million kunder. Likevel stiger aksjen. – Det hele startet i april da Netflix for første gang på veldig lenge opplevde en nedgang i antall abonnentene. Det sier Terje Gaustad ved Handelshøyskolen BI.

2021

 • fredag 3. september 2021 - regjeringen.no Offentleg utval skal vurdere framtidas etter- og vidareutdanning

  Eit offentleg utval er nedsett og skal foreslå ulike modellar for etter- og vidareutdanningstilbod for lærarar og andre tilsette i barnehagar og skolar. Målet er best mogeleg kompetanse for å fremje utvikling, læring og danning hos barn og elevar. Ratib Lekhal som er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, og førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, er eit av medlemene i utvalet.

 • mandag 23. august 2021 - Universitetsforlaget NY BOK: Kreativ næring. Lokale, digitale og økonomiske perspektiver

  Professor Anne-Britt Gran og Bjørn Eirik Olsen er redaktører for den nye boken som kommer ut på Universitetsforlaget. De har med seg følgende bidragsytere: Trine Bille, Erik Lerdahl, Irina Eidsvold - Tøien, Audun Molde, Terje Gaustad, Erling Dokk Holm, Atle Haug, Torhild Andersen, Iveta Malasevska, Trine Kvidal-Røvik, Britt Kramvig, Ove Jakobsen og Vivi Storsletten.

 • torsdag 12. august 2021 - Solum Bokvennen NY BOK: Hva slags samfunn skal Norge bli i fremtiden?

  Med boken «Hva skal vi leve av etter olje? Politikk og verdiskaping i petrostaten» vil professor emerita Eli Moen skape engasjement for hva slags samfunn Norge skal bli i fremtiden. Boken kom ut på forlaget Solum Bokvennen i august.

  Les mer

  Boken anmeldes i på norsk-skogbruk.no
  13. september og skriver følgende: «Hva skal vi leve av etter oljen?» er en lettlest og oversiktlig bok med logiske resonnementer, godt dokumentert med stort kildemateriale. Den drøfter en av våre viktigste utfordringer og viser skogsektorens ubrukte potensial og muligheter – som står klar til å benyttes, – bare med litt politisk hjelp. Interessant lesing for alle som er interessert i samfunns- og sosialøkonomi, den grønne omstillinga og særlig hvis du i tillegg er opptatt av norsk skognæring.

   

 • torsdag 13. mai 2021 - Sterke publiseringstall for instituttet i 2020

  Tross utfordringene året 2020 har bydd på har Institutt for kommunikasjon og kultur hatt 20% økning i publiseringspoeng sammenlignet med tall fra 2019.

2020

 • mandag 30. november 2020 - ntb.no Medieinnovasjon under koronakrisen: BI leder nytt forskningsprosjekt

  Førsteamanuensis Mona Kristin Solvoll og partnere skal finne ut hvordan medier kan bygge innovasjonsevne. Prosjektet ‘Media Innovation Through the Corona Crisis (MICC) – how news media can build and implement innovation ability’ er tildelt 5 millioner kroner av Forskningsrådets program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA). Det starter 1. desember 2020 og varer ut 2022. Sammen med OsloMet, Høyskolen Kristiania, Medietilsynet, Kantar og Institutt for Journalistikk skal BI undersøke hvordan nyhetsmedier i større grad kan skape merverdi for seg selv, annonsører, publikum og samfunnet som helhet.

 • mandag 9. november 2020 - ntb.no Kultursektoren kan tape 17 milliarder i 2021

  I en ny rapport fra Kulturrådet sier aktørene i kulturlivet at de regner med å omsette for 45% mindre i 2021 dersom smitteverntiltakene videreføres. Det vil utgjøre et tap på 17 milliarder kroner.

  Les mer

  Rapporten er gjennomført av Menon Economics og BI:CCI på oppdrag fra Kulturrådet, og baserer seg på en spørreundersøkelse blant mer enn 4 000 aktører i norsk kultursektor.

 • mandag 9. november 2020 - universitetsforlaget.no Ny bok om Sigrid Undset

  Biografiene pleier å framstille henne som en konservativ forkjemper for konvensjonelle ekteskap. Men hva om Sigrid Undsets egentlig elsket en annen kvinne, spør professor Christine Myrvang i sin nye bok "Tause vitners tale". Boken lanseres på Litteraturhuset 10. november.

  Les mer

  Boken omtales i Klassekampen 7. november og i Dagsavisen 9. november.

 • fredag 16. oktober 2020 - fagbokforlaget.no Å leve på lånt begjær

  Å leve på lånt begjær handler om forbrukersamfunnet og hvordan dette opprettholdes og videreføres. Forfatter Knut Kolnar, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, undersøker hvordan markedskulturen skremmer oss med skammen ved ikke å passe inn og spiller på sosialt stigma og status.

 • fredag 16. oktober 2020 - forebygging.no Tilvenning og foreldresamarbeid

  Tilvenning og foreldresamarbeid er fjerde bok i serien «De yngste i barnehagen – fra forskning til praksis». Målet med serien er å formidle forskningsbasert kunnskap om barnehagens yngste, og inspirere til god praksis der ute. Bokas forfattere er May Britt Drugli, Ratib Lekhal og Elisabet Solheim Buøen. Både Drugli og Lekhal er begge ph.d. i pedagogikk. Drugli er professor ved NTNU og Høgskolen i Innlandet, mens Lekhal er førsteamanuensis ved Handelshøgskolen BI.

 • torsdag 8. oktober 2020 - ntb.no ARTSFORMATION: Kunst for en bærekraftig digital fremtid

  3 millioner euro til BI-ledet prosjekt om rollen til kunst i det digitale skiftet. Det er vanskelig å forutse konsekvensene av det digitale skiftet for verdier som demokrati, arbeiderrettigheter og personvern. Private selskaper setter endringstakten, mens styresmakter og sivilsamfunn ofte opplever at de ikke blir lyttet til. Forskningsprosjektet ARTSFORMATION tar sitt utgangspunkt i en anerkjennelse av at kunst kan være en verdifull partner for et bedre digitalt skifte. Prosjektet ledes av professor Christian Fieseler, Institutt for kommunikasjon og kultur.

 • onsdag 22. april 2020 - bi.edu Professor Christian Fieseler leder nytt EU-prosjekt

  Professor Christian Fieseler leder et EU-prosjekt om kunst i en bærekraftig og inkluderende digital framtid. Les mer om prosjekt Artsformation på våre engelske nettsider.

 • torsdag 19. mars 2020 - dnva.no Guri Hjeltnes innvalgt i Det norske vitenskapsakademi

  Nye medlemmer innvalgt i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2020. 17 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Guri Hjeltnes, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter, er innvalgt i gruppe 1, historie. Hun er også professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur, BI.

2019

 • mandag 19. august 2019 - Det danske finansdepartementet Ide Katrine Birkland deltar i dansk panel

  Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland er i uke 35/2019 i Det danske finansdepartementet hvor hun sitter i et rådgivningspanel som skal bidra til utviklingen av et lederevalueringsverktøy som skal brukes i offentlig sektor i Danmark.

 • torsdag 16. mai 2019 - forfatterforeningen.no Guri Hjeltnes med i komite som skal granske æresretten

  De andre medlemmene er Anine Kierulf, Jørn Øyrehagen Sunde, Dag Michalsen og Geir Woxholt som er valgt ut til komiteen som skal gå gjennom alle sider ved æresrettens arbeid i 1945 og legge fram en innstilling til neste årsmøte i Den norske forfatterforening.

2018

 • torsdag 6. desember 2018 - Forskerforum.no Ny bok «Gunstig intelligens» av Trond Kjærstad

  Som organisasjonspsykolog og BI-foreleser har Kjærstad et godt utsiktspunkt, og temaet for hans nye bok er så absolutt plassert midt i tiden: kreativitet. Må vi ikke bli mer kreative alle sammen? Men så pass midt i tiden er han at vi endelig kan få en grundig og godt gjennomtygd introduksjon til temaet, der kreativitet først og fremst er knyttet til eksistens og spørsmålet om hvordan vi best er til stede i verden, og mindre til prestasjon og nytte.

 • torsdag 6. desember 2018 - forskerforum.no En bok om kreativitet som vokser underveis

  «Gunstig intelligens» av Trond Kjærstad. Som organisasjonspsykolog og BI-foreleser har Kjærstad et godt utsiktspunkt, og temaet for hans nye bok er så absolutt plassert midt i tiden: kreativitet. Må vi ikke bli mer kreative alle sammen? Men så pass midt i tiden er han at vi endelig kan få en grundig og godt gjennomtygd introduksjon til temaet, der kreativitet først og fremst er knyttet til eksistens og spørsmålet om hvordan vi best er til stede i verden, og mindre til prestasjon og nytte.

 • onsdag 21. november 2018 - universitetsforlaget.no Ny bok: Alltid foran skjermen

  Alltid foran skjermen. Dagbladet og det digitale skiftet. Boken er skrevet av Martin Eide, UiB, og Christine Myrvang, Handelshøyskolen BI. Boken er nylig kommet ut på Universitetsforlaget.

 • tirsdag 13. november 2018 - Regjeringen.no Modell- og metodeutvalg for kunstnerundersøkelser etablert

  I forbindelse med Kulturdepartementets arbeid med kunstnermeldingen etableres et eksternt utvalg som skal gi råd om innrettingen av fremtidige undersøkelser av kunstneres arbeids- og levekår. Utvalgets medlemmer består bl.a. av leder, professor Sigrid Røyseng, Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI og II'er ved Norges Musikkhøgskole og førsteamanuensis Irina Eidsvold-Tøien, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI.

 • tirsdag 18. september 2018 - barnehage.no Stor anerkjennelse for barnehagen

  Fra november i år og fram til 2023 skal implementeringen av ny rammeplan i barnehagen gjennom grundig evaluering. Det er satt av 20 millioner kroner til prosjektet, som tar sikte på en grundig gjennomgang av rammeplanen. Evalueringen vil også si mye om barnehagens rolle som samfunnsinstitusjon. Utdanningsdirektoratet har utnevnt et programstyre og vil utnevne et eksternt fagpanel som sammen med direktoratet vil vurdere tilbudene. Førsteamanuensis Ide Katrine Birkeland, Institutt for kommunikasjon og kultur på BI, er et av 8 medlemmer i fagstyret.

 • mandag 17. september 2018 - scenekunst.no Bodø Biennale

  Bodø Biennale imponerer med et mangfoldig og kvalitetssterkt biennaleprogram og byr i år på mange fantastiske øyeblikk. Professor ved Handelshøyskolen BI, Sigrid Røysengs foredrag om “Dansens plass i kulturpolitikken og samfunnet” var særlig engasjerende. Røyseng ga en innføring i dansekunstens eksplosive utvikling de siste årene og svarte senere på spørsmål om hvorvidt instrumentalisering av kunsten er et problem. Røyseng forholdt seg åpen til at en slik “bruk” av kunsten til et annet formål kan være positiv, ikke fordi man vet noe konkret om hva slags positive virkninger kunsten har i samfunnet, men i kraft av at folk tror at den har det. For når folk tror på kunsten og den får rollen som botemiddel, da blir vi friskere, ifølge Røyseng.

 • mandag 16. juli 2018 - ledernett.no Utenlandsstasjonering

  David Guttormsen er forsker ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, men er for tiden tilknyttet Waseda Universitetet i Tokyo i forbindelse med et feltarbeid i Øst-Asia. Guttormsen forsker på internasjonal HR og da særlig på arbeidstakere som for kortere eller lengre tid jobber utenlands, såkalte expats.

 • onsdag 13. juni 2018 - kommunikasjon.no Nytt måleverktøy lansert

  Nye modeller for å måle effekten av strategisk kommunikasjon er lansert. Da er det en unnskyldning mindre for å la være.

  Les mer

  I artikkelen «Communication evaluation and measurement: Skills, practices and utilization in European organizations» dokumenterer Ansgar Zerfass og hans kolleger at det er mange som mangler den nødvendige kunnskapen for å gjennomføre målinger. Mange fokuserer på heller enkle mål, som for eksempel trafikk i sosiale kanaler, samt mediedekning. BI-forskerne Alexander Buhmann og Peggy S. Brønn gjorde en undersøkelse blant Kommunikasjonsforeningens medlemmer hvor de dessuten gikk nærmere inn på årsakene. Artikkelen «Applying Ajzen’s Theory of Planned Behavior to predict practitioners’ intentions to measure and evaluate communication» viser hvordan praktikere ikke synes de har grundige nok verktøy for oppgaven og dessuten mangler ressurser i form av budsjetter, personell og tid.

 • tirsdag 5. juni 2018 - Cambridge.org Ny bok fra professor Morten Huse

  Boken heter «Value-Creating Boards: Challenges for Future Practice and Research» gis ut på Cambridge Elements.

 • onsdag 30. mai 2018 - mynewsdesk.com Beathe Due ny prorektor ved Noroff - School of Technology and Digital Media

  Beathe Due har lang erfaring innen ledelse, teknologi og digitale medier. Hun kommer fra lederjobben i Tøyen Startup Village og er førsteamanuensis II ved Institutt for kommunikasjon og kultur, Handelshøyskolen BI.

 • fredag 18. mai 2018 - tono.no 90 år i musikkens tjeneste

  Fra revyscene til eksportvare. Norsk musikkliv er mer pulserende enn noen gang. Veien har vært lang, men resultatet er en musikkbransje og et musikkliv vi kan være stolte av, sier Audun Molde, førstelektor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur.

 • mandag 9. april 2018 - mediebedriftene.no Årets mediepriser deles ut 2. mai

  Årets digitaljury har bestått av Ragnhild K. Olsen, Handelshøyskolen BI, Bjørn Bore, Dagbladet, Marius Karlsen, iNord og Trine Ohrberg-Rolfsrud, MBL. Hvem er årets lokale nyhetsnettsted? Hvem har laget årets web-tv serie? Prisene deles ut i Bergen 2. mai. Nominasjonene til Årets Avis og Årets Magasin offentliggjøres på 11. april. Over 60 medier har deltatt i årets konkurranse.

 • mandag 19. mars 2018 - juristforbundet.no Rettssikkerhetsprisen 2018

  Juryen for Rettssikkerhetsprisen utnevnes av Juristforbundets hovedstyre, men er uavhengig av forbundet. For 2018 består juryen bla.a av: Guri Hjeltnes, dr. philos, direktør ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og professor II ved Handelshøyskolen BI.

 • torsdag 22. februar 2018 - cappelendamm.no Ny bok: POP en historie

  Dette er en historie om popmusikken, gjennom 200 år – fra den industrielle revolusjon til den digitale pionértida: Musikk, teknologi, medier, formater og musikkindustri. Boken kommer ut på Cappelen Damm og er skrevet av Audun Molde, førstelektor II ved Institutt for kommunikasjon og kultur. Boken lanseres under BY:LARM 1.-3. mars 2018.

 • mandag 5. februar 2018 - Kulturdepartementet.no Rapport om verdikjeden for norske filmar og seriar

  På oppdrag av Kulturdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Handelshøyskolen BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) kartlagt korleis overgangen frå analog til digital distribusjon av filmar og seriar har endra marknaden og verdikjedene for sal av filmer og serier i Noreg. Prosjektleiar har vore Terje Gaustad, Institutt for kommunikasjon og kultur. Rapporten er også omtala i kampanje.com 6.2.

 • onsdag 31. januar 2018 - NFR.no Får millionstøtte til forskning

  Professor Christian Fieseler og forskningsprosjektet «Future Ways of Working in the Digital Economy» ved Handelshøyskolen BI får tildelt totalt 19,5 millioner de neste fire til fem årene fra Norges Forskningsråd.

 • fredag 12. januar 2018 - Regjeringen.no Sigrid Røyseng nytt medlem i oppnevnt utvalg

  Kulturdepartementet har oppnevnt et nytt utvalg for Statens kunstnerstipend for perioden 2018-2021. Ett av medlemmene er Sigrid Røyseng, professor ved BI og professor II ved Norges Musikkhøyskole.

2017

 • torsdag 27. april 2017 - Cappelen Damm Boklansering: Ny bok om sosialt entreprenørskap

  2. mai kl. 10:00-11:00 lanserer Professor Benedicte Brøgger sin nye bok om sosialt entreprenørskap. Boken gis ut på Cappelen Damm Akademisk forlag. Arrangementet er på BIs bibliotek i C5 og åpent for alle interesserte.

 • torsdag 30. mars 2017 - Creative Industries Fed Magazine Professor Anne-Britt Gran intervjuet i magasinet til UK Creative Industries Fed

  Professor Anne-Britt Gran har nettopp vært på møte i UK Creative Industries Fed, der hun er medlem av internasjonalt råd - International Advisory Council. I den anledning er hun intervjuet i deres magasin (issue 2/2017)

 • torsdag 9. mars 2017 - BI: Centre for Creative Industries Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling

  Den ferske studien “Annonse+ -Annonsepotensialet for digitale lokalaviser med brukerbetaling“, gir verdifull innsikt i Norske lokalavisers kommersielle drift. Studien er basert på 23 intervjuer med representanter fra annonse- og markedssiden i 23 norske lokalaviser, i tillegg til en kvalitativ spørreundersøkelse blant leserne ved fire av disse avisene.

 • fredag 3. mars 2017 - USC Center on Public Diplomacy Prosjekt: Why Do(n’t) They Measure? Drivers and Barriers in Public Diplomacy Measurement and Evaluation

  Postdoktorstipendiat Alexander Buhmann er med i dette prosjektet som er finansiert av USC Annenberg School of Communication, Senter for offentlig diplomati, USA.