-
Bærekraft(-)strategi

Avfalls- og ombruksinstruks

Campus Oslo

Avfallspyramiden

Avfallspyramiden er en figur som illustrerer prioriteringene i norsk avfallspolitikk og EUs rammedirektiv for avfall. Avfall skal behandles så nær toppen av hierarkiet som mulig. 

  1. Avfallsreduksjon – Forebygge avfall ved å kjøpe mindre, kaste mindre og spise opp maten 
  2. Ombruk – Bruke ting om igjen 
  3. Materialgjenvinning – Lage nye produkter av brukte ressurser. 
  4. Energiutnytting – Lage strøm og varme. Avfallsforbrenning bidrar også til å destruere miljøgifter. 
  5. Deponering – Legge på avfallsdeponi 

Det beste du kan gjøre for miljøet, er å kjøpe færre ting. Skal du kjøpe noe nytt, velg gjerne brukte gjenstander, slik at levetiden forlenges. Når tingene dine en gang blir avfall, sorter det slik at vi kan lage nye produkter av gamle ting. 

Avfallspyramiden.jpg

Avfallsreduksjon

I henhold til avfallspyramiden er det viktigste tiltaket avfallsreduksjon. På BI foretas det en behovsvurdering forut for innkjøp, noe som er i henhold til vår innkjøpspolicy:  

«An assessment must always be made of the real need and whether it can be solved without increased consumption.” 

Ombruk

Det neste tiltaket er å bruke ting om igjen. BI tenker kontinuerlig gjenbruk ved å trekke om/relakkere møbler og gjenbruke møbler og bygningsmaterialer. Ved innkjøp av inventar vektlegges kvalitet så vel som pris, og dette gjør det mulig å forlenge levetiden og tenke ombruk. Et eksempel er at man i 2020 fikk relakkert 480 Arne Jacobsen-stoler på campus Oslo. Denne tankegangen er forankret i ansatte som håndterer inventar generelt på BI. 

Når man ikke lenger kan nyttiggjøre seg av noe, men at det fortsatt kan ha en restlevetid, blir dette gitt bort. Et eksempel på dette er at man i 2021 flyttet 39 paller med kontormøbler (stoler, bord, skap og skjermvegger), med en vekt tilsvarende 1,3 tonn, fra BI campus Oslo til BI campus Bergen i forbindelse med oppgradering av BI campus Bergen. Et annet eksempel er at man på campus Oslo har gitt bort inventar til en leirskole i Sandefjord ved flere anledninger. 

For spørsmål om ombruk på BI, kontakt Miljøfyrtårnansvarlig greta.koch@bi.no 

Materialgjenvinning

Det neste tiltaket er at avfallet går inn i et sirkulært løp og gjenbrukes i nye materialer. BI har som mål å oppnå 65 % materialgjenvinning. Pr. september 2022 kan vi vise til 57 % materialgjenvinningsgrad.

BI Oslo sorterer avfallet i 19 avfallstyper, og sorteringsgraden utgjør 67 %. Dette illustrerer godt at materialgjenvinningsgrad ikke er detsamme som sorteringsgrad. Dette skyldes at visse sorterte avfallstyper ikke (kan) materialgjenvinnes i dag. Dette er tilfelle for f.eks. blandet plast, som sendes til energigjenvinning. Det er et mål om å få over flere av disse avfallstypene på materialgjenvinning.

 En høy sorteringsgrad er bra også bra fra et økonomisk perspektiv, ettersom det som regel er billigere å leverer kildesortert avfall fremfor restavfall. BIs sorteringsgrad innebærer dog at det fortsatt er 33 % av avfallet som er restavfall og som dermed sendes til energigjenvinning. Det er derfor også en ambisjon å redusere mengden restavfall.