-
Executive - videreutdanning

Helseledelse på BI

BIs lederutdanning for helsepersonell er spesielt tilpasset de faglige utfordringene helseledere møter. Her bygger du kompetanse for å håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.

Handelshøyskolen BI tilbyr relevante kurs for deg som jobber i helsesektoren - fra korte og effektive kurs på få dager, til hele mastergrader innen ledelse. Under finner du en oversikt over tilbudet.

Velg om du ønsker fordypning på masternivå, grunnleggende innføring på bachelornivå eller faglig kompetansepåfyll uten studiepoeng.

Les mer om hele tilbudet til BI Executive her.

Senter for helseledelse

Senter for helseledelse er et tverrfaglig forskningssenter som skal utvikle gode arenaer for samhandling med sektoren, og bidra til utvikling av gode og relevante forsknings- og utdanningsprogram.

Lev vel-verksted
Hvordan jobbe med brukersentrert tjenesteinnovasjon i praksis?

Handelshøyskolen BI og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo har i samarbeid med to kommuner realisert Lev Vel; et helt nytt kurs som skal hjelpe helsepersonell i kommunen med å utvikle effektive, brukerdrevne og deltakende helsetjenester. Deltagerne skal få kjennskap til grunnleggende metoder og verktøy i tjenesteinnovasjon og praktisk erfaring med brukerrettet tjenesteutvikling

Les mer om dette tilbudet her.

 

Masterprogram i HELSELEDELSE - Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

 • Dette programmet skal utdanne handlekraftige og kompetente ledere for helse- og omsorgstjenestene, som kan håndtere sektorens behov for endring, utvikling og innovasjon.
 • Målet er å nå ledere i ulike profesjoner for å oppnå læring, kommunikasjon og tverrfaglighet på tvers i helsesektoren. Det er Helsedirektoratet, i samarbeid med KS, som har gitt Handelshøyskolen BI i oppdrag å levere dette programmet.
 • Programmet kan inngå i graden Executive Master of Management.
 • Gir 30 studiepoeng og gjennomføres over to semestre. Oppstart Oslo og Bergen høst 2022. 

Les mer om Helseledelse her

BACHELOR OF MANAGEMENT MED FORDYPNING I HELSELEDELSE

Denne bachelorgraden er utviklet spesielt for deg som jobber i helsesektoren og ønsker kompetanse innen ledelse. Du kan også ta de enkelte programmene separat uten å ta hele graden. 

Lege ser mot kamera

Grunnstudiet Ferdigheter i helseledelse

 • Ved hjelp av teorier og praktiske verktøy vil du bli mer bevisst på hva det vil si å være en god leder i helsesektoren, og hvordan utvikle et bedre arbeidsmiljø.
 • Passer for deg som ønsker å kvalifisere deg for lederjobber i helsevesenet. Du får aller best utbytte av studiene når du innehar noen års arbeidserfaring.
 • Gir 30 studiepoeng og gjennomføres over to semester. Oppstart Oslo høst 2022.
Person trykker på iPad

Innovasjon og organisering i helsetjenesten

 • I dette programmet lærer du om hva som skal til for å gjennomføre innovasjon og forbedringsarbeid og hvordan du praktisk legger til rette for å få det til.
 • Passer for deg som ønsker å bli kvalifisert for nye, utfordrende lederoppgaver i helsevesenet. Aller best utbytte av studiene får de som allerede innehar noen års arbeidserfaring.
 • Gir 30 studiepoeng og gjennomføres over to semestre. Oppstart Oslo høst 2022. 

Skreddersydde lederkurs

BI Executive tilbyr to ulike skreddersydde kompetanseprogram for ledere. Du kan lese mer om de under: 

En sykepleier som går med en laptop i hendene.

Lederkurs for allmennleger

 • Formålet med kurset er å gi deg kunnskap og ferdigheter som gjør deg mer trygg og effektiv i utøvelsen av din lederrolle på fastlegekontoret og i teamet ditt. 
 • Lederkurs for allmennleger består av ti temaer fordelt på syv moduler.
 • Gir 30 studiepoeng og gjennomføres over ett semester.
 • Oppstart Oslo høst og vår. 
Barn som er med moren sin til tannlegen

Tannlegeforeningens lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

 • Hvordan gjøre tannleger til bedre ledere som bidrar til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser? Dette programmet er et skreddersydd lederkurs for tannleger, og et samarbeid mellom BI Corporate og Den norske tannlegeforeningen.
 • Passer både for deg som er leder og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor. 
 • Kurset gir godkjenning av 30 timer i NTFs etterutdanningssystem. Påmelding via Tannlegeforeningen.
 • Nytt kurs vil settes opp høsten 2022. 

 

To personer som snakker sammen på et kontor

Topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten

 • Handelshøyskolen BI tilbyr i samarbeid med Helseforetakene og KS et helt nytt lederprogram for toppledere i Helsetjenesten i Norge. 
 • Et av hovedmålene med programmet er å skape gode ledere for fremtidens helsetjenester som kan styrke samordning og samarbeid på tvers av tjenestenivå, virksomheter, avdelinger og profesjoner.
 • Det tilbys 40 studieplasser for toppledere som kan delta på programmet hvert år. 20 plasser til spesialisthelsetjenesten, og 20 til primærhelsetjenesten.
 • Gir 30 studiepoeng og gjennomføres over to semestre. Oppstart Oslo høst 2022. 

"Studiet i helseledelse har hatt stor betydning for min jobbhverdag. Jeg føler meg mer motivert, inspirert og selvsikker på jobb, og jeg er ikke så redd for å ta imot utfordringer lengre."

Linn Sandum

Sykepleier, Akershus universitetssykehus

"Masterprogrammet i Helseledelse er en lærerik reise, med dyktige forelesere som virkelig engasjerer. Emnene er relevante for å møte de utfordringer vi står overfor i det offentlige. Jeg har fått et utvidet perspektiv på hva ledelse egentlig handler om."

Morten Aastad

Mellomleder psykisk helse og rustjenester, Asker kommune

"I Melhus kommune er vi opptatt av at god ledelse må vies enda større oppmerksomhet i helse- og omsorgssektoren. Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten har bidratt til å bygge felles lederkompetanse, gitt oss innsikt i nye styringsverktøy og tilført oss viktig endringskompetanse. Dette vil bety mye for vårt videre arbeid med å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester. "

Trude Wikdahl

Kommunalsjef helse og velferd, Melhus kommune