-
Årsrapport 2016

BIs institutter

Institutt for rettsvitenskap og styring

Institutt for rettsvitenskap og styring har et av Norges største akademiske fagmiljøer innen forretningsjus og eiendomsmegling.

Instituttet har også et sterkt fagmiljø innen næringslivshistorie, bedriftenes samfunnsansvar, bank og forsikring, politisk økonomi og klimastrategi. Instituttet er en sammenslåing av det tidligere Institutt for rettsvitenskap og 17 personer fra det gamle Institutt for innovasjon og økonomisk organisering.

Instituttleder Tore Bråthen
Administrasjonssjef Anne C. Thestrup

Viktige begivenheter

Eivind Furuseth disputerte til PhD-grad i rettsvitenskap 9. juni. Disputasen fant sted i gamle festsal på Universitetet i Oslo. Tittelen på PhD-avhandlingen var «The Relationship between Domestic Anti-Avoidance Rules and Tax Treaties».

Instituttet var sterkt involvert i to viktige lovutredninger av stor betydning for næringslivet: Tore Bråthen ledet Aksjelovutvalget som fremmet forslag til vesentlige endringer og forenklinger av aksjelovene. Stine Winger Minde var utvalgets sekretær. Inger Julie Aasland var medlem av Stiftelseslovutvalget som fremla forslag til ny lov om stiftelser.

Forskningsprosjektet BioNEXT ble lansert i 2016. Prosjektet går ut på å tilby forskningsbasert kunnskap som bidrag til å revitalisere bioenergiindustrien. Prosjektet finansieres av NFR og ledes av NMBU. Atle Midttuns bidrag er å undersøke hvordan innovasjonsteori kan benyttes for å hjelpe norsk skogindustri til å hevde seg innen bioenergi.

Morten Kinander ble oppnevnt som medlem av Forum for European Securities Research, som er et europeisk ekspertutvalg innen verdipapirrett.

Monica Viken ble oppnevnt som medlem av Academic Advisory Board i European Patent Organization. Organet skal arbeide for å sikre immaterielle verdier bl.a. gjennom patentregistrering for hele Europa. Oppnevnelsen vil gjøre BI synlig som en aktør med fokus på innovasjon i utdanningen.

Eivind Furuseth ble oppnevnt av Finansdepartementet som medlem av den nye landsdekkende skatteklagenemnda, som erstatter de fem tidligere regionale skatteklagenemndene. Eivind er også ny redaktør for tidsskriftet Skatterett.

Seminaret «Lønnsomt samfunnsansvar (CSR)» ble arrangert av Caroline Ditlev-Simonsen ved Senter for samfunnsansvar som er tilknyttet instituttet. På seminaret ble det gjennomgått seks praktiske case som viser hvordan samfunnsansvar kan være lønnsomt for både samfunnet og bedriftene.

Per Espen Stoknes arrangerte seminaret Smart Green Growth, som også omfattet et politisk panel med Nikolai Astrup (H), Terje Aasland (AP), Trine Skei Grande (V) og Rasmus Hanson (MDG).

Gudmund Hernes ledet tre Åpent Forum i 2016, der han intervjuet tidligere BI-rektor, næringslivstopp og politiker Leif Frode Onarheim, direktør for Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth, og direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter Anne-Kari Bratten.

Det ble arrangert avskjedsseminar for professor Kjell Eliassen som ble emeritus i mai. Programmet var bygget rundt tre av forskningstemaene som Kjell har bidratt til gjennom årene: EU-politikk, politiske partier og eliter og globalisering. Kjell er imidlertid fortsatt aktiv med «sikkerhetsmasteren», og i november arrangerte han seminar om norsk innsats i Afghanistan med foredrag av Bjørn Tore Godal, fra det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle evaluere Norges innsats i Afghanistan.

Instituttet arrangerte seminar om hvitvasking i forbindelse med revisjon av hvitvaskingsreglene 2015/2016.

Fagseminar om ny regnskapslov ble arrangert av instituttet i september, basert på NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt og NOU 2016:11 Regnskapslovens bestemmelser om årsberetning mv.

Nye bøker

Harald Benestad Anderssen og Tore Bråthen var redaktører for «Moderne Forretningsjus III» med hele 27 bidrag fra instituttets medarbeidere om bl.a. temaer som arbeidsrett, eiendomsmeglingsrett, EU-rett, finansrett, immaterialrett, revisjonsrett, selskapsrett, skatte- og avgiftsrett.

Harald Espeli og Trond Bergh var forfattere av boken om Gjensidige Forsikrings historie, utgitt i anledning 200-årsjubileet for Gjensidige i 2016: «Tida går. Gjensidige i 200år».

Lars Thue, Espen Ekberg og Christine Myrvang publiserte boken «Mellommannen» som er historien om familien Johannson som er Norges mektigste dagligvareaktør fra 1866-2016. Boken ble kåret til en av de beste bøkene i 2016 av Morgenbladets kritikere.

Irina Eidsvold-Tøien utga boken «Skapende, utøvende kunstnere» som undersøker opphavsretten for skapende kunstnere. Boken er basert på hennes PhD-avhandling.

Atle Midttun ga ut boken «Energy and Transport in Green Transition – Perspectives on Ecomodernity» sammen med Nina Witoszek fra Universitetet i Oslo. Boken er basert på forskningsprosjektet CERES 21 lansert av Universitetet i Oslo i samarbeid med BI.

Knut Sogner, Einar Lie og Håvard Brede Aven var redaktører av boken «Entreprenørskap i næringsliv og politikk. Festskrift til Even Lange».

Pål Nygaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip publiserte boken: «I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten 100 år.»

Jørgen Randers og Graeme Maxton ga ut boken «Ein Prozent is genug» på tysk og den engelske oversettelsen «Reinventing Prosperity. Managing Economic Growth to Reduce Unemployment, Inequality and Climate Change».

Dag Jørgen Hveem ga ut læreboken «Personlig økonomi - juss».